BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Qin JM, Fu XY, Li SJ, Liu SQ, Zeng JZ, Qiu XH, Wu MC, Wang HY. Gene and protein expressions of p28GANK in rat with liver regeneration. World J Gastroenterol 2003; 9(11): 2523-2527 [PMID: 14606089 DOI: 10.3748/wjg.v9.i11.2523]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v9/i11/2523.htm
Number Citing Articles
1
Bo Su, Tao Luo, Junjie Zhu, Jing Fu, Xiaofang Zhao, Lei Chen, Huilu Zhang, Yibin Ren, Lexing Yu, Xiaojun Yang, Mengchao Wu, Gensheng Feng, Shao Li, Yao Chen, Hongyang Wang. Interleukin-1β/Iinterleukin-1 receptor-associated kinase 1 inflammatory signaling contributes to persistent Gankyrin activation during hepatocarcinogenesisHepatology 2015; 61(2): 585 doi: 10.1002/hep.27551
2
YI TANG, YA-LAN WANG, LIAN YANG, JIAN-XIA XU, WEI XIONG, MING XIAO, MING LI. Inhibition of arginine ADP-ribosyltransferase 1 reduces the expression of poly(ADP-ribose) polymerase-1 in colon carcinomaInternational Journal of Molecular Medicine 2013; 32(1): 130 doi: 10.3892/ijmm.2013.1370
3
Andrii Kuklin, Bogdan Tokovenko, Nataliya Makogon, Malgorzata Oczko-Wojciechowska, Barbara Jarząb, Maria Obolenskaya. Hepatocytes Response to Interferon Alpha Levels Recorded After Liver ResectionJournal of Interferon & Cytokine Research 2014; 34(2): 90 doi: 10.1089/jir.2012.0125
4
YUCHAO GU, JIANGANG GAO, CUIFANG HAN, XINLING ZHANG, HAIYAN LIU, LEINA MA, XIAOQING SUN, WENGONG YU. O-GlcNAcylation is increased in prostate cancer tissues and enhances malignancy of prostate cancer cellsMolecular Medicine Reports 2014; 10(2): 897 doi: 10.3892/mmr.2014.2269
5
Yun-Feng Shan, Wei-Ping Zhou, Xiao-Yong Fu, He-Xing Yan, Wen Yang, Shu-Qin Liu, Hui-Fang Cao, Bin Kang, Meng-Chao Wu, Hong-Yang Wang. The role of p28GANK in rat oval cells activation and proliferationLiver International 2006; 26(2): 240 doi: 10.1111/j.1478-3231.2005.01203.x
6
Guor Mour Her, Chia-Chun Hsu, Jiann-Ruey Hong, Chi-Yu Lai, Meng-Chieh Hsu, Hsi-Wen Pang, Sheng-Kai Chan, Wan-Yu Pai. Overexpression of gankyrin induces liver steatosis in zebrafish (Danio rerio)Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids 2011; 1811(9): 536 doi: 10.1016/j.bbalip.2011.06.011
7
Yuchao Gu, Wenyi Mi, Yuqing Ge, Haiyan Liu, Qiong Fan, Cuifang Han, Jing Yang, Feng Han, Xinzhi Lu, Wengong Yu. GlcNAcylation Plays an Essential Role in Breast Cancer MetastasisCancer Research 2010; 70(15): 6344 doi: 10.1158/0008-5472.CAN-09-1887
8
Cun-Shuan Xu, An-Shi Zhang, Hong-Peng Han, Jin-Yun Yuan, Cui-Fang Chang, Wen-Qiang Li, Ke-Jin Yang, Li-Feng Zhao, Yu-Chang Li, Hui-Yong Zhang, Salman Rahman, Jing-Bo Zhang. Gene expression differences of regenerating rat liver in a short interval successive partial hepatectomyWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(18): 2680-2689 doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2680
9
Wenyi Mi, Yuchao Gu, Cuifang Han, Haiyan Liu, Qiong Fan, Xinling Zhang, Qi Cong, Wengong Yu. O-GlcNAcylation is a novel regulator of lung and colon cancer malignancyBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease 2011; 1812(4): 514 doi: 10.1016/j.bbadis.2011.01.009
10
Li-wei Dong, Guang-zhen Yang, Yu-fei Pan, Yao Chen, Ye-xiong Tan, Rong-yang Dai, Yi-bin Ren, Jing Fu, Hong-yang Wang. The oncoprotein p28GANK establishes a positive feedback loop in β-catenin signalingCell Research 2011; 21(8): 1248 doi: 10.1038/cr.2011.103