BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Xu YW, Xing RX, Zhang WH, Li L, Wu Y, Hu J, Wang C, Luo QL, Shen JL, Chen X. Toxoplasma ROP16I/III ameliorated inflammatory bowel diseases via inducing M2 phenotype of macrophages. World J Gastroenterol 2019; 25(45): 6634-6652 [PMID: 31832003 DOI: 10.3748/wjg.v25.i45.6634]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i45/6634.htm
Number Citing Articles
1
Shuguang Yan, Hailiang Wei, Rui Jia, Meijia Zhen, Shengchuan Bao, Wenba Wang, Fanrong Liu, Jingtao Li. Wu-Mei-Wan Ameliorates Murine Ulcerative Colitis by Regulating Macrophage PolarizationFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.859167
2
Huikang Xu, Jiamin Fu, Lijun Chen, Sining Zhou, Yangxin Fang, Qi Zhang, Xin Chen, Li Yuan, Yifei Li, Zhenyu Xu, Charlie Xiang, Tianxiao Zhang. TNF-α Enhances the Therapeutic Effects of MenSC-Derived Small Extracellular Vesicles on Inflammatory Bowel Disease through Macrophage Polarization by miR-24-3pStem Cells International 2023; 2023: 1 doi: 10.1155/2023/2988907
3
Yiqiu Peng, Zilu Cui, Yingying Li, Yuxi Yang, Ruixia Liu, Yingyi Luan, Chenghong Yin. Characteristics of immune cell infiltration in inflamed mucosa of ulcerative colitis patients, hub gene candidates and key pathways in intestinal macrophage expressionAll Life 2023; 16(1) doi: 10.1080/26895293.2023.2229042
4
Kazuki Nagai, Yasuyuki Goto. Parasitomimetics: Can We Utilize Parasite-Derived Immunomodulatory Molecules for Interventions to Immunological Disorders?Frontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.824695
5
Li Ge, Shuman Liu, Sha Li, Jing Yang, Guangran Hu, Changqing Xu, Wengang Song. Psychological stress in inflammatory bowel disease: Psychoneuroimmunological insights into bidirectional gut–brain communicationsFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.1016578
6
Youyun Zeng, Mengni Fan, Qiang Zhou, Dongfan Chen, Ting Jin, Zhixiang Mu, Lin Li, Jiale Chen, Dongchao Qiu, Yanmei Zhang, Yihuai Pan, Xinkun Shen, Xiaojun Cai. Reactive Oxygen Species‐Activated CO Versatile Nanomedicine with Innate Gut Immune and Microbiome Remodeling Effects for Treating Inflammatory Bowel DiseaseAdvanced Functional Materials 2023;  doi: 10.1002/adfm.202304381
7
Wenhao Cheng, Masahiro Fukuda, Sundol Kim, Yuan Liu, Xingchi Chen, Christina Holmes, Yan Li, Hoyong Chung, Yi Ren, Jingjiao Guan. Osmotically Rupturing Phagosomes in Macrophages Using PNIPAM MicroparticlesACS Applied Materials & Interfaces 2023; 15(20): 24244 doi: 10.1021/acsami.3c05335
8
Zhiqiang Li, Xiaoyuan Kuang, Tao Chen, Tao Shen, Jiahong Wu. Peptide YY 3–36 attenuates trinitrobenzene sulfonic acid-induced colitis in mice by modulating Th1/Th2 differentiationBioengineered 2022; 13(4): 10144 doi: 10.1080/21655979.2022.2064147
9
Qing Tao, Di Yang, Kunpeng Qin, Lei Liu, Mengmeng Jin, Famin Zhang, Jinjin Zhu, Jie Wang, Qingli Luo, Jian Du, Li Yu, Jilong Shen, Deyong Chu. Studies on the mechanism of Toxoplasma gondii Chinese 1 genotype Wh6 strain causing mice abnormal cognitive behaviorParasites & Vectors 2023; 16(1) doi: 10.1186/s13071-022-05618-8
10
Jinyi Zhou, Xintong Yan, Xiaowen Bi, Shuai Lu, Xianli Liu, Chen Yang, Yingying Shi, Lan Luo, Zhimin Yin. γ-Glutamylcysteine rescues mice from TNBS-driven inflammatory bowel disease through regulating macrophages polarizationInflammation Research 2023; 72(3): 603 doi: 10.1007/s00011-023-01691-6
11
Jian He, Yongheng Hou, Fangli Lu. Blockage of Galectin-Receptor Interactions Attenuates Mouse Hepatic Pathology Induced by Toxoplasma gondii InfectionFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.896744
12
Amir Mohammad Saeedifar, Ghasem Mosayebi, Ali Ghazavi, Rouhollah Hemmati Bushehri, Ali Ganji. Macrophage polarization by phytotherapy in the tumor microenvironmentPhytotherapy Research 2021; 35(7): 3632 doi: 10.1002/ptr.7058
13
Li Cao, Qinghai Tan, Rui Zhu, Lanxiang Ye, Gaiping Shi, Zhenglin Yuan. LncRNA MIR4435-2HG suppression regulates macrophage M1/M2 polarization and reduces intestinal inflammation in mice with ulcerative colitisCytokine 2023; 170: 156338 doi: 10.1016/j.cyto.2023.156338
14
Jie Zhi, Xiao-Jing Jia, Jing Yan, Hui-Cong Wang, Bo Feng, Han-Ying Xing, Yi-Tao Jia. BRAF<sup>V600E</sup> mutant colorectal cancer cells mediate local immunosuppressive microenvironment through exosomal long noncoding RNAsWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2021; 13(12): 2129-2148 doi: 10.4251/wjgo.v13.i12.2129