BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Xue AJ, Miao SJ, Sun H, Qiu XX, Wang SN, Wang L, Ye ZQ, Zheng CF, Huang ZH, Wang YH, Huang Y. Intestinal dysbiosis in pediatric Crohn's disease patients with IL10RA mutations. World J Gastroenterol 2020; 26(22): 3098-3109 [PMID: 32587451 DOI: 10.3748/wjg.v26.i22.3098]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i22/3098.htm
Number Citing Articles
1
Guo-Hua Li, Shi-Jia Huang, Xiang Li, Xiao-Song Liu, Qiao-Ling Du. Response of gut microbiota to serum metabolome changes in intrahepatic cholestasis of pregnant patientsWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(46): 7338-7351 doi: 10.3748/wjg.v26.i46.7338
2
Zhao Zhuang, Dajiang Li, Mengmeng Jiang, Ye Wang, Qianqian Cao, Shenfeng Li, Ruixue Luan, Lina Sun, Shoushi Wang, Akshi Kumar. An Integrative Bioinformatics Analysis of the Potential Mechanisms Involved in Propofol Affecting Hippocampal Neuronal CellsComputational Intelligence and Neuroscience 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/4911773
3
Xiaojun Zhuang, Caiguang Liu, Shukai Zhan, Zhenyi Tian, Na Li, Ren Mao, Zhirong Zeng, Minhu Chen. Gut Microbiota Profile in Pediatric Patients With Inflammatory Bowel Disease: A Systematic ReviewFrontiers in Pediatrics 2021; 9 doi: 10.3389/fped.2021.626232
4
Riccardo Castagnoli, Francesca Pala, Marita Bosticardo, Amelia Licari, Ottavia M. Delmonte, Anna Villa, Gian Luigi Marseglia, Luigi Daniele Notarangelo. Gut Microbiota–Host Interactions in Inborn Errors of ImmunityInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(3): 1416 doi: 10.3390/ijms22031416
5
Xinqiong Wang, Yuan Xiao, Xu Xu, Li Guo, Yi Yu, Na Li, Chundi Xu. Characteristics of Fecal Microbiota and Machine Learning Strategy for Fecal Invasive Biomarkers in Pediatric Inflammatory Bowel DiseaseFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2021; 11 doi: 10.3389/fcimb.2021.711884