BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Young E, Philpott H, Singh R. Endoscopic diagnosis and treatment of gastric dysplasia and early cancer: Current evidence and what the future may hold. World J Gastroenterol 2021; 27(31): 5126-5151 [PMID: 34497440 DOI: 10.3748/wjg.v27.i31.5126]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v27/i31/5126.htm
Number Citing Articles
1
Biao Song, Qinglin Cao, Tingting Li, Yun Liu, Qin Sun, Shanshan Fan, Xuejun Li. Biomarker identification of chronic atrophic gastritis and its potential drug analysisFrontiers in Gastroenterology 2022; 1 doi: 10.3389/fgstr.2022.948323
2
Mary Raina Angeli Fujiyoshi, Haruhiro Inoue, Yusuke Fujiyoshi, Yohei Nishikawa, Akiko Toshimori, Yuto Shimamura, Mayo Tanabe, Haruo Ikeda, Manabu Onimaru. Endoscopic Classifications of Early Gastric Cancer: A Literature ReviewCancers 2021; 14(1): 100 doi: 10.3390/cancers14010100
3
Wenshuang Ding, Liqiong Wu, Xiubo Li, Lijun Chang, Guorong Liu, Hong Du. Comprehensive analysis of competitive endogenous RNAs network: Identification and validation of prediction model composed of mRNA signature and miRNA signature in gastric cancerOncology Letters 2022; 23(5) doi: 10.3892/ol.2022.13270
4
Alba Panarese. Usefulness of artificial intelligence in early gastric cancerArtificial Intelligence in Cancer 2022; 3(2): 17-26 doi: 10.35713/aic.v3.i2.17
5
Shuai Zhang, Ying-Di Liu, Ning-Li Chai, Yi Yao, Fei Gao, Bo Liu, Zhan-Di He, Lu Bai, Xin Huang, Chao Gao, En-Qiang Linghu, Lian-Yong Li. Endoscopic submucosal dissection for early cancers or precancerous lesions of the upper GI tract in cirrhotic patients with esophagogastric varices: 10-year experience from a large tertiary center in ChinaGastrointestinal Endoscopy 2023; 97(6): 1031 doi: 10.1016/j.gie.2023.01.023
6
Xin-yu Fu, Xin-li Mao, Ya-hong Chen, Ning-ning You, Ya-qi Song, Li-hui Zhang, Yue Cai, Xing-nan Ye, Li-ping Ye, Shao-wei Li. The Feasibility of Applying Artificial Intelligence to Gastrointestinal Endoscopy to Improve the Detection Rate of Early Gastric Cancer ScreeningFrontiers in Medicine 2022; 9 doi: 10.3389/fmed.2022.886853
7
Sifan Liu, Nan Zhang, Yan Hao, Peng Li. Global research trends of endoscope in early gastric cancer: A bibliometric and visualized analysis study over past 20 yearsFrontiers in Oncology 2023; 13 doi: 10.3389/fonc.2023.1068747
8
真 徐. Advances in Endoscopic Diagnosis of Early Gastric CancerAdvances in Clinical Medicine 2023; 13(04): 6577 doi: 10.12677/ACM.2023.134922
9
Yu-hang Liu, Rui Meng, Bing Zhu, Qi-qi Zhan, Xin Yang, Guan-yi Ding, Chun-liang Jia, Qian-yu Liu, Wei-guo Xu. Integrated oxidative stress score for predicting prognosis in stage III gastric cancer undergoing surgeryPathology and Oncology Research 2023; 29 doi: 10.3389/pore.2023.1610897
10
Min Min, Xiaotian Sun, Jianying Bai, Qinsheng Zhang, Xiaocui Yang, Qiang Guo, Rong Wang, Bangmao Wang, Zhiwu Lv, Jie Pan, Chunmeng Jiang, Duanmin Hu, Bing Nong, Enqiang Linghu, Yan Liu. Diagnostic accuracy of linked colour imaging versus white light imaging for early gastric cancers: a prospective, multicentre, randomized controlled trial studyAnnals of Medicine 2022; 54(1): 3305 doi: 10.1080/07853890.2022.2147991
11
Yian Wang, Qijia Yan, Chunmei Fan, Yongzhen Mo, Yumin Wang, Xiayu Li, Qianjin Liao, Can Guo, Guiyuan Li, Zhaoyang Zeng, Wei Xiong, He Huang. Overview and countermeasures of cancer burden in ChinaScience China Life Sciences 2023;  doi: 10.1007/s11427-022-2240-6
12
Negar Niknam, Steven Obanor, Linda A. Lee. Endoscopic methods for the detection and treatment of gastric cancerCurrent Opinion in Gastroenterology 2022; 38(5): 436 doi: 10.1097/MOG.0000000000000867
13
Massimo Rugge. Big Data on Gastric Dysplasia Support Gastric Cancer PreventionClinical Gastroenterology and Hepatology 2022; 20(6): 1226 doi: 10.1016/j.cgh.2022.01.038
14
Yongqiang Zheng, Pengcheng Yang, Jiayuan Chen, Kai Yu, Yuzhong Ye, Lei Zhang, Xiaohua Hou, Deshen Wang. Endoscopic excision as a viable alternative to major resection for early duodenal cancers: A population-based cohort studyInternational Journal of Surgery 2022; 101: 106644 doi: 10.1016/j.ijsu.2022.106644
15
Li Liu, Wenhong Deng. Gastric Cancer: Innovations in Screening, Diagnosis and TreatmentJournal of Personalized Medicine 2023; 13(1): 127 doi: 10.3390/jpm13010127
16
Erica Park, Makoto Nishimura, Priya Simoes. Endoscopic advances in the management of gastric cancer and premalignant gastric conditionsWorld Journal of Gastrointestinal Endoscopy 2023; 15(3): 114-121 doi: 10.4253/wjge.v15.i3.114
17
Yuan Liu, Haolang Wen, Qiao Wang, Shiyu Du. Research trends in endoscopic applications in early gastric cancer: A bibliometric analysis of studies published from 2012 to 2022Frontiers in Oncology 2023; 13 doi: 10.3389/fonc.2023.1124498
18
Alba Panarese. Endoscopic resection for early gastric cancer: Towards a global understandingWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(13): 1377-1379 doi: 10.3748/wjg.v28.i13.1377
19
Yali Wei, Chen Jiang, Yiping Han, Wen Song, Xiaoyu Li, Xiaoyan Yin. Characteristics and background mucosa status of early gastric cancer after Helicobacter pylori eradication: A narrative reviewMedicine 2022; 101(48): e31968 doi: 10.1097/MD.0000000000031968
20
Xiao-ming Liu, Xiao-yu Ma, Fen Liu, Zhi-ling Liu, Xiang-yu Tang, Ming-zhu Ji, Jin-xin Zheng, Leticia Moreira. Gastric Cancer Screening Methods: A Comparative Study of the Chinese New Gastric Cancer Screening Score and Kyoto Classification of GastritisGastroenterology Research and Practice 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/7639968
21
Shiv Bahadur, Prashant Kumar. Deep Learning for Targeted Treatments2022; : 229 doi: 10.1002/9781119857983.ch8
22
Hongmin Han, Zhanwei Wang, Xiaodan Zhao, Guosheng Li, Yuan Fu, Zhongqing Wang, Hongyan Wang. Global scientific trends in laparoscopy and gastric cancer in the 21st century: A bibliometric and visual mapping analysisFrontiers in Oncology 2023; 13 doi: 10.3389/fonc.2023.1136834