BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Amirneni S, Haep N, Gad MA, Soto-Gutierrez A, Squires JE, Florentino RM. Molecular overview of progressive familial intrahepatic cholestasis. World J Gastroenterol 2020; 26(47): 7470-7484 [PMID: 33384548 DOI: 10.3748/wjg.v26.i47.7470]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i47/7470.htm
Number Citing Articles
1
Qiong Pan, Gang Luo, Jiaquan Qu, Sheng Chen, Xiaoxun Zhang, Nan Zhao, Jingjing Ding, Hong Yang, Mingqiao Li, Ling Li, Ying Cheng, Xuan Li, Qiaoling Xie, Qiao Li, Xueqian Zhou, Huiling Zou, Shijun Fan, Lingyun Zou, Wei Liu, Guohong Deng, Shi‐Ying Cai, James L Boyer, Jin Chai. A homozygous R148W mutation in Semaphorin 7A causes progressive familial intrahepatic cholestasis EMBO Molecular Medicine 2021;  doi: 10.15252/emmm.202114563
2
Mukul Vij, Vaibhav Shah. Compound Heterozygous Myosin 5B (Myo5b) Mutation with Early Onset Progressive Cholestasis and No Intestinal FailureFetal and Pediatric Pathology 2021; : 1 doi: 10.1080/15513815.2021.1959690
3
Ana Sánchez-Monteagudo, Edna Ripollés, Marina Berenguer, Carmen Espinós. Wilson’s Disease: Facing the Challenge of Diagnosing a Rare DiseaseBiomedicines 2021; 9(9): 1100 doi: 10.3390/biomedicines9091100
4
Mohammad Hossein Anbardar, Seyed Mohsen Dehghani, Maryam Poostkar, Seyed Ali Malek-Hosseini. Liver Transplantation in Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis With Normal Gamma-Glutamyl Transferase: Evaluation of Post-Transplant Steatosis and SteatohepatitisIranian Journal of Pediatrics 2021; (In Press) doi: 10.5812/ijp.117380
5
Jia Tang, Meihua Tan, Yihui Deng, Hui Tang, Haihong Shi, Mingzhen Li, Wei Ma, Jia Li, Hongzheng Dai, Jianli Li, Shengmei Zhou, Xu Li, Fengxiang Wei, Xiaofen Ma, Liangping Luo. Two Novel Pathogenic Variants of TJP2 Gene and the Underlying Molecular Mechanisms in Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis Type 4 PatientsFrontiers in Cell and Developmental Biology 2021; 9 doi: 10.3389/fcell.2021.661599
6
Amanda Caroline Mahle, Bernard David Morris, Zane Frazer, Christopher Novak. Severe vitamin deficiencies in pregnancy complicated by progressive familial intrahepatic cholestasisBMJ Case Reports 2021; 14(3): e240248 doi: 10.1136/bcr-2020-240248