BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yang K, Cao J, Yuan TW, Zhu YQ, Zhou B, Cheng YS. Silicone-covered biodegradable magnesium stent for treating benign esophageal stricture in a rabbit model. World J Gastroenterol 2019; 25(25): 3207-3217 [PMID: 31333312 DOI: 10.3748/wjg.v25.i25.3207]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i25/3207.htm
Number Citing Articles
1
Shinji Hirano, Akira Higashimori, Yasuaki Nagami, Yuji Nadatani, Tetsuya Tanigawa, Masaki Ominami, Shusei Fukunaga, Koji Otani, Shuhei Hosomi, Fumio Tanaka, Noriko Kamata, Koichi Taira, Toshio Watanabe, Yasuhiro Fujiwara. Pirfenidone prevents esophageal stricture by inhibiting nucleotide binding oligomerization domain like receptor protein 3 inflammasome activationJournal of Gastroenterology and Hepatology 2022; 37(6): 1096 doi: 10.1111/jgh.15861
2
Peng Yu, Shenghua Huang, Zhuoni Yang, Tingting Liu, Zhang Qilin, Jun Feng, Bo Zeng. Biomechanical properties of a customizable TPU/PCL blended esophageal stent fabricated by 3D printingMaterials Today Communications 2023; 34: 105196 doi: 10.1016/j.mtcomm.2022.105196
3
Yue Zhang, Baozhen Zhang, Yidan Wang, Jingjing Zhang, Yufan Wu, Tingyue Xiao, Ye Liao, Yiwen Bao, Hongyu Qiu, Siyu Sun, Jintao Guo. Advances in the prevention and treatment of esophageal stricture after endoscopic submucosal dissection of early esophageal cancerJournal of Translational Internal Medicine 2020; 8(3): 135 doi: 10.2478/jtim-2020-0022