BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhu SC, Liu YH, Wei Y, Li LL, Dou SW, Sun TY, Shi DP. Intravoxel incoherent motion diffusion-weighted magnetic resonance imaging for predicting histological grade of hepatocellular carcinoma: Comparison with conventional diffusion-weighted imaging. World J Gastroenterol 2018; 24(8): 929-940 [PMID: 29491686 DOI: 10.3748/wjg.v24.i8.929]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i8/929.htm
Number Citing Articles
1
Yun-Yun Tao, Yi Zhou, Ran Wang, Xue-Qin Gong, Jing Zheng, Cui Yang, Lin Yang, Xiao-Ming Zhang. Progress of intravoxel incoherent motion diffusion-weighted imaging in liver diseasesWorld Journal of Clinical Cases 2020; 8(15): 3164-3176 doi: 10.12998/wjcc.v8.i15.3164
2
Zhouchao Hu, Nannan Yu, Heping Wang, Shibo Li, Jingang Yan, Guoqiang Zhang. Pre-radiofrequency ablation MRI imaging features predict the local tumor progression in hepatocellular carcinomaMedicine 2020; 99(52): e23924 doi: 10.1097/MD.0000000000023924
3
Joint Consensus Statement of the Indian National Association for Study of the Liver and Indian Radiological and Imaging Association for the Diagnosis and Imaging of Hepatocellular Carcinoma Incorporating Liver Imaging Reporting and Data SystemJournal of Clinical and Experimental Hepatology 2019; 9(5): 625 doi: 10.1016/j.jceh.2019.07.005
4
Yuan Li, Zhengping Wang, Feng Chen, Xin Qin, Changqing Li, Yingman Zhao, Chenggong Yan, Yuankui Wu, Peng Hao, Yikai Xu. Intravoxel incoherent motion diffusion-weighted MRI in patients with breast cancer: Correlation with tumor stroma characteristicsEuropean Journal of Radiology 2019; 120: 108686 doi: 10.1016/j.ejrad.2019.108686
5
Jing Zheng, Xue Qin Gong, Yun Yun Tao, Ran Wang, Gang Yang, Jing Dong Li, Tian Ren, Zu Mao Li, Cui Yang, Wei Cheng Wang, Lin Yang, Xiao Ming Zhang. A Correlative Study Between IVIM-DWI Parameters and the Expression Levels of Ang-2 and TKT in Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.594366
6
Qiong Song, Yixian Guo, Xiuzhong Yao, Shengxiang Rao, Chengyao Qian, Dexian Ye, Mengsu Zeng. Comparative study of evaluating the microcirculatory function status of primary small HCC between the CE (DCE-MRI) and Non-CE (IVIM-DWI) MR Perfusion ImagingAbdominal Radiology 2021; 46(6): 2575 doi: 10.1007/s00261-020-02945-1
7
Ricardo Donners, Mihaela Rata, Neil Peter Jerome, Matthew Orton, Matthew Blackledge, Christina Messiou, Dow-Mu Koh. Quantitative Magnetic Resonance ImagingAdvances in Magnetic Resonance Technology and Applications 2020; 1: 637 doi: 10.1016/B978-0-12-817057-1.00026-3
8
Dawei Yang, Hualong She, Xiaopei Wang, Zhenghan Yang, Zhenchang Wang. Diagnostic accuracy of quantitative diffusion parameters in the pathological grading of hepatocellular carcinoma: A meta‐analysisJournal of Magnetic Resonance Imaging 2020; 51(5): 1581 doi: 10.1002/jmri.26963
9
Bang-Bin Chen, Yu-Yun Shao, Zhong-Zhe Lin, Chih-Hung Hsu, Ann-Lii Cheng, Chiun Hsu, Po-Chin Liang, Tiffany Ting-Fang Shih. Dynamic Contrast-Enhanced and Intravoxel Incoherent Motion MRI Biomarkers Are Correlated to Survival Outcome in Advanced Hepatocellular CarcinomaDiagnostics 2021; 11(8): 1340 doi: 10.3390/diagnostics11081340
10
Xing-Hui Li, Qi Liang, Tian-Wu Chen, Jian Wang, Xiao-Ming Zhang. Diagnostic value of imaging examinations in patients with primary hepatocellular carcinomaWorld Journal of Clinical Cases 2018; 6(9): 242-248 doi: 10.12998/wjcc.v6.i9.242
11
Qingyuan Zeng, Baoer Liu, Yikai Xu, Wu Zhou. An attention-based deep learning model for predicting microvascular invasion of hepatocellular carcinoma using an intra-voxel incoherent motion model of diffusion-weighted magnetic resonance imagingPhysics in Medicine & Biology 2021; 66(18): 185019 doi: 10.1088/1361-6560/ac22db
12
Xin Xu, Xuening Zhang. The Application of Intravoxel Incoherent Motion Diffusion-Weighted Imaging in the Diagnosis of Hilar Obstructive JaundiceJournal of Computer Assisted Tomography 2019; 43(2): 228 doi: 10.1097/RCT.0000000000000837
13
Junjie Song, Xiangling Yu, Wenlong Song, Dajing Guo, Chuanming Li, Huan Liu, Haiping Zhang, Jun Zhou, Yangyang Liu. MRI ‐Based Radiomics Models Developed With Features of the Whole Liver and Right Liver Lobe: Assessment of Hepatic Inflammatory Activity in Chronic Hepatic Disease Journal of Magnetic Resonance Imaging 2020; 52(6): 1668 doi: 10.1002/jmri.27197
14
Baolin Wu, Fei Jia, Xuekun Li, Lei Li, Kaiyu Wang, Dongming Han. Comparative Study of Amide Proton Transfer Imaging and Intravoxel Incoherent Motion Imaging for Predicting Histologic Grade of Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.562049
15
Juan Peng, Jing Zheng, Cui Yang, Ran Wang, Yi Zhou, Yun-Yun Tao, Xue-Qin Gong, Wei-Cheng Wang, Xiao-Ming Zhang, Lin Yang. Intravoxel incoherent motion diffusion-weighted imaging to differentiate hepatocellular carcinoma from intrahepatic cholangiocarcinomaScientific Reports 2020; 10(1) doi: 10.1038/s41598-020-64804-9
16
Liberatore Tramontano, Carlo Cavaliere, Marco Salvatore, Valentina Brancato. The Role of Non-Gaussian Models of Diffusion Weighted MRI in Hepatocellular Carcinoma: A Systematic ReviewJournal of Clinical Medicine 2021; 10(12): 2641 doi: 10.3390/jcm10122641
17
Hou-Dong Zuo, Xiao-Ming Zhang. Could intravoxel incoherent motion diffusion-weighted magnetic resonance imaging be feasible and beneficial to the evaluation of gastrointestinal tumors histopathology and the therapeutic response?World Journal of Radiology 2018; 10(10): 116-123 doi: 10.4329/wjr.v10.i10.116
18
Arya Haj-Mirzaian, Ana Kadivar, Ihab R. Kamel, Atif Zaheer. Updates on Imaging of Liver TumorsCurrent Oncology Reports 2020; 22(5) doi: 10.1007/s11912-020-00907-w
19
Tong Zhang, Zi-Xing Huang, Yi Wei, Han-Yu Jiang, Jie Chen, Xi-Jiao Liu, Li-Kun Cao, Ting Duan, Xiao-Peng He, Chun-Chao Xia, Bin Song. Hepatocellular carcinoma: Can LI-RADS v2017 with gadoxetic-acid enhancement magnetic resonance and diffusion-weighted imaging improve diagnostic accuracy?World Journal of Gastroenterology 2019; 25(5): 622-631 doi: 10.3748/wjg.v25.i5.622
20
Jiahua Zhou, Yeye Yi, Congjun Wang, Cheng Su, Yige Luo. Identification of a 3‑mRNA signature as a novel potential prognostic biomarker in patients with ovarian serous cystadenocarcinoma in G2 and G3Oncology Letters 2019;  doi: 10.3892/ol.2019.10701
21
Yi Zhou, Gang Yang, Xue-Qin Gong, Yun-Yun Tao, Ran Wang, Jing Zheng, Cui Yang, Juan Peng, Lin Yang, Jing-Dong Li, Xiao-Ming Zhang. A study of the correlations between IVIM-DWI parameters and the histologic differentiation of hepatocellular carcinomaScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-89784-2
22
Jing Ye, Qing Xu, Shou-An Wang, Jin Zheng, Wei-Qiang Dou. Quantitative Evaluation of Intravoxel Incoherent Motion and Diffusion Kurtosis Imaging in Assessment of Pathological Grade of Clear Cell Renal Cell CarcinomaAcademic Radiology 2020; 27(7): e176 doi: 10.1016/j.acra.2019.10.010