BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chen YH, Xiao J, Chen XJ, Wang HS, Liu D, Xiang J, Peng JS. Nomogram for predicting pathological complete response to neoadjuvant chemotherapy in patients with advanced gastric cancer. World J Gastroenterol 2020; 26(19): 2427-2439 [PMID: 32476803 DOI: 10.3748/wjg.v26.i19.2427]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i19/2427.htm
Number Citing Articles
1
Zining Liu, Yinkui Wang, Fei Shan, Xiangji Ying, Yan Zhang, Shuangxi Li, Yongning Jia, Rulin Miao, Kan Xue, Zhemin Li, Ziyu Li, Jiafu Ji. Combination of tumor markers predicts progression and pathological response in patients with locally advanced gastric cancer after neoadjuvant chemotherapy treatmentBMC Gastroenterology 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12876-021-01785-7
2
Xiao-Huan Tang, Xiao-Long Wu, Xue-Jun Gan, Yi-Ding Wang, Fang-Zhou Jia, Yi-Xue Wang, Yan Zhang, Xiang-Yu Gao, Zi-Yu Li. Using Normalized Carcinoembryonic Antigen and Carbohydrate Antigen 19 to Predict and Monitor the Efficacy of Neoadjuvant Chemotherapy in Locally Advanced Gastric CancerInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(15): 12192 doi: 10.3390/ijms241512192
3
Zhihao Zhou, Yong Ren, Zhimei Zhang, Tianpei Guan, Zhixiong Wang, Wei Chen, Tedong Luo, Guanghua Li. Digital histopathological images of biopsy predict response to neoadjuvant chemotherapy for locally advanced gastric cancerGastric Cancer 2023; 26(5): 734 doi: 10.1007/s10120-023-01407-z
4
Qing Hu, Jian Wang, Wei‐Guo Xu, Peng Shao, Gang Li. Survival outcomes of locally advanced gastric cancer cases with pathological complete response received neoadjuvant chemotherapyPrecision Medical Sciences 2021; 10(2): 78 doi: 10.1002/prm2.12038
5
Yonghe Chen, Dan Liu, Jian Xiao, Jun Xiang, Aihong Liu, Shi Chen, Junjie Liu, Xiansheng Hu, Junsheng Peng, Fausto Rosa. Nomogram for Predicting Survival in Advanced Gastric Cancer after Neoadjuvant Chemotherapy and Radical SurgeryGastroenterology Research and Practice 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/2923700
6
Xian-Wen Liang, Wei-Sheng Xiao, Hao Lei, Qian-Cheng Huag, Yu-Lan Dong, Fang Wang, Wei-Peng Qing. Risk model and factors for prediction of response to neoadjuvant chemotherapy in patients with advanced gastric cancer-a two-center cohort studyBMC Cancer 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12885-023-10513-1
7
Daniel Skubleny, Andrea Lin, Saurabh Garg, Ross McLean, Michael McCall, Sunita Ghosh, Jennifer L Spratlin, Daniel Schiller, Gina Rayat. Increased CD4/CD8 Lymphocyte ratio predicts favourable neoadjuvant treatment response in gastric cancer: A prospective pilot studyWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2023; 15(2): 303-317 doi: 10.4251/wjgo.v15.i2.303
8
Chunjing Wang, Zhen Wang, Yue Zhao, Fujing Wang. Neoadjuvant PD-1 Inhibitor Plus Apatinib and Chemotherapy Versus Apatinib Plus Chemotherapy in Treating Patients With Locally Advanced Gastric Cancer: A Prospective, Cohort StudyJournal of Gastric Cancer 2023; 23(2): 328 doi: 10.5230/jgc.2023.23.e17
9
Kamil Nurczyk, Norbert Nowak, Rebecca Carlson, Tomasz Skoczylas, Grzegorz Wallner. Pre-therapeutic molecular biomarkers of pathological response to neoadjuvant chemotherapy in gastric and esophago-gastric junction adenocarcinoma: A systematic review and meta-analysisAdvances in Medical Sciences 2023; 68(1): 138 doi: 10.1016/j.advms.2023.02.005