BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Liu ZP, Chen WY, Zhang YQ, Jiang Y, Bai J, Pan Y, Zhong SY, Zhong YP, Chen ZY, Dai HS. Postoperative morbidity adversely impacts oncological prognosis after curative resection for hilar cholangiocarcinoma. World J Gastroenterol 2022; 28(9): 948-960 [PMID: 35317056 DOI: 10.3748/wjg.v28.i9.948]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v28/i9/948.htm
Number Citing Articles
1
Dengyong Zhang, Feiyu Qi, Wanliang Sun, Guanru Zhao, Dongdong Wang, Shuo Zhou, Zhong Liu, Zheng Lu. Influencing factors of biliary fistula after radical resection of hilar cholangiocarcinoma: a prospect cohortEuropean Journal of Medical Research 2022; 27(1) doi: 10.1186/s40001-022-00851-4
2
Cheng Chen, Zhi-Peng Liu, Wei-Yue Chen, Xiang Wang, Yun-Hua Liu, Yue Wang, Xing-Chao Liu, Hai-Ning Fan, Jie Bai, Yan Jiang, Yan-Qi Zhang, Hai-Su Dai, Zhi-Yu Chen. Anatomical hepatectomy for achieving textbook outcome for perihilar cholangiocarcinoma treated with curative-intent resection: A multicenter studyiLIVER 2022; 1(4): 245 doi: 10.1016/j.iliver.2022.10.004
3
Jing-Hua Zuo, Xiao-Yu Che, Bin-Bin Tan, Yan Jiang, Jie Bai, Xue-Lei Li, Yi-Shi Yang, Shu-Jie Pang, Xing-Chao Liu, Hai-Ning Fan, Cheng-Cheng Zhang, Jing-Jing Wang, Yan-Qi Zhang, Hai-Su Dai, Zhi-Yu Chen, Lang Gan, Zhi-Peng Liu. Association between Pre-operative Body Mass Index and Surgical Infection in Perihilar Cholangiocarcinoma Patients Treated with Curative Resection: A Multi-center StudySurgical Infections 2024;  doi: 10.1089/sur.2023.382
4
Zhi-Peng Liu, Zheng-Jun Cheng, Hai-Su Dai, Shi-Yun Zhong, Dong-Chu Zhao, Yi Gong, Jing-Hua Zuo, Xiao-Yu Che, Wei-Yue Chen, Zi-Ran Wang, Ting Yu, Jun-Jie Cheng, Xing-Chao Liu, Jie Bai, Yan Jiang, Yan-Qi Zhang, Wan Yee Lau, Shi-Quan Deng, Zhi-Yu Chen. Impact of perioperative blood transfusion on long-term survival in patients with different stages of perihilar cholangiocarcinoma treated with curative resection: A multicentre propensity score matching studyFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.1059581
5
Yang-Sui Liu, Dun-Feng Qi, Jun Zhang, Huan-Song Li, Xin-Cun Jiang, Long Cui. Total three-dimensional laparoscopic radical resection for Bismuth type IV hilar cholangiocarcinomaHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2023; 22(5): 541 doi: 10.1016/j.hbpd.2022.11.006
6
Ming-Yang Ge, Zhi-Peng Liu, Yu Pan, Jiao-Yang Wang, Xiang Wang, Hai-Su Dai, Shu-Yang Gao, Shi-Yun Zhong, Xiao-Yu Che, Jing-Hua Zuo, Yun-Hua Liu, Xing-Chao Liu, Hai-Ning Fan, Wei-Yue Chen, Zi-Ran Wang, Xian-Yu Yin, Jie Bai, Yan-Qi Zhang, Yan Jiang, Yi Gong, Zhi-Yu Chen. Assessment of the prognostic value of the neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio in perihilar cholangiocarcinoma patients following curative resection: A multicenter study of 333 patientsFrontiers in Oncology 2023; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.1104810
7
Yu Pan, Zhi-Peng Liu, Hai-Su Dai, Wei-Yue Chen, Ying Luo, Yu-Zhu Wang, Shu-Yang Gao, Zi-Ran Wang, Jin-Ling Dong, Yun-Hua Liu, Xian-Yu Yin, Xing-Chao Liu, Hai-Ning Fan, Jie Bai, Yan Jiang, Jun-Jie Cheng, Yan-Qi Zhang, Zhi-Yu Chen. Development of a model based on the age-adjusted Charlson comorbidity index to predict survival for resected perihilar cholangiocarcinomaWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2023; 15(6): 1036-1050 doi: 10.4251/wjgo.v15.i6.1036
8
Francesca Ratti, Rebecca Marino, Pim B. Olthof, Johann Pratschke, Joris I. Erdmann, Ulf P. Neumann, Raj Prasad, William R. Jarnagin, Andreas A. Schnitzbauer, Matteo Cescon, Alfredo Guglielmi, Hauke Lang, Silvio Nadalin, Baki Topal, Shishir K. Maithel, Frederik J.H. Hoogwater, Ruslan Alikhanov, Roberto Troisi, Ernesto Sparrelid, Keith J. Roberts, Massimo Malagò, Jeroen Hagendoorn, Hassan Z. Malik, Steven W.M. Olde Damink, Geert Kazemier, Erik Schadde, Ramon Charco, Philip R. de Reuver, Bas Groot Koerkamp, Luca Aldrighetti. Predicting futility of upfront surgery in perihilar cholangiocarcinoma: Machine learning analytics model to optimize treatment allocationHepatology 2024; 79(2): 341 doi: 10.1097/HEP.0000000000000554
9
Zhi-Peng Liu, Wei-Yue Chen, Zi-Ran Wang, Xing-Chao Liu, Hai-Ning Fan, Lei Xu, Yu Pan, Shi-Yun Zhong, Dan Xie, Jie Bai, Yan Jiang, Yan-Qi Zhang, Hai-Su Dai, Zhi-Yu Chen. Development and Validation of a Prognostic Model to Predict Recurrence-Free Survival After Curative Resection for Perihilar Cholangiocarcinoma: A Multicenter StudyFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.849053
10
Chiyu Cai, Lianyuan Tao, Dongxiao Li, Liancai Wang, Erwei Xiao, Guanbin Luo, Zhuangzhuang Yan, Yanbo Wang, Deyu Li. The prognostic value of age-adjusted Charlson comorbidity index in laparoscopic resection for hilar cholangiocarcinomaScandinavian Journal of Gastroenterology 2023; : 1 doi: 10.1080/00365521.2023.2286193
11
Zhi-Peng Liu, Wei Guo, Da-Long Yin, Wei-Yue Chen, Jiao-Yang Wang, Xue-Lei Li, Ping Yue, Chao Yu, Zhao-Ping Wu, Rui Ding, Yi Zhu, Fan Huang, Jin-Xue Zhou, Dong Zhang, Wei Chen, Yan Jiang, Jie Bai, Jing-Jing Wang, Yan-Qi Zhang, Hai-Su Dai, Wan Yee Lau, Zhi-Yu Chen. Textbook outcomes in liver surgery for gallbladder cancer patients treated with curative-intent resection: a multicenter observational studyInternational Journal of Surgery 2023; 109(9): 2751 doi: 10.1097/JS9.0000000000000510