Rapid Communication
Copyright ©2006 Baishideng Publishing Group Co., Limited. All rights reserved.
World J Gastroenterol. Feb 28, 2006; 12(8): 1308-1311
Published online Feb 28, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i8.1308
Detection of YMDD mutants using universal template real-time PCR
Rong-Sheng Wang, Hua Zhang, Yu-Fen Zhu, Bei Han, Zhi-Jun Yang
Rong-Sheng Wang, Hua Zhang, Yu-Fen Zhu, Bei Han, Jiangsu Oil Field Hospital, Shaobo, Jiangdu 225261, Jiangsu Province, China
Zhi-Jun Yang, Fosun Diagnositcs, Shanghai 200233, China
Author contributions: All authors contributed equally to the work.
Correspondence to: Zhi-Jun Yang, Fosun Diagnositics, 1289 Yishan Road, Shanghai 200233, China. yangzj@fosun.com.cn
Telephone: +86-21-64952059 Fax: +86-21-64955476
Received: August 10, 2005
Revised: October 15, 2005
Accepted: October 26, 2005
Published online: February 28, 2006
Core Tip