BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhang CW, Dou CW, Zhang XL, Liu XQ, Huang DS, Hu ZM, Liu J. Simultaneous transcatheter arterial chemoembolization and portal vein embolization for patients with large hepatocellular carcinoma before major hepatectomy. World J Gastroenterol 2020; 26(30): 4489-4500 [PMID: 32874060 DOI: 10.3748/wjg.v26.i30.4489]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i30/4489.htm
Number Citing Articles
1
Zhan-Qi Wei, Yue-Wei Zhang. Transcatheter arterial chemoembolization followed by surgical resection for hepatocellular carcinoma: a focus on its controversies and screening of patients most likely to benefitChinese Medical Journal 2021; 134(19): 2275 doi: 10.1097/CM9.0000000000001767
2
Gao-Min Liu, Yao-Min Zhang. Mini-ALPPS-based multidisciplinary treatment leading to long-term survival in a patient with a large HCC: A case reportFrontiers in Surgery 2023; 9 doi: 10.3389/fsurg.2022.920953
3
Michail Papamichail, Michail Pizanias, Nigel D Heaton. Minimizing the risk of small-for-size syndrome after liver surgeryHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2022; 21(2): 113 doi: 10.1016/j.hbpd.2021.12.005
4
Xin-Jie Liu, Ping-Wei Song, Li-Gang Wang, Hai-Ning Zou, Lin-Lin Zhang. Meta-Analysis on the Therapeutic Effect of Transcatheter Arterial Chemoembolization Combined with Portal Vein EmbolizationChemotherapy 2024; : 1 doi: 10.1159/000539347
5
Yang Liao, Qichen Cai, Xiaozhou Zhang, Fugui Li. Sequential transcatheter arterial chemoembolization and portal vein embolization before hepatectomy for the management of patients with hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysisUpdates in Surgery 2023; 75(7): 1741 doi: 10.1007/s13304-023-01571-y
6
Zhiying Shao, Xin Liu, Chanjuan Peng, Liping Wang, Dong Xu. Combination of transcatheter arterial chemoembolization and portal vein embolization for patients with hepatocellular carcinoma: a reviewWorld Journal of Surgical Oncology 2021; 19(1) doi: 10.1186/s12957-021-02401-4
7
Yan Zhu, Zhishuai Li, Jixiang Zhang, Mingqi Liu, Xiaoqing Jiang, Bin Li. Identification of crucial lncRNAs and mRNAs in liver regeneration after portal vein ligation through weighted gene correlation network analysisBMC Genomics 2022; 23(1) doi: 10.1186/s12864-022-08891-0
8
Run Hu, Jie Xu, Hongxiang Wang, Jiaguo Wang, Kai Lei, Xiaoping Zhao, Huizhi Zhang, Ke You, Zuojin Liu. Impact of preoperative transcatheter arterial chemoembolization (TACE) on postoperative long-term survival in patients with nonsmall hepatocellular carcinoma: a propensity score matching analysisBMC Cancer 2024; 24(1) doi: 10.1186/s12885-024-11978-4
9
Young-In Yoon, Sung-Gyu Lee, Deok-Bog Moon, Shin Hwang, Ki-Hun Kim, Hui-Ju Kim, Ki-Hoon Choi. Morbidity analysis of left hepatic trisectionectomy for hepatobiliary disease and live donorHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2022; 21(4): 362 doi: 10.1016/j.hbpd.2022.05.010
10
Ishwarya Sivakumar, Robert P. Liddell. A review of portal vein embolization prior to hepatic resectionJournal of Surgical Oncology 2024;  doi: 10.1002/jso.27738
11
Min Deng, Hao Cai, Benyi He, Renguo Guan, Carol Lee, Rongping Guo. Hepatic arterial infusion chemotherapy versus transarterial chemoembolization, potential conversion therapies for single huge hepatocellular carcinoma: a retrospective comparison studyInternational Journal of Surgery 2023; 109(11): 3303 doi: 10.1097/JS9.0000000000000654
12
Xin Luo, Rui-zhi Chang, Dong Kuang, Mingming Yuan, Gan-xun Li, Bixiang Zhang, Yan-jun Wang, Wan-guang Zhang, Ze-yang Ding. Case Report: Successful conversion and salvage resection of huge hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombosis and intrahepatic metastasis via sequential hepatic arterial infusion chemotherapy, lenvatinib plus PD-1 antibody followed by simultaneous transcatheter arterial chemoembolization, and portal vein embolizationFrontiers in Immunology 2023; 14 doi: 10.3389/fimmu.2023.1285296