BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Pan HH, Zhou XX, Ma YY, Pan WS, Zhao F, Yu MS, Liu JQ. Resveratrol alleviates intestinal mucosal barrier dysfunction in dextran sulfate sodium-induced colitis mice by enhancing autophagy. World J Gastroenterol 2020; 26(33): 4945-4959 [PMID: 32952341 DOI: 10.3748/wjg.v26.i33.4945]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i33/4945.htm
Number Citing Articles
1
Yin Liu, Shujuan Zheng, Jiale Cui, Tingting Guo, Jingtao Zhang, Bailiang Li. Alleviative Effects of Exopolysaccharide Produced by Lactobacillus helveticus KLDS1.8701 on Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis in MiceMicroorganisms 2021; 9(10): 2086 doi: 10.3390/microorganisms9102086
2
Ruige Cao, Xing Wu, Hui Guo, Xin Pan, Rong Huang, Gangqiang Wang, Jikai Liu. Naringin Exhibited Therapeutic Effects against DSS-Induced Mice Ulcerative Colitis in Intestinal Barrier–Dependent MannerMolecules 2021; 26(21): 6604 doi: 10.3390/molecules26216604
3
Xin Luo, Shizhe Wu, Hai Jia, Xuemeng Si, Zhuan Song, Zhian Zhai, Jun Bai, Jun Li, Ying Yang, Zhenlong Wu. Resveratrol alleviates enterotoxigenic Escherichia coli K88-induced damage by regulating SIRT-1 signaling in intestinal porcine epithelial cellsFood & Function 2022; 13(13): 7346 doi: 10.1039/D1FO03854K
4
Bowei Zhang, Yunhui Zhang, Xiaoxia Liu, Congying Zhao, Jia Yin, Xiang Li, Xuejiao Zhang, Jin Wang, Shuo Wang. Distinctive anti-inflammatory effects of resveratrol, dihydroresveratrol, and 3-(4-hydroxyphenyl)-propionic acid on DSS-induced colitis in pseudo-germ-free miceFood Chemistry 2023; 400: 133904 doi: 10.1016/j.foodchem.2022.133904
5
Wynn Thein, Wah Wah Po, Won Seok Choi, Uy Dong Sohn. Autophagy and Digestive Disorders: Advances in Understanding and Therapeutic ApproachesBiomolecules & Therapeutics 2021; 29(4): 353 doi: 10.4062/biomolther.2021.086
6
Yihua Luo, Xueyan Yu, Peizhuang Zhao, Jun Huang, Xue Huang. Effects of Resveratrol on Tight Junction Proteins and the Notch1 Pathway in an HT-29 Cell Model of Inflammation Induced by LipopolysaccharideInflammation 2022; 45(6): 2449 doi: 10.1007/s10753-022-01704-2
7
Inhibitory effect of Portulaca oleracea L. aqueous extract and juice on NLRP3 inflammasome activation in an ulcerative colitis mouse modelEnvironmental Science and Pollution Research 2023; 30(36): 86380 doi: 10.1007/s11356-023-28365-4
8
Sudha B. Singh, Henry C. Lin. Role of Intestinal Alkaline Phosphatase in Innate ImmunityBiomolecules 2021; 11(12): 1784 doi: 10.3390/biom11121784
9
Christian Zimmermann, Anika E. Wagner. Impact of Food-Derived Bioactive Compounds on Intestinal ImmunityBiomolecules 2021; 11(12): 1901 doi: 10.3390/biom11121901
10
Mostafa Vaghari-Tabari, Forough Alemi, Maryam Zokaei, Soheila Moein, Durdi Qujeq, Bahman Yousefi, Payam Farzami, Seyed Soheil Hosseininasab. Polyphenols and inflammatory bowel disease: Natural products with therapeutic effects?Critical Reviews in Food Science and Nutrition 2022; : 1 doi: 10.1080/10408398.2022.2139222
11
Xiaotian Xu, Ailin Luo, Xi Lu, Meng Liu, Huideng Wang, Hengzhi Song, Chengqiong Wei, Yuhui Wang, Xiaoqun Duan. p-Hydroxybenzoic acid alleviates inflammatory responses and intestinal mucosal damage in DSS-induced colitis by activating ERβ signalingJournal of Functional Foods 2021; 87: 104835 doi: 10.1016/j.jff.2021.104835
12
Ning Zhou, Yong Tian, Wenchao Liu, Bingjiang Tu, Wenwu Xu, Tiantian Gu, Kang Zou, Lizhi Lu. Protective Effects of Resveratrol and Apigenin Dietary Supplementation on Serum Antioxidative Parameters and mRNAs Expression in the Small Intestines of Diquat-Challenged PulletsFrontiers in Veterinary Science 2022; 9 doi: 10.3389/fvets.2022.850769
13
Mengfei Chen, Qingping Wu, Zhenjun Zhu, AoHuan Huang, Jumei Zhang, Alaa El-Din Ahmed Bekhit, Juan Wang, Yu Ding. Selenium-enriched foods and their ingredients: As intervention for the vicious cycle between autophagy and overloaded stress responses in Alzheimer’s diseaseCritical Reviews in Food Science and Nutrition 2023; : 1 doi: 10.1080/10408398.2023.2172547
14
Yaxi Zhou, Diandian Wang, Wenjie Yan. Treatment Effects of Natural Products on Inflammatory Bowel Disease In Vivo and Their Mechanisms: Based on Animal ExperimentsNutrients 2023; 15(4): 1031 doi: 10.3390/nu15041031
15
Lei Li, Peilan Peng, Ning Ding, Wenhui Jia, Canhua Huang, Yong Tang. Oxidative Stress, Inflammation, Gut Dysbiosis: What Can Polyphenols Do in Inflammatory Bowel Disease?Antioxidants 2023; 12(4): 967 doi: 10.3390/antiox12040967
16
Fang Zhu, Jujia Zheng, Fang Xu, Yiyuan Xi, Jun Chen, Xiangwei Xu. Resveratrol Alleviates Dextran Sulfate Sodium-Induced Acute Ulcerative Colitis in Mice by Mediating PI3K/Akt/VEGFA PathwayFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.693982
17
Vivian Naa Amua Wellington, Vijaya Lakshmi Sundaram, Soudamani Singh, Uma Sundaram. Dietary Supplementation with Vitamin D, Fish Oil or Resveratrol Modulates the Gut Microbiome in Inflammatory Bowel DiseaseInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 23(1): 206 doi: 10.3390/ijms23010206
18
Xun Zhao, DeJun Cui, WenQiang Yuan, Chen Chen, Qi Liu. Berberine represses Wnt/β-catenin pathway activation via modulating the microRNA-103a-3p/Bromodomain-containing protein 4 axis, thereby refraining pyroptosis and reducing the intestinal mucosal barrier defect induced via colitisBioengineered 2022; 13(3): 7392 doi: 10.1080/21655979.2022.2047405
19
Yimeng Fan, Qingyu Zhao, Yuanyuan Wei, Huiru Wang, Yu Ga, Yannan Zhang, Zhihui Hao. Pingwei San Ameliorates Spleen Deficiency-Induced Diarrhea through Intestinal Barrier Protection and Gut Microbiota ModulationAntioxidants 2023; 12(5): 1122 doi: 10.3390/antiox12051122
20
Yu Yin, Kunjian Liu, Guofeng Li. Protective Effect of Prim-O-Glucosylcimifugin on Ulcerative Colitis and Its MechanismFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.882924
21
Gina Cecilia Pistol, Cristina Valeria Bulgaru, Daniela Eliza Marin, Alexandra Gabriela Oancea, Ionelia Taranu. Dietary Grape Seed Meal Bioactive Compounds Alleviate Epithelial Dysfunctions and Attenuates Inflammation in Colon of DSS-Treated PigletsFoods 2021; 10(3): 530 doi: 10.3390/foods10030530
22
Shaimaa Mostafa Kashef, Rania Ibrahim Yassien, Dalia El-Sayed El-Ghazouly. The possible effect of lycopene in ameliorating experimentally induced ulcerative colitis in adult male albino rats (A histological, immunohistochemical, and ultrastructural study)Ultrastructural Pathology 2023; 47(3): 172 doi: 10.1080/01913123.2023.2185718
23
Yuejin Li, Peng Zhang, Jian Zhang, Weimin Bao, Jinyuan Li, Yan Wei, Jinchao Ni, Kunmei Gong, Fu Wang. Role of Autophagy Inducers and Inhibitors in Intestinal Barrier Injury Induced by Intestinal Ischemia–Reperfusion (I/R)Journal of Immunology Research 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/9822157
24
Miłosz Caban, Urszula Lewandowska. Polyphenols and the potential mechanisms of their therapeutic benefits against inflammatory bowel diseasesJournal of Functional Foods 2022; 95: 105181 doi: 10.1016/j.jff.2022.105181
25
Shiyong Yang, Wenqiang Xu, Langkun Feng, Chaoyang Zhang, Chaozhan Yan, Jiajin Zhang, Jiansheng Lai, Taiming Yan, Zhi He, Xiaogang Du, Zongjun Du, Wei Luo, Xiaoli Huang, Jiayun Wu, Yunkun Li. Resveratrol Improves the Digestive Ability and the Intestinal Health of Siberian SturgeonInternational Journal of Molecular Sciences 2022; 23(19): 11977 doi: 10.3390/ijms231911977
26
Resveratrol and resveratrol nano-delivery systems in the treatment of inflammatory bowel diseaseThe Journal of Nutritional Biochemistry 2022; 109: 109101 doi: 10.1016/j.jnutbio.2022.109101
27
Wenhao Li, Decheng Bi, Jiang Yi, Lijun Yao, Jue Cao, Peng Yang, Meiting Li, Yan Wu, Hong Xu, Zhangli Hu, Xu Xu. Soy protein isolate-polyguluronate nanoparticles loaded with resveratrol for effective treatment of colitisFood Chemistry 2023; 410: 135418 doi: 10.1016/j.foodchem.2023.135418
28
Yu-yan Gu, Xiao-bing Cui, Jing Jiang, Ya-xin Zhang, Meng-hua Liu, Sai-bo Cheng, Yu-ye Li, Lin-ling Liu, Rong-xin Liao, Peng Zhao, Wen Jin, Yu-hua Jia, Jing Wang, Feng-hua Zhou. Dingxin recipe Ⅲ ameliorates hyperlipidemia injury in SD rats by improving the gut barrier, particularly the SCFAs/GPR43 pathwayJournal of Ethnopharmacology 2023; 312: 116483 doi: 10.1016/j.jep.2023.116483