BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Li Z, Tao L, Zhang SS, Sun XH, Chen SN, Wu J. Modified Xiaochaihu Decoction for gastroesophageal reflux disease: A randomized double-simulation controlled trial. World J Gastroenterol 2021; 27(28): 4710-4721 [PMID: 34366631 DOI: 10.3748/wjg.v27.i28.4710]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v27/i28/4710.htm
Number Citing Articles
1
Dianxuan Jiang, Qianjun Zhuang, Xingyu Jia, Songfeng Chen, Niandi Tan, Mengyu Zhang, Yinglian Xiao. Current complementary and alternative therapy forgastroesophageal reflux diseaseGastroenterology Report 2022; 11 doi: 10.1093/gastro/goad057
2
Zhongyi Pan, Mei Han, Yifei Zhang, Tianzhe Liu, Lijun Zhou, Daiying Tan, Qi Wang, Zhe Liu, Yanling Fu. Characteristics of Xiao Chai Hu decoction based on randomized controlled trials: A bibliometric analysisJournal of Traditional Chinese Medical Sciences 2023; 10(1): 100 doi: 10.1016/j.jtcms.2022.12.003
3
Hao-yu Chen, Qi Li, Ping-ping Zhou, Tian-xiao Yang, Shao-wei Liu, Teng-fei Zhang, Zhen Cui, Jing-jing Lyu, Yan-gang Wang. Mechanisms of Chinese Medicine in Gastroesophageal Reflux Disease Treatment: Data Mining and Systematic Pharmacology StudyChinese Journal of Integrative Medicine 2023; 29(9): 838 doi: 10.1007/s11655-022-3538-3
4
Li-Ying Xu, Bin-Yan Yu, Lu-Sha Cen. New treatment for gastroesophageal reflux disease: Traditional Chinese medicine Xiaochaihu decoctionWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(11): 1184-1186 doi: 10.3748/wjg.v28.i11.1184