BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chen XQ, Xue CR, Hou P, Lin BQ, Zhang JR. Lymphocyte-to-monocyte ratio effectively predicts survival outcome of patients with obstructive colorectal cancer. World J Gastroenterol 2019; 25(33): 4970-4984 [PMID: 31543687 DOI: 10.3748/wjg.v25.i33.4970]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i33/4970.htm
Number Citing Articles
1
Andra Ciocan, Răzvan A. Ciocan, Nadim Al Hajjar, Claudia D. Gherman, Sorana D. Bolboacă. Abilities of Pre-Treatment Inflammation Ratios as Classification or Prediction Models for Patients with Colorectal CancerDiagnostics 2021; 11(3): 566 doi: 10.3390/diagnostics11030566
2
Zoltan Herold, Magdolna Herold, Julia Lohinszky, Attila Marcell Szasz, Magdolna Dank, Aniko Somogyi. Longitudinal changes in personalized platelet count metrics are good indicators of initial 3-year outcome in colorectal cancerWorld Journal of Clinical Cases 2022; 10(20): 6825-6844 doi: 10.12998/wjcc.v10.i20.6825
3
Yingkun Ren, Zhiling Wang, Jianguo Xie, Peijun Wang. Prognostic value of the post-operative red blood cell distribution width in patients with rectal cancer with neoadjuvant chemoradiation followed by surgeryBioscience Reports 2020; 40(12) doi: 10.1042/BSR20201822
4
Longhai Li, Lihua Zhang, Ting Zhang, Xiaowei Qi, Gang Cheng, Lingxia Xia. Serum Chemokine CXCL7 as a Potential Novel Biomarker for Obstructive Colorectal CancerFrontiers in Oncology 2021; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.599363
5
Ling Tan, Zi-lin Liu, Meng-ni Ran, Ling-han Tang, Yan-jun Pu, Yi-lei Liu, Zhou Ma, Zhou He, Jiang-wei Xiao. Comparison of the prognosis of four different treatment strategies for acute left malignant colonic obstruction: a systematic review and network meta-analysisWorld Journal of Emergency Surgery 2021; 16(1) doi: 10.1186/s13017-021-00355-2
6
Jennifer L Marté, Nicole J Toney, Lisa Cordes, Jeffrey Schlom, Renee N Donahue, James L Gulley. Early changes in immune cell subsets with corticosteroids in patients with solid tumors: implications for COVID-19 managementJournal for ImmunoTherapy of Cancer 2020; 8(2): e001019 doi: 10.1136/jitc-2020-001019
7
Gonca GÜLBAY, Atakan SAVRUN. COVID-19 vakalarında DNA hasarı ve enflamasyonCukurova Medical Journal 2022; 47(3): 1073 doi: 10.17826/cumj.1102599
8
Jia Jun Ang, Daryl Kai Ann Chia, Dedrick Kok Hong Chan. Lymphocyte-White Cell Ratio Is a Novel Marker of Morbidity Following Colorectal Cancer SurgeryJournal of Surgical Research 2021; 259: 71 doi: 10.1016/j.jss.2020.11.027
9
Qiao Yang, Jixi Li, Zhijia Zhang, Xiaocheng Wu, Tongquan Liao, Shiyong Yu, Zaichun You, Xianhua Hou, Jun Ye, Gang Liu, Siyuan Ma, Ganfeng Xie, Yi Zhou, Mengxia Li, Meihui Wu, Yimei Feng, Weili Wang, Lufeng Li, Dongjing Xie, Yunhui Hu, Xi Liu, Bin Wang, Songtao Zhao, Li Li, Chunmei Luo, Tang Tang, Hongmei Wu, Tianyu Hu, Guangrong Yang, Bangyu Luo, Lingchen Li, Xiu Yang, Qi Li, Zhi Xu, Hao Wu, Jianguo Sun. Clinical characteristics and a decision tree model to predict death outcome in severe COVID-19 patientsBMC Infectious Diseases 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12879-021-06478-w
10
Yang Hu, Jiajun Fan, Yifan Xv, Yingjie Hu, Yuan Ding, Zhengjie Jiang, Qingsong Tao. Comparison of safety between self-expanding metal stents as a bridge to surgery and emergency surgery based on pathology: a meta-analysisBMC Surgery 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12893-020-00908-3
11
Peiliang Wu, Hua Ye, Xueding Cai, Chengye Li, Shimin Li, Mengxiang Chen, Mingjing Wang, Ali Asghar Heidari, Mayun Chen, Jifa Li, Huiling Chen, Xiaoying Huang, Liangxing Wang. An Effective Machine Learning Approach for Identifying Non-Severe and Severe Coronavirus Disease 2019 Patients in a Rural Chinese Population: The Wenzhou Retrospective StudyIEEE Access 2021; 9: 45486 doi: 10.1109/ACCESS.2021.3067311
12
Jian Lv, Yuan yuan Liu, Yi tao Jia, Jing li He, Guang yao Dai, Peng Guo, Zhao long Zhao, Yan ni Zhang, Zhong xin Li. A nomogram model for predicting prognosis of obstructive colorectal cancerWorld Journal of Surgical Oncology 2021; 19(1) doi: 10.1186/s12957-021-02445-6
13
Shungo Endo, Noriyuki Isohata, Koichiro Kojima, Yoshihiro Kadono, Kunihiko Amano, Hideo Otsuka, Tatsuya Fujimoto, Hideto Egashira, Yoshihisa Saida, K. Takayasu, M. Ushigome, M. Ebi, Y. Sumida, S. Asai, K. Nasu, T. Shiratori, T. Kawamura, T. Ohki, H. Naota, H. Matsushita, N. Watanabe, A. Kohyama, T. Kuwai, S. Saito, K. Ohta, T. Kimura, O. Okamura. Prognostic factors of patients with left-sided obstructive colorectal cancer: post hoc analysis of a retrospective multicenter study by the Japan Colonic Stent Safe Procedure Research GroupWorld Journal of Surgical Oncology 2022; 20(1) doi: 10.1186/s12957-022-02490-9
14
Sukit Pattarajierapan, Nattapanee Sukphol, Karuna Junmitsakul, Supakij Khomvilai. Oncologic safety of colonic stenting as a bridge to surgery in left-sided malignant colonic obstruction: Current evidence and prospectsWorld Journal of Clinical Oncology 2022; 13(12): 943-956 doi: 10.5306/wjco.v13.i12.943
15
David Rene Rodriguez Lima, Ángela María Pinzón Rondón, Cristhian Rubio Ramos, Darío Isaías Pinilla Rojas, Maria José Niño Orrego, Mateo Andrés Díaz Quiroz, Nicolás Molano-González, Jorge Enrique Ceballos Quintero, Alex Francisco Arroyo Santos, Ángela María Ruiz Sternberg. Clinical characteristics and mortality associated with COVID-19 at high altitude: a cohort of 5161 patients in Bogotá, ColombiaInternational Journal of Emergency Medicine 2022; 15(1) doi: 10.1186/s12245-022-00426-4
16
Feng Yuan, Qian Yuan, Jianrong Hu, Jingjing An. Prognostic Role of Pretreatment Geriatric Nutritional Risk Index in Colorectal Cancer Patients: A Meta-AnalysisNutrition and Cancer 2023; 75(1): 276 doi: 10.1080/01635581.2022.2109692
17
Jingyuan Liu, Yao Liu, Pan Xiang, Lin Pu, Haofeng Xiong, Chuansheng Li, Ming Zhang, Jianbo Tan, Yanli Xu, Rui Song, Meihua Song, Lin Wang, Wei Zhang, Bing Han, Li Yang, Xiaojing Wang, Guiqin Zhou, Ting Zhang, Ben Li, Yanbin Wang, Zhihai Chen, Xianbo Wang. Neutrophil-to-lymphocyte ratio predicts critical illness patients with 2019 coronavirus disease in the early stageJournal of Translational Medicine 2020; 18(1) doi: 10.1186/s12967-020-02374-0
18
Jean-Hubert Etienne, Benjamin Salucki, Jean-Marc Bereder, Damien Massalou, Imad Bentellis, Maïlys Goetschy, Patrick Baqué. Preoperative prognostic factors for obstructive colorectal cancerInternational Journal of Colorectal Disease 2022; 37(6): 1257 doi: 10.1007/s00384-022-04163-1
19
Sulmaz Ghahramani, Reza Tabrizi, Kamran B. Lankarani, Seyyed Mohammad Amin Kashani, Shahla Rezaei, Nazanin Zeidi, Maryam Akbari, Seyed Taghi Heydari, Hamed Akbari, Peyman Nowrouzi-Sohrabi, Fariba Ahmadizar. Laboratory features of severe vs. non-severe COVID-19 patients in Asian populations: a systematic review and meta-analysisEuropean Journal of Medical Research 2020; 25(1) doi: 10.1186/s40001-020-00432-3
20
Takehito Yamamoto, Kenji Kawada, Kazutaka Obama. Inflammation-Related Biomarkers for the Prediction of Prognosis in Colorectal Cancer PatientsInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(15): 8002 doi: 10.3390/ijms22158002
21
Joochan Kim, Byeong Jo Chun, Jeong Mi Moon, Yongsoo Cho. Prognostic value of neutrophil to lymphocyte ratio in the diagnosis of neurotoxicity after glufosinate ammonium poisoningJournal of Toxicology and Environmental Health, Part A 2022; 85(12): 511 doi: 10.1080/15287394.2022.2040670
22
Daniel Deme, Sandor Kovacs, Andras Telekes. Overall Survival Prediction of Advanced Cancer Patients by Selection of the Most Significant Baseline Serum Biomarker CombinationPathology and Oncology Research 2022; 28 doi: 10.3389/pore.2022.1610004
23
Nengquan Sheng, Jun Yan, Zhigang Wang, Zhenqian Wu. Nomogram for predicting the probability of permanent stoma in patients with acute obstructive colorectal cancerLangenbeck's Archives of Surgery 2023; 408(1) doi: 10.1007/s00423-023-02859-8