BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhao A, Wang MC, Szeto IMY, Meng LP, Wang Y, Li T, Zhang YM. Gastrointestinal discomforts and dietary intake in Chinese urban elders: A cross-sectional study in eight cities of China. World J Gastroenterol 2019; 25(45): 6681-6692 [PMID: 31832006 DOI: 10.3748/wjg.v25.i45.6681]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i45/6681.htm
Number Citing Articles
1
Shanshan Yang, Shengshu Wang, Lili Wang, Guangdong Liu, Penggang Tai, Fuyin Kou, Wangping Jia, Ke Han, Miao Liu, Yao He. Dietary behaviors and patterns of centenarians in Hainan: A cross-sectional studyNutrition 2021; 89: 111228 doi: 10.1016/j.nut.2021.111228
2
Jian Zhang, Ai Zhao, Wei Wu, Chenlu Yang, Zhongxia Ren, Meichen Wang, Peiyu Wang, Yumei Zhang. Dietary Diversity Is Associated With Memory Status in Chinese Adults: A Prospective StudyFrontiers in Aging Neuroscience 2020; 12 doi: 10.3389/fnagi.2020.580760