BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Bo Su, Tao Luo, Junjie Zhu, Jing Fu, Xiaofang Zhao, Lei Chen, Huilu Zhang, Yibin Ren, Lexing Yu, Xiaojun Yang, Mengchao Wu, Gensheng Feng, Shao Li, Yao Chen, Hongyang Wang. Interleukin-1β/Iinterleukin-1 receptor-associated kinase 1 inflammatory signaling contributes to persistent Gankyrin activation during hepatocarcinogenesisHepatology 2015; 61(2): 585 doi: 10.1002/hep.27551
2
YI TANG, YA-LAN WANG, LIAN YANG, JIAN-XIA XU, WEI XIONG, MING XIAO, MING LI. Inhibition of arginine ADP-ribosyltransferase 1 reduces the expression of poly(ADP-ribose) polymerase-1 in colon carcinomaInternational Journal of Molecular Medicine 2013; 32(1): 130 doi: 10.3892/ijmm.2013.1370
3
Andrii Kuklin, Bogdan Tokovenko, Nataliya Makogon, Malgorzata Oczko-Wojciechowska, Barbara Jarząb, Maria Obolenskaya. Hepatocytes Response to Interferon Alpha Levels Recorded After Liver ResectionJournal of Interferon & Cytokine Research 2014; 34(2): 90 doi: 10.1089/jir.2012.0125
4
YUCHAO GU, JIANGANG GAO, CUIFANG HAN, XINLING ZHANG, HAIYAN LIU, LEINA MA, XIAOQING SUN, WENGONG YU. O-GlcNAcylation is increased in prostate cancer tissues and enhances malignancy of prostate cancer cellsMolecular Medicine Reports 2014; 10(2): 897 doi: 10.3892/mmr.2014.2269
5
Yun-Feng Shan, Wei-Ping Zhou, Xiao-Yong Fu, He-Xing Yan, Wen Yang, Shu-Qin Liu, Hui-Fang Cao, Bin Kang, Meng-Chao Wu, Hong-Yang Wang. The role of p28GANK in rat oval cells activation and proliferationLiver International 2006; 26(2): 240 doi: 10.1111/j.1478-3231.2005.01203.x
6
Guor Mour Her, Chia-Chun Hsu, Jiann-Ruey Hong, Chi-Yu Lai, Meng-Chieh Hsu, Hsi-Wen Pang, Sheng-Kai Chan, Wan-Yu Pai. Overexpression of gankyrin induces liver steatosis in zebrafish (Danio rerio)Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids 2011; 1811(9): 536 doi: 10.1016/j.bbalip.2011.06.011
7
Cun-Shuan Xu, An-Shi Zhang, Hong-Peng Han, Jin-Yun Yuan, Cui-Fang Chang, Wen-Qiang Li, Ke-Jin Yang, Li-Feng Zhao, Yu-Chang Li, Hui-Yong Zhang, Salman Rahman, Jing-Bo Zhang. Gene expression differences of regenerating rat liver in a short interval successive partial hepatectomyWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(18): 2680-2689 doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2680
8
Wenyi Mi, Yuchao Gu, Cuifang Han, Haiyan Liu, Qiong Fan, Xinling Zhang, Qi Cong, Wengong Yu. O-GlcNAcylation is a novel regulator of lung and colon cancer malignancyBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease 2011; 1812(4): 514 doi: 10.1016/j.bbadis.2011.01.009
9
Li-wei Dong, Guang-zhen Yang, Yu-fei Pan, Yao Chen, Ye-xiong Tan, Rong-yang Dai, Yi-bin Ren, Jing Fu, Hong-yang Wang. The oncoprotein p28GANK establishes a positive feedback loop in β-catenin signalingCell Research 2011; 21(8): 1248 doi: 10.1038/cr.2011.103