BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yuan L, Yang Y, Li X, Zhou X, Du YH, Liu WJ, Zhang L, Yu L, Ma TT, Li JX, Chen Y, Nan Y. 18β-glycyrrhetinic acid regulates mitochondrial ribosomal protein L35-associated apoptosis signaling pathways to inhibit proliferation of gastric carcinoma cells. World J Gastroenterol 2022; 28(22): 2437-2456 [PMID: 35979263 DOI: 10.3748/wjg.v28.i22.2437]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v28/i22/2437.htm
Number Citing Articles
1
Lanlan Zong, Yanling Wang, Shiyu Song, Huiqi Zhang, Shengcai Mu, Wenshang Liu, Yu Feng, Shumin Wang, Ziwei Tu, Qi Yuan, Luhui Li, Xiaohui Pu. Formulation and Evaluation on Synergetic Anti-Hepatoma Effect of a Chemically Stable and Release-Controlled Nanoself-Assembly with Natural MonomersInternational Journal of Nanomedicine 2023; : 3407 doi: 10.2147/IJN.S408416
2
Yu-Hua Du, Jian-Jun Zhao, Xia Li, Shi-Cong Huang, Na Ning, Guo-Qing Chen, Yi Yang, Yi Nan, Ling Yuan. Mechanism of pachymic acid in the treatment of gastric cancer based on network pharmacology and experimental verificationWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2024; 16(1): 30-50 doi: 10.4251/wjgo.v16.i1.30
3
Xia Li, Yuhua Du, Shicong Huang, Yi Yang, Doudou Lu, Junfei Zhang, Yan Chen, Lei Zhang, Yi Nan, Ling Yuan. Exploring the molecular mechanism of glycyrrhetinic acid in the treatment of gastric cancer based on network pharmacology and experimental validationAging 2023; 15(9): 3839 doi: 10.18632/aging.204718
4
Xia Li, Xiao-Ling Ma, Yi Nan, Yu-Hua Du, Yi Yang, Dou-Dou Lu, Jun-Fei Zhang, Yan Chen, Lei Zhang, Yang Niu, Ling Yuan. 18β-glycyrrhetinic acid inhibits proliferation of gastric cancer cells through regulating the miR-345-5p/TGM2 signaling pathwayWorld Journal of Gastroenterology 2023; 29(23): 3622-3644 doi: 10.3748/wjg.v29.i23.3622
5
Yating Yang, Ling Yuan, Fandi Meng, Doudou Lu, Mengying Che, Xin Zhou, Guoqing Chen, Na Ning, Yi Nan. Gancao Xiexin Decoction inhibits gastric carcinoma proliferation and migration by regulating the JAK2/STAT3 signalling pathwayJournal of Ethnopharmacology 2024; 319: 117241 doi: 10.1016/j.jep.2023.117241
6
Nan Chen, Han Zhou, Bin He, Sen Peng, Feng Ding, Qi‐Hao Liu, Zhuo Ma, Wei Liu, Bin Xu. Melatonin promotes cell cycle progression of neural stem cells subjected to manganese via Nurr1Environmental Toxicology 2024;  doi: 10.1002/tox.24258
7
Yi Yang, Yi Nan, Yu-Hua Du, Shi-Cong Huang, Dou-Dou Lu, Jun-Fei Zhang, Xia Li, Yan Chen, Lei Zhang, Ling Yuan. 18β-glycyrrhetinic acid promotes gastric cancer cell autophagy and inhibits proliferation by regulating miR-328-3p/signal transducer and activator of transcription 3World Journal of Gastroenterology 2023; 29(27): 4317-4333 doi: 10.3748/wjg.v29.i27.4317