BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yang ZH, Liu F, Zhu XR, Suo FY, Jia ZJ, Yao SK. Altered profiles of fecal bile acids correlate with gut microbiota and inflammatory responses in patients with ulcerative colitis. World J Gastroenterol 2021; 27(24): 3609-3629 [PMID: 34239273 DOI: 10.3748/wjg.v27.i24.3609]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v27/i24/3609.htm
Number Citing Articles
1
Caiguang Liu, Shukai Zhan, Na Li, Tong Tu, Jianming Lin, Manying Li, Minhu Chen, Zhirong Zeng, Xiaojun Zhuang. Bile acid alterations associated with indolent course of inflammatory bowel diseaseScandinavian Journal of Gastroenterology 2023; 58(9): 988 doi: 10.1080/00365521.2023.2200518
2
Dickson Kofi Wiredu Ocansey, Sanhua Hang, Xinyi Yuan, Hua Qian, Mengjiao Zhou, Chinasa Valerie Olovo, Xu Zhang, Fei Mao. The diagnostic and prognostic potential of gut bacteria in inflammatory bowel diseaseGut Microbes 2023; 15(1) doi: 10.1080/19490976.2023.2176118
3
Abdulrahman Mujalli, Wesam F. Farrash, Kawthar S. Alghamdi, Ahmad A. Obaid. Metabolite Alterations in Autoimmune Diseases: A Systematic Review of Metabolomics StudiesMetabolites 2023; 13(9): 987 doi: 10.3390/metabo13090987
4
Jing Li, Ai-hua Zhang, Fang-fang Wu, Xi-jun Wang. Alterations in the Gut Microbiota and Their Metabolites in Colorectal Cancer: Recent Progress and Future ProspectsFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.841552
5
Chi Zhang, Yujia Hu, Yi Yuan, Jingke Guo, Henian Li, Qiaoling Li, Shutao Liu. Liposome-embedded SOD attenuated DSS-induced ulcerative colitis in mice by ameliorating oxidative stress and intestinal barrier dysfunctionFood & Function 2023; 14(9): 4392 doi: 10.1039/D2FO03312G
6
Rui Sun, Jingjing Jiang, Ling Yang, Lu Chen, Hong Chen, Walter Fries. Alterations of Serum Bile Acid Profile in Patients with Crohn’s DiseaseGastroenterology Research and Practice 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/1680008
7
Fangjia Hao, Jiamin Zhu, Ning Zhang, Peng He, Qiandan Miao, Yumin Liu, Yu Gao, Xijian Liu, Guoying Deng, Zhong Zhang, Meiqing Feng, Linjing Zhao. Association between gut microbiome and metabolome in mice suffering from acute carbapenem-resistant Escherichia coli infectionJournal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2022; 215: 114770 doi: 10.1016/j.jpba.2022.114770
8
Guanzhou Zhou, Nana Zhang, Ke Meng, Fei Pan. Interaction between gut microbiota and immune checkpoint inhibitor-related colitisFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.1001623
9
Yonghoon Choi, Soo In Choi, Nayoung Kim, Ryoung Hee Nam, Jae Young Jang, Hee Young Na, Cheol Min Shin, Dong Ho Lee, Huitae Min, Yeon-Ran Kim, Yeong-Jae Seok. Effect of Clostridium butyricum on High-Fat Diet-Induced Intestinal Inflammation and Production of Short-Chain Fatty AcidsDigestive Diseases and Sciences 2023; 68(6): 2427 doi: 10.1007/s10620-023-07835-2
10
Byron J. Smith, Yvette Piceno, Martin Zydek, Bing Zhang, Lara Aboud Syriani, Jonathan P. Terdiman, Zain Kassam, Averil Ma, Susan V. Lynch, Katherine S. Pollard, Najwa El-Nachef. Strain-resolved analysis in a randomized trial of antibiotic pretreatment and maintenance dose delivery mode with fecal microbiota transplant for ulcerative colitisScientific Reports 2022; 12(1) doi: 10.1038/s41598-022-09307-5
11
Pengkui Xia, Tao Hou, Hong Jin, Yaqi Meng, Jing Li, Fuchao Zhan, Fang Geng, Bin Li. A critical review on inflammatory bowel diseases risk factors, dietary nutrients regulation and protective pathways based on gut microbiota during recent 5 yearsCritical Reviews in Food Science and Nutrition 2023; : 1 doi: 10.1080/10408398.2023.2204147
12
Shanshan Zhong, Fangxi Liu, Rashid Giniatullin, Jukka Jolkkonen, Yong Li, Zhike Zhou, Xinyu Lin, Chang Liu, Xiuchun Zhang, Zhouyang Liu, Cheng Lv, Qianqian Guo, Chuansheng Zhao. Blockade of CCR5 suppresses paclitaxel-induced peripheral neuropathic pain caused by increased deoxycholic acidCell Reports 2023; 42(11): 113386 doi: 10.1016/j.celrep.2023.113386
13
Dan Liu, Ran Zhao, Yajing Wu, Yunhong Wang, Rongping Yang, Xiumei Ke. Variation in the Efficacy of Anti-Ulcerative Colitis Treatments Reveals the Conflict Between Precipitating Compatibility of Traditional Chinese Medicine and Modern Technology: A Case of Scutellaria-CoptisFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.819851
14
Stefanie Sommersberger, Stefan Gunawan, Tanja Elger, Tanja Fererberger, Johanna Loibl, Muriel Huss, Arne Kandulski, Sabrina Krautbauer, Martina Müller, Gerhard Liebisch, Christa Buechler, Hauke Christian Tews. Altered fecal bile acid composition in active ulcerative colitisLipids in Health and Disease 2023; 22(1) doi: 10.1186/s12944-023-01971-4
15
Min Yang, Yu Gu, Lingfeng Li, Tianyu Liu, Xueli Song, Yue Sun, Xiaocang Cao, Bangmao Wang, Kui Jiang, Hailong Cao. Bile Acid–Gut Microbiota Axis in Inflammatory Bowel Disease: From Bench to BedsideNutrients 2021; 13(9): 3143 doi: 10.3390/nu13093143
16
Agostino Di Ciaula, Leonilde Bonfrate, Mohamad Khalil, Piero Portincasa. The interaction of bile acids and gut inflammation influences the pathogenesis of inflammatory bowel diseaseInternal and Emergency Medicine 2023; 18(8): 2181 doi: 10.1007/s11739-023-03343-3
17
Fangfei Xiao, Fang Dong, Xiaolu Li, Youran Li, Guangjun Yu, Zhanju Liu, Yizhong Wang, Ting Zhang. Bifidobacterium longum CECT 7894 Improves the Efficacy of Infliximab for DSS-Induced Colitis via Regulating the Gut Microbiota and Bile Acid MetabolismFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.902337
18
Sho Kitamoto, Nobuhiko Kamada. The oral-gut axis: a missing piece in the IBD puzzleInflammation and Regeneration 2023; 43(1) doi: 10.1186/s41232-023-00304-3
19
Jiahui Zheng, Huan Li, Pei Zhang, Shijun Yue, Bingtao Zhai, Junbo Zou, Jiangxue Cheng, Chongbo Zhao, Dongyan Guo, Jing Wang. Paeonol Ameliorates Ulcerative Colitis in Mice by Modulating the Gut Microbiota and MetabolitesMetabolites 2022; 12(10): 956 doi: 10.3390/metabo12100956
20
Hitomi Kubota, Michiyasu Ishizawa, Makoto Kodama, Yoshihiro Nagase, Shigeaki Kato, Makoto Makishima, Kenichi Sakurai. Vitamin D Receptor Mediates Attenuating Effect of Lithocholic Acid on Dextran Sulfate Sodium Induced Colitis in MiceInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(4): 3517 doi: 10.3390/ijms24043517
21
Youping Liu, Meng Yang, Zhiling Ran, Junxia Wang, Wujie Ma, Qiaoni Sheng. Effect of Different Doses of Vitamin D on the Intestinal Flora of Babies with Eczema: An Experimental StudyLife 2022; 12(9): 1409 doi: 10.3390/life12091409
22
Gabrio Bassotti, Alessandro Fruganti, Fabrizio Stracci, Pierfrancesco Marconi, Katia Fettucciari. Cytotoxic synergism of <i>Clostridioides difficile</i> toxin B with proinflammatory cytokines in subjects with inflammatory bowel diseasesWorld Journal of Gastroenterology 2023; 29(4): 582-596 doi: 10.3748/wjg.v29.i4.582
23
Daria A. Kuznetsova, Sergey V. Lapin, Irina V. Gubonina. Bile acid dysmetabolism in inflammatory bowel diseasesAlmanac of Clinical Medicine 2023; 51(1): 1 doi: 10.18786/2072-0505-2023-51-007
24
Nathan Calzadilla, Shane M. Comiskey, Pradeep K. Dudeja, Seema Saksena, Ravinder K. Gill, Waddah A. Alrefai. Bile acids as inflammatory mediators and modulators of intestinal permeabilityFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.1021924
25
Hao Cheng, Dandan Zhang, Jing Wu, Juan Liu, Yuzhu Tan, Wuwen Feng, Cheng Peng. Atractylodes macrocephala Koidz. volatile oil relieves acute ulcerative colitis via regulating gut microbiota and gut microbiota metabolismFrontiers in Immunology 2023; 14 doi: 10.3389/fimmu.2023.1127785
26
Fangjia Hao, Jiamin ZHU, Ning Zhang, Peng He, Qiandan Miao, Yumin Liu, Yu Gao, Xijian Liu, Guoying Deng, Zhong Zhang, Meiqing Feng, Linjing Zhao. Association between Gut Microbiome and Metabolome in Mice Suffering from Acute Carbapenem-Resistant <i>Escherichia coli</i> InfectionSSRN Electronic Journal 2021;  doi: 10.2139/ssrn.3906496
27
Mengfan Li, Lijiao Yang, Chenlu Mu, Yue Sun, Yu Gu, Danfeng Chen, Tianyu Liu, Hailong Cao. Gut microbial metabolome in inflammatory bowel disease: From association to therapeutic perspectivesComputational and Structural Biotechnology Journal 2022; 20: 2402 doi: 10.1016/j.csbj.2022.03.038
28
Yulia Shulpekova, Maria Zharkova, Pyotr Tkachenko, Igor Tikhonov, Alexander Stepanov, Alexandra Synitsyna, Alexander Izotov, Tatyana Butkova, Nadezhda Shulpekova, Natalia Lapina, Vladimir Nechaev, Svetlana Kardasheva, Alexey Okhlobystin, Vladimir Ivashkin. The Role of Bile Acids in the Human Body and in the Development of DiseasesMolecules 2022; 27(11): 3401 doi: 10.3390/molecules27113401
29
Jinlan Zhang, Shuhui Sun, Huan Chen, Yifan Feng, Ying Li, Zhengqi Dong. Advances in natural compound-based nanomedicine and the interaction with gut microbiota in ulcerative colitis therapyFrontiers in Pharmacology 2023; 14 doi: 10.3389/fphar.2023.1197144
30
Yunlong Dong, Hongjie Song, Andrew J. Holmes, Jiabao Yan, Cuiru Ren, Ying Zhang, Wei Zhao, Jianhui Yuan, Yuyang Cheng, David Raubenheimer, Zhenwei Cui. Normal diet ameliorates obesity more safely and effectively than ketogenic diet does in high-fat diet-induced obesity mouse based on gut microbiota and lipid metabolismInternational Journal of Food Sciences and Nutrition 2023; 74(5): 589 doi: 10.1080/09637486.2023.2235899
31
Hao Cheng, Juan Liu, Dandan Zhang, Jing Wang, Yuzhu Tan, Wuwen Feng, Cheng Peng. Ginsenoside Rg1 Alleviates Acute Ulcerative Colitis by Modulating Gut Microbiota and Microbial Tryptophan MetabolismFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.817600
32
Xiong-Quan Long, Ming-Zhu Liu, Zi-Hao Liu, Lv-Zhou Xia, Shi-Peng Lu, Xiao-Ping Xu, Ming-Hao Wu. Bile acids and their receptors: Potential therapeutic targets in inflammatory bowel diseaseWorld Journal of Gastroenterology 2023; 29(27): 4252-4270 doi: 10.3748/wjg.v29.i27.4252
33
Sho Kitamoto, Nobuhiko Kamada. Untangling the oral–gut axis in the pathogenesis of intestinal inflammationInternational Immunology 2022; 34(9): 485 doi: 10.1093/intimm/dxac027
34
Jie Fang, Chen-Huan Yu, Xue-Jian Li, Jin-Mei Yao, Zheng-Yu Fang, Soo-Hyun Yoon, Wen-Ying Yu. Gut dysbiosis in nonalcoholic fatty liver disease: pathogenesis, diagnosis, and therapeutic implicationsFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2022; 12 doi: 10.3389/fcimb.2022.997018
35
Jeanne A. Ishimwe, Thanvi Dola, Lale A. Ertuglu, Annet Kirabo. Bile acids and salt-sensitive hypertension: a role of the gut-liver axisAmerican Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 2022; 322(4): H636 doi: 10.1152/ajpheart.00027.2022
36
Yayun Xu, Hui Jing, Jianfa Wang, Shilong Zhang, Qimeng Chang, Zhanming Li, Xubo Wu, Ziping Zhang. Disordered Gut Microbiota Correlates With Altered Fecal Bile Acid Metabolism and Post-cholecystectomy DiarrheaFrontiers in Microbiology 2022; 13 doi: 10.3389/fmicb.2022.800604
37
Morgane M. Thibaut, Laure B. Bindels. Crosstalk between bile acid-activated receptors and microbiome in entero-hepatic inflammationTrends in Molecular Medicine 2022; 28(3): 223 doi: 10.1016/j.molmed.2021.12.006
38
Siyu Li, Kan Xu, Yi Cheng, Lu Chen, Ailin Yi, Zhifeng Xiao, Xuefei Zhao, Minjia Chen, Yuting Tian, Wei Meng, Zongyuan Tang, Shuhong Zhou, Guangcong Ruan, Yanling Wei. The role of complex interactions between the intestinal flora and host in regulating intestinal homeostasis and inflammatory bowel diseaseFrontiers in Microbiology 2023; 14 doi: 10.3389/fmicb.2023.1188455
39
Wei Niu, Yuelin Dong, Ziwei Fu, Jiajie Lv, Ligui Wang, Zhenhai Zhang, Jiege Huo, Jianming Ju. Effects of molecular weight of chitosan on anti-inflammatory activity and modulation of intestinal microflora in an ulcerative colitis modelInternational Journal of Biological Macromolecules 2021; 193: 1927 doi: 10.1016/j.ijbiomac.2021.11.024
40
Xiaoyu Cai, Zhi Li, Yao Yao, Yongquan Zheng, Meng Zhang, Yiqing Ye. Glycolithocholic acid increases the frequency of circulating Tregs through constitutive androstane receptor to alleviate postmenopausal osteoporosisBiochemical Pharmacology 2024; 219: 115951 doi: 10.1016/j.bcp.2023.115951
41
Fangle Liu, Yufeng Yao, Qian Wang, Fengxue Zhang, Meiqi Wang, Chenchen Zhu, Chaozhan Lin. Nigakinone alleviates DSS‐induced experimental colitis via regulating bile acid profile and FXR/NLRP3 signaling pathwaysPhytotherapy Research 2023; 37(1): 15 doi: 10.1002/ptr.7588
42
Hongbin Wang, Qiyu Tian, Zhixin Xu, Min Du, Mei-Jun Zhu. Metabolomic profiling for the preventive effects of dietary grape pomace against colorectal cancerThe Journal of Nutritional Biochemistry 2023; 116: 109308 doi: 10.1016/j.jnutbio.2023.109308
43
Juan Hernandez, Soufien Rhimi, Aicha Kriaa, Vincent Mariaule, Houda Boudaya, Amandine Drut, Amin Jablaoui, Héla Mkaouar, Amel Saidi, Vincent Biourge, Mohamed Ali Borgi, Moez Rhimi, Emmanuelle Maguin. Domestic Environment and Gut Microbiota: Lessons from Pet DogsMicroorganisms 2022; 10(5): 949 doi: 10.3390/microorganisms10050949
44
Tadakuni Monma, Junichi Iwamoto, Hajime Ueda, Makoto Tamamushi, Fumio Kakizaki, Naoki Konishi, Shoichiro Yara, Teruo Miyazaki, Takeshi Hirayama, Tadashi Ikegami, Akira Honda. Evaluation of gut dysbiosis using serum and fecal bile acid profilesWorld Journal of Clinical Cases 2022; 10(34): 12484-12493 doi: 10.12998/wjcc.v10.i34.12484
45
Lie Zheng. New insights into the interplay between intestinal flora and bile acids in inflammatory bowel diseaseWorld Journal of Clinical Cases 2022; 10(30): 10823-10839 doi: 10.12998/wjcc.v10.i30.10823