BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Dai YK, Wu YB, Li RL, Chen WJ, Tang CZ, Lu LM, Hu L. Efficacy and safety of non-pharmacological interventions for irritable bowel syndrome in adults. World J Gastroenterol 2020; 26(41): 6488-6509 [PMID: 33244207 DOI: 10.3748/wjg.v26.i41.6488]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i41/6488.htm
Number Citing Articles
1
Zihan Yin, Fumin Wang, Mingsheng Sun, Ling Zhao, Fanrong Liang, Rodolfo Parreira. Acupuncture Methods for Primary Trigeminal Neuralgia: A Systematic Review and Network Meta-Analysis of Randomized Controlled TrialsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/3178154
2
Kana Kobayashi, Yugan So, Tatsuto Yamada, Yasushi Fujii. Cluster Analysis of Psychological Factors in Non-Patients with Irritable Bowel SyndromeTrends in Psychology 2024;  doi: 10.1007/s43076-024-00389-w
3
Jing-wen Sun, Ming-liang Sun, Da Li, Jun Zhao, Su-hua Shi, Hui-xia Li, Hui-min Liu, Jun-xia Gao, Yu Hu, Hui Zheng, Xin Wang, Rong-dan Xue, Xue Feng, Shu-guang Yu, Zhi-gang Li. Efficacy of acupuncture based on acupoint combination theory for irritable bowel syndrome: a study protocol for a multicenter randomized controlled trialTrials 2021; 22(1) doi: 10.1186/s13063-021-05432-0
4
Jinke Huang, Mengxiong Lu, Yijun Zheng, Jinxin Ma, Xiangxue Ma, Yitian Wang, Kunli Zhang, Fengyun Wang, Xudong Tang, Noureddin Nakhostin Ansari. Quality of Evidence Supporting the Role of Acupuncture for the Treatment of Irritable Bowel SyndromePain Research and Management 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/2752246
5
Yue-Shuai Jiang, Tian-Hong Liu, Dan Qin, Zi-Pu Wang, Xiao-Ya He, Yan-Nan Chen. Effects of non-pharmacological interventions on youth with internet addiction: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsFrontiers in Psychiatry 2024; 14 doi: 10.3389/fpsyt.2023.1327200
6
Li Wei, Hui Han, Jie Meng, Xin Li, Qing-Ping Yao. Meta-analysis and sequential analysis of acupuncture compared to carbamazepine in the treatment of trigeminal neuralgiaWorld Journal of Clinical Cases 2024; 12(22): 5083-5093 doi: 10.12998/wjcc.v12.i22.5083
7
Florent Amsallem, Stéphane Sanchez, Xavier Armoiry, François Mion, Samuel Martins Silvestre. Effectiveness of Non-Pharmacological Interventions for Irritable Bowel Syndrome: A Systematic ReviewEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/4404185
8
Somayeh Fatahi, Amirhossein Hosseini, Mohammad Hassan Sohouli, Aliakbar Sayyari, Katayoun Khatami, Zahra Fazeli Farsani, Hamzeh Amiri, Naghi Dara, Ivan G. O. de Souza, Heitor O. Santos. Effects of probiotic supplementation on abdominal pain severity in pediatric patients with irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trialsWorld Journal of Pediatrics 2022; 18(5): 320 doi: 10.1007/s12519-022-00516-6