BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Mei SW, Liu Z, Wei FZ, Chen JN, Wang ZJ, Shen HY, Li J, Zhao FQ, Pei W, Wang Z, Wang XS, Liu Q. Impact of interval between neoadjuvant chemoradiotherapy and surgery in rectal cancer patients. World J Gastroenterol 2020; 26(31): 4624-4638 [PMID: 32884221 DOI: 10.3748/wjg.v26.i31.4624]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i31/4624.htm
Number Citing Articles
1
Xiaojie Wang, Zhifang Zheng, Heyuan Zhu, Qian Yu, Shenghui Huang, Xingrong Lu, Ying Huang, Pan Chi. Timing to achieve the best recurrence-free survival after neoadjuvant chemoradiotherapy in locally advanced rectal cancer: experience in a large-volume center in ChinaInternational Journal of Colorectal Disease 2021; 36(5): 1007 doi: 10.1007/s00384-020-03829-y
2
Yuhao Zhai, Zhi Zheng, Wei Deng, Jie Yin, Zhigang Bai, Xiaoye Liu, Jun Zhang, Zhongtao Zhang. Interval time between neoadjuvant chemotherapy and surgery in advanced gastric cancer doesn't affect outcome: A meta analysisFrontiers in Surgery 2023; 9 doi: 10.3389/fsurg.2022.1047456
3
Irene Hing‐fong Cheung, Michelle Hau‐ching Lo, Michael Chi‐ming Poon. Impact of time interval between neoadjuvant chemoradiotherapy and surgery on oncological outcomes of locally advanced rectal cancerSurgical Practice 2023; 27(1): 15 doi: 10.1111/1744-1633.12584
4
Shuang Liu, Ting Jiang, Lin Xiao, Shanfei Yang, Qing Liu, Yuanhong Gao, Gong Chen, Weiwei Xiao. Total Neoadjuvant Therapy (TNT) versus Standard Neoadjuvant Chemoradiotherapy for Locally Advanced Rectal Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis The Oncologist 2021; 26(9): e1555 doi: 10.1002/onco.13824
5
Jia-yi Li, Xuan-zhang Huang, Peng Gao, Yong-xi Song, Xiao-wan Chen, Xing-er Lv, Yv Fu, Qiong Xiao, Shi-yv Ye, Zhen-ning Wang. Survival landscape of different tumor regression grades and pathologic complete response in rectal cancer after neoadjuvant therapy based on reconstructed individual patient dataBMC Cancer 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12885-021-08922-1
6
Junbing Chen, Zhouqiao Wu, Xiaoyan Zhang, Zining Liu, Yiding Wang, Fei Shan, Yinkui Wang, Shaojun Xia, Yan Zhang, Yingshi Sun, Jiafu Ji, Ziyu Li. Optimized tools and timing of response reassessment after neoadjuvant chemoradiation in rectal cancerInternational Journal of Colorectal Disease 2022; 37(11): 2321 doi: 10.1007/s00384-022-04268-7
7
J. Yang, W. Wang, Y. Luo, S. Huang, Z. Fu. Effect of pathological complete response after neoadjuvant chemoradiotherapy on postoperative complications of rectal cancer: a systematic review and meta-analysisTechniques in Coloproctology 2022; 26(3): 163 doi: 10.1007/s10151-021-02564-y