BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhu XL, Ren LF, Wang HP, Bai ZT, Zhang L, Meng WB, Zhu KX, Ding FH, Miao L, Yan J, Wang YP, Liu YQ, Zhou WC, Li X. Plasma microRNAs as potential new biomarkers for early detection of early gastric cancer. World J Gastroenterol 2019; 25(13): 1580-1591 [PMID: 30983818 DOI: 10.3748/wjg.v25.i13.1580]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i13/1580.htm
Number Citing Articles
1
Zihan Zhou, Xianguo Zhou, Yanji Jiang, Moqin Qiu, Xiumei Liang, Qiuling Lin, Qian Guo, Cunli Nong, Rongrui Huo, Qian Chen, Haizhou Liu, Yingchun Liu, Shaoliang Zhu, Mengyun Wang, Hongping Yu. Clinical significance of miR-1180-3p in hepatocellular carcinoma: a study based on bioinformatics analysis and RT-qPCR validationScientific Reports 2020; 10(1) doi: 10.1038/s41598-020-68450-z
2
Guocheng Huang, Xinji Li, Zebo Chen, Jingyao Wang, Chunduo Zhang, Xuan Chen, Xiqi Peng, Kaihao Liu, Liwen Zhao, Yongqing Lai, Liangchao Ni. A Three-microRNA Panel in Serum: Serving as a Potential Diagnostic Biomarker for Renal Cell CarcinomaPathology & Oncology Research 2020; 26(4): 2425 doi: 10.1007/s12253-020-00842-y
3
Youbin Zheng, Ning Tang, Rawan Omar, Zhipeng Hu, Tuan Duong, Jing Wang, Weiwei Wu, Hossam Haick. Smart Materials Enabled with Artificial Intelligence for Healthcare WearablesAdvanced Functional Materials 2021; : 2105482 doi: 10.1002/adfm.202105482
4
Xiaoyun Hu, Qiuchen Chen, Hao Guo, Kuo Li, Boshi Fu, Yu Chen, Haishan Zhao, Minjie Wei, Yalun Li, Huizhe Wu. Identification of Target PTEN-Based miR-425 and miR-576 as Potential Diagnostic and Immunotherapeutic Biomarkers of Colorectal Cancer With Liver MetastasisFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.657984
5
Sumei Wang, Nayan Liu, Qing Tang, Honghao Sheng, Shunqin Long, Wanyin Wu. MicroRNA-24 in Cancer: A Double Side Medal With Opposite PropertiesFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.553714
6
Christian Prinz, Kemal Mese, David Weber. MicroRNA Changes in Gastric Carcinogenesis: Differential Dysregulation during Helicobacter pylori and EBV InfectionGenes 2021; 12(4): 597 doi: 10.3390/genes12040597
7
Leila Yousefi, Hamid Owaysee Osquee, Reza Ghotaslou, Mohammad Ahangarzadeh Rezaee, Tahereh Pirzadeh, Javid Sadeghi, Fatemeh Hemmati, Bahman Yousefi, Seyyed Yaghoub Moaddab, Mehdi Yousefi, Masoud Shirmohammadi, Mohammad Hossein Somi, Khudaverdi Ganbarov, Hossein Samadi Kafil, Sercan Ergün. Dysregulation of lncRNA in Helicobacter pylori-Infected Gastric Cancer CellsBioMed Research International 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/6911734
8
Nazanin Khayam, Hamideh Rouhani Nejad, Fatemeh Ashrafi, Mohsen Abolhassani. Expression Profile of miRNA-17-3p and miRNA-17-5p Genes in Gastric Cancer Patients with Helicobacter pylori InfectionJournal of Gastrointestinal Cancer 2021; 52(1): 130 doi: 10.1007/s12029-019-00319-5
9
Haiyan Pan, Yuanlin Ding, Yugang Jiang, Xingjie Wang, Jiawei Rao, Xingshan Zhang, Haibing Yu, Qinghua Hou, Tao Li. LncRNA LIFR-AS1 promotes proliferation and invasion of gastric cancer cell via miR-29a-3p/COL1A2 axisCancer Cell International 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12935-020-01644-7
10
Klara Cervena, Vendula Novosadova, Barbara Pardini, Alessio Naccarati, Alena Opattova, Josef Horak, Sona Vodenkova, Tomas Buchler, Pavel Skrobanek, Miroslav Levy, Pavel Vodicka, Veronika Vymetalkova. Analysis of MicroRNA Expression Changes During the Course of Therapy In Rectal Cancer PatientsFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.702258
11
Likui Yin, Guangxiao Xu, Yuntao Zhu, Yongqiang Wang. Expression of miR-23a and miR-135 and tumor markers in gastric cancer patients and the significance in diagnosisOncology Letters 2019;  doi: 10.3892/ol.2019.10943
12
Yumei Qi, Yo-Liang Lai, Pei-Chun Shen, Fang-Hsin Chen, Li-Jie Lin, Heng-Hsiung Wu, Pei-Hua Peng, Kai-Wen Hsu, Wei-Chung Cheng. Identification and validation of a miRNA-based prognostic signature for cervical cancer through an integrated bioinformatics approachScientific Reports 2020; 10(1) doi: 10.1038/s41598-020-79337-4
13
Payal Agarwal, Melissa P. Crepps, Natalie A. Stahr, Will P. Kretzschmar, Hannah C. Harris, Nripesh Prasad, Shawn E. Levy, Bruce F. Smith. Identification of canine circulating miRNAs as tumor biospecific markers using Next-Generation Sequencing and Q-RT-PCRBiochemistry and Biophysics Reports 2021; 28: 101106 doi: 10.1016/j.bbrep.2021.101106
14
Xin Zhou, Cheng Liu, Yin Yin, Cheng Zhang, Xuan Zou, Tiansong Xia, Xiangnan Geng, Ping Liu, Wenfang Cheng, Wei Zhu. Diagnostic value of oncofetal miRNAs in cancers: A comprehensive analysis of circulating miRNAs in pan-cancers and UCBCancer Biomarkers 2021; 32(1): 19 doi: 10.3233/CBM-203085
15
Si-Ran Wu, Qiong Wu, Yong-Quan Shi. Recent advances of miRNAs in the development and clinical application of gastric cancerChinese Medical Journal 2020; 133(15): 1856 doi: 10.1097/CM9.0000000000000921
16
Jian Kang, Xu Huang, Weiguo Dong, Xueying Zhu, Ming Li, Ning Cui. MicroRNA-1269b inhibits gastric cancer development through regulating methyltransferase-like 3 (METTL3)Bioengineered 2021; 12(1): 1150 doi: 10.1080/21655979.2021.1909951
17
Yeye Guo, Xu Zhang, Linconghua Wang, Min Li, Minxue Shen, Zhe Zhou, Susi Zhu, Keke Li, Zhiqin Fang, Bei Yan, Shuang Zhao, Juan Su, Xiang Chen, Cong Peng. The plasma exosomal miR-1180-3p serves as a novel potential diagnostic marker for cutaneous melanomaCancer Cell International 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12935-021-02164-8