Viral Hepatitis
Copyright ©The Author(s) 2004. Published by Baishideng Publishing Group Inc. All rights reserved.
World J Gastroenterol. Aug 15, 2004; 10(16): 2330-2333
Published online Aug 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i16.2330
Association of interleukin-12 p40 gene 3’-untranslated region polymorphism and outcome of HCV infection
Li-Min Yin, Wan-Fu Zhu, Lai Wei, Xiao-Yuan Xu, De-Gui Sun, Yan-Bin Wang, Wen-Mei Fan, Min Yu, Xiu-Lan Tian, Qi-Xin Wang, Yan Gao, Hui Zhuang
Li-Min Yin, Wan-Fu Zhu, Wen-Mei Fan, Hui Zhuang, Department of Microbiology, School of Basic Medical Sciences, Peking University, Beijing 100083, China
Xiao-Yuan Xu, Min Yu, Xiu-Lan Tian, Department of Infectious Disease, First Hospital, Peking University, Beijing 100034, China
Lai Wei, Qi-Xin Wang, Yan Gao, Hepatology Institute, People’s Hospital, Peking University, Beijing 100044, China
De-Gui Sun, Gu’an Station of Disease Prevention and Control, Gu’an 102700, Hebei Province, China
Yan-Bin Wang, Beijing Ditan Hospital, Beijing 100730, China
Author contributions: All authors contributed equally to the work.
Supported by the National Key Technologies Research and Development Program of China during the 10th Five-Year Period, No. 2001BA705B06
Correspondence to: Professor Wan-Fu Zhu, Department of Microbiology, School of Basic Medical Sciences, Peking University, Beijing 100083, China. zhuwanfu@sun.bjmu.edu.cn
Telephone: +86-10-82801599 Fax: +86-10-82801599
Received: January 15, 2004
Revised: February 2, 2004
Accepted: February 21, 2004
Published online: August 15, 2004
Core Tip