BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang M, Kong WJ, Zhang JZ, Lu JJ, Hui WJ, Liu WD, Kang XJ, Gao F. Association of Helicobacter pylori infection with colorectal polyps and malignancy in China. World J Gastrointest Oncol 2020; 12(5): 582-591 [PMID: 32461789 DOI: 10.4251/wjgo.v12.i5.582]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v12/i5/582.htm
Number Citing Articles
1
Sha Si, Letian Shou, Qi Gao, Wenyan Qin, Dan Zhao. Worldwide productivity and research trend of publications concerning intestinal polyps: A bibliometric studyMedicine 2024; 103(2): e36507 doi: 10.1097/MD.0000000000036507
2
Ru-Jia Li, Jia-yin Xu, Xue Wang, Li-juan Liao, Xian Wei, Ping Xie, Wen-yan Xu, Zhen-yi Xu, Shuo-hua Xie, Yu-ying Jiang, Liang Huang, Lu-yao Wang, Gan-rong Huang, Yan-Qiang Huang. Therapeutic effect of demethylated hydroxylated phillygenin derivative on Helicobacter pylori infectionFrontiers in Microbiology 2023; 14 doi: 10.3389/fmicb.2023.1071603
3
Man Wang, Ming Yu, Wen-Jie Kong, Mei Cui, Feng Gao. Association between intestinal neoplasms and celiac disease: A reviewWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2021; 13(9): 1017-1028 doi: 10.4251/wjgo.v13.i9.1017
4
Song-Seng Loke, Seng-Kee Chuah. Factors Associated with Colorectal Polyps in Middle-Aged and Elderly PopulationsInternational Journal of Environmental Research and Public Health 2022; 19(12): 7543 doi: 10.3390/ijerph19127543
5
Remzi Beştaş, Nazım Ekin. Is gastric intestinal metaplasia a risk factor for colorectal neoplasms?Biotechnology & Biotechnological Equipment 2021; 35(1): 1312 doi: 10.1080/13102818.2021.1974945
6
Depeng Lu, Mingyu Wang, Xiquan Ke, Qiangwu Wang, Jianchao Wang, Dapeng Li, Meng Wang, Qizhi Wang. Association Between H. pylori Infection and Colorectal Polyps: A Meta-Analysis of Observational StudiesFrontiers in Medicine 2022; 8 doi: 10.3389/fmed.2021.706036
7
Fang Luo, Peipei Zhou, Xiong Ran, Ming Gu, Shaoquan Zhou. No evident causal association between Helicobacter pylori infection and colorectal cancer: a bidirectional mendelian randomization studyScientific Reports 2023; 13(1) doi: 10.1038/s41598-023-45545-x
8
Oktay BULUR, Evrim Kahramanoğlu AKSOY, Gülçin GÜLER ŞİMŞEK, Murat ESER, Zeliha ASİLTÜRK LÜLLECİ, Kürşat DAL, Metin UZMAN. The Relationship Between Severity of Gastric Inflammation Due to Helicobacter pylori and Colorectal MalignanciesCumhuriyet Medical Journal 2021;  doi: 10.7197/cmj.980147
9
Dudaka Anusha, Amaranathan Anandhi, Subair Mohsina, Gubbi Shamanna Sreenath, Jharna Mandal, Vikram Kate. Prevalence of Helicobacter pylori Infection in Colorectal Cancer—a Cross-sectional StudyIndian Journal of Surgery 2022; 84(5): 1040 doi: 10.1007/s12262-021-03208-z
10
Marina A Senchukova. Genetic heterogeneity of colorectal cancer and the microbiomeWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2023; 15(3): 443-463 doi: 10.4251/wjgo.v15.i3.443
11
Xiuyan Lu, Ji Ma. Risk factors of delayed post-polypectomy bleeding after treatment of gastrointestinal polyps with snare-assisted endoscopic sub-mucosal dissectionJournal of Minimal Access Surgery 2023; 19(2): 272 doi: 10.4103/jmas.jmas_6_22
12
Luiz Gonzaga Vaz COELHO, Maria Clara Freitas COELHO. Helicobacter pylori and colorectal neoplasms: a concise reviewArquivos de Gastroenterologia 2021; 58(1): 114 doi: 10.1590/s0004-2803.202100000-19
13
Lijuan Ma, Wentao Guo, Zhihui Zeng, Fei Yang, Shufang Tang, Yarui Ling. Colorectal cancer risk in East Asian patients with Helicobacter pylori infection: A systematic review and meta-analysisMedicine 2023; 102(10): e33177 doi: 10.1097/MD.0000000000033177
14
Zeming Jia, Xiaoping Wan. Correlation and influencing factors analysis of colorectal polyps with Helicobacter pylori Infection and p-S6K1 expressionBMC Infectious Diseases 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12879-023-08791-y
15
Ying Liu, Ding-Quan Yang, Jun-Nan Jiang, Yan Jiao. Relationship between <i>Helicobacter pylori</i> infection and colorectal polyp/colorectal cancerWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2024; 16(4): 1008-1016 doi: 10.4240/wjgs.v16.i4.1008
16
Kaoutar Bouriat, Soumia Cherif, Souad Sellami, Maria Dref, Khadija Krati, Meftah Elkhir Meriem, Said Elantri, Abdessamad Amine, Hanane Rais. Are Inflammatory Bowel Disease and Colorectal Carcinoma Associated with Helicobacter pylori? A Prospective Study and Meta-analysisJournal of Pure and Applied Microbiology 2022; 16(1): 717 doi: 10.22207/JPAM.16.1.75