BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yang LJ, Wang WL. Preparation of monoclonal antibody against apoptosis-associated antigens of hepatoma cells by subtractive immunization. World J Gastroenterol 2002; 8(5): 808-814 [PMID: 12378620 DOI: 10.3748/wjg.v8.i5.808]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v8/i5/808.htm
Number Citing Articles
1
Sheng Liu, Na Wang, Hongxia Yao, Ningyi Jiang, Xianping Lu. Preparation and Identification of Monoclonal Antibody Against Human Hepatocellular Carcinoma with a Novel ImmunizationHybridoma 2009; 28(1): 43 doi: 10.1089/hyb.2008.0060
2
Zhe-Yi Han, Kai-Chun Wu, Feng-Tian He, Quan-Li Han, Yong-Zhan Nie, Ying Han, Xiao-Nan Liu, Jian-Yong Zheng, Mei-Hong Xu, Tao Lin, Dai-Ming Fan. Screening and identification of mimotope of gastric cancer associated antigen MGb1-AgWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(9): 1920-1924 doi: 10.3748/wjg.v9.i9.1920
3
Yun Lu, Li-Qun Wu, Shou-Guang Wang, Zhen-Hua Lv, Bing Han. Caspase-3 gene transfected with LIGHT gene: can it be used for therapy of human hepatocellular carcinoma?Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 2008; 46(4) doi: 10.1515/CCLM.2008.094
4
Min Jin, Jing Lang, Zhi-Qiang Shen, Zhao-Li Chen, Zhi-Gang Qiu, Xin-Wei Wang, Jun-Wen Li, Christopher B. Buck. A Rapid Subtractive Immunization Method to Prepare Discriminatory Monoclonal Antibodies for Food E. coli O157:H7 ContaminationPLoS ONE 2012; 7(2): e31352 doi: 10.1371/journal.pone.0031352
5
Qin Su, Yong Fu, Yan-Fang Liu, Wei Zhang, Jie Liu, Chun-Mei Wang. Laminin induces the expression of cytokeratin 19 in hepatocellular carcinoma cells growing in cultureWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(5): 921-929 doi: 10.3748/wjg.v9.i5.921
6
Shao-Shan Wang, Ti Zhang, Xi-Lu Wang, Li Hong, Qing-Hui Qi. Effect of arsenic trioxide on rat hepatocarcinoma and its renal cytotoxicityWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(5): 930-935 doi: 10.3748/wjg.v9.i5.930
7
Ghaliahussine Almalki, Samar Rabah, Nadia Mohamed Said Arafa, Safia Mohammed Bahshwan. Immunohistochemical Evaluation of the Euphorbia Inarticulata Extract on Liver and Kidney Tissues in Hepatocellular Carcinoma RatsPharmacophore 2022; 13(2): 33 doi: 10.51847/6uBGo8B9tk