BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wen X, Wang HG, Zhang MN, Zhang MH, Wang H, Yang XZ. Fecal microbiota transplantation ameliorates experimental colitis via gut microbiota and T-cell modulation. World J Gastroenterol 2021; 27(21): 2834-2849 [PMID: 34135557 DOI: 10.3748/wjg.v27.i21.2834]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v27/i21/2834.htm
Number Citing Articles
1
Chengzeng Luo, Guangming Sun, Jiujun Duan, Haiyu Han, Ruqing Zhong, Liang Chen, Basang Wangdui, Yanbin Zhu, Zirong Wang, Hongfu Zhang. Effects of high-altitude hypoxic environment on colonic inflammation, intestinal barrier and gut microbiota in three-way crossbred commercial pigsFrontiers in Microbiology 2022; 13 doi: 10.3389/fmicb.2022.968521
2
Sanwang Wang, Hongliang Chen, Xin Wen, Jingjing Mu, Mingyue Sun, Xiaowen Song, Bin Liu, Jinbo Chen, Xueli Fan, Zhipeng Xu. The Efficacy of Fecal Microbiota Transplantation in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis: Transcriptome and Gut Microbiota ProfilingJournal of Immunology Research 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/4400428
3
Yanshuai Wang, Jiebiao Chen, Yue Wang, Fanghong Zheng, Meiyu Qu, Ziwei Huang, Jialang Yan, Fangping Bao, Xian Li, Chongde Sun, Yixiong Zheng. Cyanidin-3-O-glucoside extracted from the Chinese bayberry (Myrica rubra Sieb. et Zucc.) alleviates antibiotic-associated diarrhea by regulating gut microbiota and down-regulating inflammatory factors in NF-κB pathwayFrontiers in Nutrition 2022; 9 doi: 10.3389/fnut.2022.970530
4
Zihan Zhai, Wenxiao Dong, Yue Sun, Yu Gu, Jiahui Ma, Bangmao Wang, Hailong Cao. Vitamin–Microbiota Crosstalk in Intestinal Inflammation and CarcinogenesisNutrients 2022; 14(16): 3383 doi: 10.3390/nu14163383
5
Jieping Yang, Patrizia Maria Germano, Suwan Oh, Sijia Wang, Jing Wang, Rupo Lee, Hayden Paige, Scarlet Yang, Susanne M. Henning, Jin Zhong, Jonathan P. Jacobs, Zhaoping Li. Pomegranate Extract Improves Colitis in IL‐10 Knockout Mice Fed a High Fat High Sucrose DietMolecular Nutrition & Food Research 2022; 66(5): 2100730 doi: 10.1002/mnfr.202100730
6
Min-Na Zhang, Rui Xie, Hong-Gang Wang, Xin Wen, Jing-Yi Wang, Le He, Meng-Hui Zhang, Xiao-Zhong Yang. Cepharanthine Alleviates DSS-Induced Ulcerative Colitis via Regulating Aconitate Decarboxylase 1 Expression and Macrophage InfiltrationMolecules 2023; 28(3): 1060 doi: 10.3390/molecules28031060
7
Hui Xu, Chenxi Cao, Yuqing Ren, Siyuan Weng, Long Liu, Chunguang Guo, Libo Wang, Xinwei Han, Jianzhuang Ren, Zaoqu Liu. Antitumor effects of fecal microbiota transplantation: Implications for microbiome modulation in cancer treatmentFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.949490
8
Mohamed Tausif Siddiqui, Gail AM Cresci. The Immunomodulatory Functions of ButyrateJournal of Inflammation Research 2021; : 6025 doi: 10.2147/JIR.S300989
9
Yuquan You, Meimei Cai, Wei Zhang, Jun Sheng Lin. Altered bacterial profiles at genus level in the gut of ankylosing spondylitis patients with different ASDAS scoresInternational Journal of Rheumatic Diseases 2022; 25(2): 239 doi: 10.1111/1756-185X.14280
10
Wei Niu, Yuelin Dong, Ziwei Fu, Jiajie Lv, Ligui Wang, Zhenhai Zhang, Jiege Huo, Jianming Ju. Effects of molecular weight of chitosan on anti-inflammatory activity and modulation of intestinal microflora in an ulcerative colitis modelInternational Journal of Biological Macromolecules 2021; 193: 1927 doi: 10.1016/j.ijbiomac.2021.11.024
11
Xuefeng Li, Huixia Lv, Fanli Shi, Jie Song, Zhenhai Zhang. The potential therapeutic effects of hydroxypropyl cellulose on acute murine colitis induced by DSSCarbohydrate Polymers 2022; 289: 119430 doi: 10.1016/j.carbpol.2022.119430
12
Yuanyuan Su, Ning Lu, Qian Li, Hua Wen, Xiao Qin Zhang, Mingxin Zhang, Jian Wu. Gut Microbiota and Drug-Related Liver Injury: Challenges and PerspectivesAdvanced Gut & Microbiome Research 2023; 2023: 1 doi: 10.1155/2023/5442597
13
Xu Han, Dan Zang, Dan Liu, Jun Chen. The multifaceted roles of common gut microbiota in immune checkpoint inhibitor-mediated colitis: From mechanism to clinical applicationFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.988849
14
Peng Tian, Lili Wu, Maya Kudo, Misa Hayashi, Lingling Qin, Ming Gao, Anlong Xu, Tonghua Liu. TangNaiKang, herbal formulation, alleviates obesity in diabetic SHR/cp rats through modulation of gut microbiota and related metabolic functionsPharmaceutical Biology 2022; 60(1): 2002 doi: 10.1080/13880209.2022.2096075
15
Sunil Kumar, Awanish Kumar. Microbial pathogenesis in inflammatory bowel diseasesMicrobial Pathogenesis 2022; 163: 105383 doi: 10.1016/j.micpath.2021.105383
16
Yafei Guo, Yang Li, Qiang Cao, Leilei Ye, Junmei Wang, Mei Guo. The Function of Natural Polysaccharides in the Treatment of Ulcerative ColitisFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.927855
17
Yu Cao, Huanhuan Liu, Yue Teng, Siteng Zhang, Beiwei Zhu, Xiaodong Xia. Gut microbiota mediates the anti-colitis effects of polysaccharides derived from Rhopilema esculentum Kishinouye in miceFood & Function 2023;  doi: 10.1039/D2FO02712G
18
Hong‐Gang Wang, Min‐Na Zhang, Xin Wen, Le He, Meng‐Hui Zhang, Jia‐Ling Zhang, Xiao‐Zhong Yang. Cepharanthine ameliorates dextran sulphate sodium‐induced colitis through modulating gut microbiotaMicrobial Biotechnology 2022; 15(8): 2208 doi: 10.1111/1751-7915.14059
19
Xiaona Chen, Zheng Yan, Lili Liu, Rui Zhang, Xiaojiao Zhang, Cheng Peng, Yuehang Geng, Faliang Zhou, Ying Han, Xinlin Hou. Characteristics of gut microbiota of term small gestational age infants within 1 week and their relationship with neurodevelopment at 6 monthsFrontiers in Microbiology 2022; 13 doi: 10.3389/fmicb.2022.912968