BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Kurniawan DW, Storm G, Prakash J, Bansal R. Role of spleen tyrosine kinase in liver diseases. World J Gastroenterol 2020; 26(10): 1005-1019 [PMID: 32205992 DOI: 10.3748/wjg.v26.i10.1005]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i10/1005.htm
Number Citing Articles
1
Xuejiao Chen, Ziyi Wang, Sheng Han, Zeng Wang, Yu Zhang, Xiangdong Li, Nan Xia, Wenjie Yu, Chenyang Jia, Yong Ni, Liyong Pu. Targeting SYK of monocyte-derived macrophages regulates liver fibrosis via crosstalking with Erk/Hif1α and remodeling liver inflammatory environmentCell Death & Disease 2021; 12(12) doi: 10.1038/s41419-021-04403-2
2
Bingting Yu, Ruslan Mamedov, Gwenny M. Fuhler, Maikel P. Peppelenbosch. Drug Discovery in Liver Disease Using Kinome ProfilingInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(5): 2623 doi: 10.3390/ijms22052623
3
Chan Mo, Shuwen Xie, Bin Liu, Weichao Zhong, Ting Zeng, Sha Huang, Yuqi Lai, Guanghui Deng, Chuying Zhou, Weixin Yan, Yuyao Chen, Shaohui Huang, Lei Gao, Zhiping Lv. Indoleamine 2,3-dioxygenase 1 limits hepatic inflammatory cells recruitment and promotes bile duct ligation-induced liver fibrosisCell Death & Disease 2021; 12(1) doi: 10.1038/s41419-020-03277-0
4
Yuxin Shao, Su Zhang, Yanfen Zhang, Zhongcheng Liu. Recent advance of spleen tyrosine kinase in diseases and drugsInternational Immunopharmacology 2021; 90: 107168 doi: 10.1016/j.intimp.2020.107168
5
Lei Wang, Xiwen Xu, Ziwei Zhang, Kaimin Li, Yingming Yang, Weiwei Zheng, Hejun Sun, Songlin Chen. Transcriptome analysis and protein-protein interaction in resistant and susceptible families of Japanese flounder (Paralichthys olivaceus) to understand the mechanism against Edwardsiella tardaFish & Shellfish Immunology 2022; 123: 265 doi: 10.1016/j.fsi.2022.02.055
6
Wenbin Gong, Peizhao Liu, Tao Zheng, Xiuwen Wu, Yun Zhao, Jianan Ren. The ubiquitous role of spleen tyrosine kinase (Syk) in gut diseases: From mucosal immunity to targeted therapyInternational Reviews of Immunology 2021; : 1 doi: 10.1080/08830185.2021.1962860