BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Tantai XX, Liu N, Yang LB, Wei ZC, Xiao CL, Song YH, Wang JH. Prognostic value of risk scoring systems for cirrhotic patients with variceal bleeding. World J Gastroenterol 2019; 25(45): 6668-6680 [PMID: 31832005 DOI: 10.3748/wjg.v25.i45.6668]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i45/6668.htm
Number Citing Articles
1
Maria Carolina Feres de Lima Rocha GAMA, Eleonora Druve Tavares FAGUNDES, Thaís Costa Nascentes QUEIROZ, Adriana Teixeira RODRIGUES, Luiza Caroline VIEIRA, Alexandre Rodrigues FERREIRA. PREDICTIVE FACTORS OF MORBIDITY ASSOCIATED WITH ESOPHAGEAL VARICEAL BLEEDING IN CHILDREN WITH PORTAL HYPERTENSIONArquivos de Gastroenterologia 2023; 60(2): 247 doi: 10.1590/s0004-2803.202302023-37
2
Juan Su, Huilin Zhang, Maifang Ren, Yanan Xing, Yuefei Yin, Lihua Liu. Efficacy and Safety of Ligation Combined With Sclerotherapy for Patients With Acute Esophageal Variceal Bleeding in Cirrhosis: A Meta-AnalysisFrontiers in Surgery 2021; 8 doi: 10.3389/fsurg.2021.664454
3
Zhanjuan Gao, Jingrun Zhao, Xiaofeng Liu, Senlin Li, Minghui Wang, Yanjing Gao. Portal vein thrombosis associated with high 14-day and 6-week rebleeding in patients after oesophageal variceal band ligation: a retrospective, multicentre, nested case–control studyHepatology International 2021; 15(5): 1183 doi: 10.1007/s12072-021-10224-4
4
Zubia Jamil, Shahida Perveen, Samreen Khalid, Mohammed Aljuaid, Memoona Shahzad, Bashir Ahmad, Yasir Waheed. Child-Pugh Score, MELD Score and Glasgow Blatchford Score to Predict the In-Hospital Outcome of Portal Hypertensive Patients Presenting with Upper Gastrointestinal Bleeding: An Experience from Tertiary Healthcare SystemJournal of Clinical Medicine 2022; 11(22): 6654 doi: 10.3390/jcm11226654
5
Franco Radaelli, Simone Rocchetto, Alessandra Piagnani, Alberto Savino, Dhanai Di Paolo, Giulia Scardino, Silvia Paggi, Emanuele Rondonotti. Scoring systems for risk stratification in upper and lower gastrointestinal bleedingBest Practice & Research Clinical Gastroenterology 2023; 67: 101871 doi: 10.1016/j.bpg.2023.101871
6
Shinya Yokoyama, Takashi Honda, Yoji Ishizu, Norihiro Imai, Takanori Ito, Kenta Yamamoto, Kazuyuki Mizuno, Masanao Nakamura, Hiroki Kawashima. Predicting early rebleeding and mortality after endoscopic hemostasis of esophagogastric varices: Diagnostic performance of aspartate aminotransferase‐to‐platelet ratio index and model for end‐stage liver disease‐Na scoreJournal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences 2024;  doi: 10.1002/jhbp.12057
7
Aslıhan ÇELİK, Hamit Hakan ARMAĞAN, Kıvanç KARAMAN, Önder TOMRUK, Gökben BECEREN, Furkan Çağrı OĞUZLAR, Cihangir ÇELİK. VARİS DIŞI ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARDA HEMOGRAM PARAMETRELERİ VE VİTAL BULGULARIN GERİYE DÖNÜK İNCELENMESİSDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2024;  doi: 10.17343/sdutfd.1377814
8
Zhanjuan Gao, Shanshan Li, Jingrun Zhao, Jinhou Li, Yanjing Gao. Anticoagulation therapy early is safe in portal vein thrombosis patients with acute variceal bleeding: a multi-centric randomized controlled trialInternal and Emergency Medicine 2023; 18(2): 513 doi: 10.1007/s11739-023-03206-x
9
Yin Gao, Qian Yu, Xiaohuan Li, Cong Xia, Jiaying Zhou, Tianyi Xia, Ben Zhao, Yue Qiu, Jun-hao Zha, Yuancheng Wang, Tianyu Tang, Yan Lv, Jing Ye, Chuanjun Xu, Shenghong Ju. An imaging-based machine learning model outperforms clinical risk scores for prognosis of cirrhotic variceal bleedingEuropean Radiology 2023; 33(12): 8965 doi: 10.1007/s00330-023-09938-w
10
Yongshuai Liu, Huijun Chang, Yunqing Zeng, Yuanyuan Liu, Jinhou Li, Yong Chen, Yanjing Gao. Impact of sarcopenia on variceal rebleeding in patients after endoscopic therapy: a multicenter retrospective cohort study based on propensity score matchingAnnals of Medicine 2024; 56(1) doi: 10.1080/07853890.2024.2349180
11
Ling Yang, Rui Sun, Ning Wei, Hong Chen. Systematic review and meta-analysis of risk scores in prediction for the clinical outcomes in patients with acute variceal bleedingAnnals of Medicine 2021; 53(1): 1806 doi: 10.1080/07853890.2021.1990394
12
Yu Fen Zhou, Ying Xu, Yan Fei Ding, Xiao Jun Yu, Yun Lin Wu, Ping Chen, Duo Wu Zou. Novel nomogram model for predicting 6‐week mortality in liver cirrhosis patients with acute upper gastrointestinal bleedingJournal of Digestive Diseases 2022; 23(8-9): 516 doi: 10.1111/1751-2980.13137
13
Yan Zhao, Mudan Ren, Guifang Lu, Xinlan Lu, Yan Yin, Dan Zhang, Xin Wang, Wenhui Ma, Yarui Li, Guohong Cai, Yiguang Lin, Shuixiang He. The Prognosis Analysis of Liver Cirrhosis with Acute Variceal Bleeding and Validation of Current Prognostic Models: A Large Scale Retrospective Cohort StudyBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/7372868
14
Yanying Gao, Haixia Yuan, Tao Han, Xu Zhang, Fenghui Li, Fei Tang, Hua Liu. Associations Between Endoscopic Primary Prophylaxis and Rebleeding in Liver Cirrhosis Patients with Esophagogastric Variceal BleedingFrontiers in Surgery 2022; 9 doi: 10.3389/fsurg.2022.925915
15
Duong Quang Huy, Nguyen Van Chung, Dinh Tien Dong. Value of Some Scoring Systems for the Prognosis of Rebleeding and In-Hospital Mortality in Liver Cirrhosis with Acute Variceal BleedingGastroenterology Insights 2023; 14(2): 144 doi: 10.3390/gastroent14020011
16
Anne-Marie Enache, Monica Pantea, Simona Bataga. Upper gastrointestinal bleeding in patients with liver cirrhosisMedic.ro 2023; 1(151): 24 doi: 10.26416/Med.151.1.2023.7835
17
Sarah-Louise Gillespie, Norma C. McAvoy, Diana E. Yung, Alexander Robertson, John N. Plevris, Peter C. Hayes. Thrombin Is an Effective and Safe Therapy in the Management of Bleeding Gastric Varices. A Real-World ExperienceJournal of Clinical Medicine 2021; 10(4): 785 doi: 10.3390/jcm10040785
18
Nikolaus Pfisterer, Lukas W Unger, Thomas Reiberger. Clinical algorithms for the prevention of variceal bleeding and rebleeding in patients with liver cirrhosisWorld Journal of Hepatology 2021; 13(7): 731-746 doi: 10.4254/wjh.v13.i7.731
19
Anurag SACHAN, Deba Prasad DHIBAR, Ashish BHALLA, Ajay PRAKASH, Sunil TANEJA, Vishal SHARMA. COMPARISON OF NON-ENDOSCOPIC SCORES FOR THE PREDICTION OF OUTCOMES IN PATIENTS OF UPPER GASTROINTESTINAL BLEED IN AN EMERGENCY OF A TERTIARY CARE REFERRAL HOSPITAL: A PROSPECTIVE COHORT STUDYArquivos de Gastroenterologia 2021; 58(4): 534 doi: 10.1590/s0004-2803.202100000-95
20
Xiaowei Duan, Xing He, Hezhong Yan, Haiqing Li, Jiaoxue Wang, Shicun Guo, Zhengwei Zha, Qianqian Zhang, Yuchuan Bai, Jiayi Zhang, Jun Tang, Derun Kong, Kevork M. Peltekian. Analysis of Complications and Risk Factors Other than Bleeding before and after Endoscopic Treatment of Esophagogastric Variceal Bleeding in Patients with Liver CirrhosisCanadian Journal of Gastroenterology and Hepatology 2023; 2023: 1 doi: 10.1155/2023/7556408
21
Shuo Zhang, Xuan Zhong, Hui Zhong, Lan Zhong, Jing Li, Feng Shang Zhu, Lu Xia, Chang Qing Yang. Predicting the risk of variceal rehemorrhage in cirrhotic patients with portal vein thrombosis: A two‐center retrospective studyJournal of Digestive Diseases 2023; 24(11): 619 doi: 10.1111/1751-2980.13239
22
Ajuan Zeng, Yangjie Li, Lingna Lyu, Shibin Zhang, Yuening Zhang, Huiguo Ding, Lei Li. Risk factors and predictive nomograms for bedside emergency endoscopic treatment following endotracheal intubation in cirrhotic patients with esophagogastric variceal bleedingScientific Reports 2024; 14(1) doi: 10.1038/s41598-024-59802-0