BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhang YZ, Yao JN, Zhang LF, Wang CF, Zhang XX, Gao B. Effect of NLRC5 on activation and reversion of hepatic stellate cells by regulating the nuclear factor-κB signaling pathway. World J Gastroenterol 2019; 25(24): 3044-3055 [PMID: 31293340 DOI: 10.3748/wjg.v25.i24.3044]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i24/3044.htm
Number Citing Articles
1
Feng Tang, Yadi Xu, Bing Zhao. NLRC5: new cancer buster?Molecular Biology Reports 2020; 47(3): 2265 doi: 10.1007/s11033-020-05253-5
2
Bo Wang, Yan Wu, Zhuowang Ge, Xuan Zhang, Yexiang Yan, Yuquan Xie. NLRC5 deficiency ameliorates cardiac fibrosis in diabetic cardiomyopathy by regulating EndMT through Smad2/3 signaling pathwayBiochemical and Biophysical Research Communications 2020; 528(3): 545 doi: 10.1016/j.bbrc.2020.05.151
3
Bhawna Chuphal, Umesh Rai, Brototi Roy. Teleost NOD-like receptors and their downstream signaling pathways: A brief reviewFish and Shellfish Immunology Reports 2022; 3: 100056 doi: 10.1016/j.fsirep.2022.100056
4
Chang Xu, Liangchang Li, Chongyang Wang, Jingzhi Jiang, Li Li, Lianhua Zhu, Shan Jin, Zhehu Jin, Jung Joon Lee, Guanhao Li, Guanghai Yan. Effects of G-Rh2 on mast cell-mediated anaphylaxis via AKT-Nrf2/NF-κB and MAPK-Nrf2/NF-κB pathwaysJournal of Ginseng Research 2022; 46(4): 550 doi: 10.1016/j.jgr.2021.10.001
5
Jie-quan Wang, Ya-ru Liu, Quan Xia, Ruo-nan Chen, Jun Liang, Qing-rong Xia, Jun Li. Emerging Roles for NLRC5 in Immune DiseasesFrontiers in Pharmacology 2019; 10 doi: 10.3389/fphar.2019.01352