BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Saeed WK, Jun DW, Jang K, Ahn SB, Oh JH, Chae YJ, Lee JS, Kang HT. Mismatched effects of receptor interacting protein kinase-3 on hepatic steatosis and inflammation in non-alcoholic fatty liver disease. World J Gastroenterol 2018; 24(48): 5477-5490 [PMID: 30622377 DOI: 10.3748/wjg.v24.i48.5477]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i48/5477.htm
Number Citing Articles
1
Yuanxin Yang, Xingyan Li, Tao Zhang, Daichao Xu. RIP kinases and necroptosis in aging and aging-related diseasesLife Medicine 2022; 1(1): 2 doi: 10.1093/lifemedi/lnac003
2
Keon Hwi Im, Waqar Khalid Saeed, Eun Bin Kim, A. Hyeon Lee, Ji Eun Kim, Seung Min Lee, Xuanyuan hanning, Hyun Sung Kim, Dae Won Jun, Eileen L. Yoon. Deletion of Mixed Lineage Kinase Domain Like Pseudokinase Aggravates Chronic Alcohol-Induced Liver Injury via Increasing ApoptosisDigestive Diseases and Sciences 2024; 69(5): 1701 doi: 10.1007/s10620-024-08310-2
3
Tawhidul Islam, Marta B. Afonso, Cecília M. P. Rodrigues. The role of RIPK3 in liver mitochondria bioenergetics and functionEuropean Journal of Clinical Investigation 2022; 52(3) doi: 10.1111/eci.13648
4
Lin Zhu, Hai-Di Li, Jie-Jie Xu, Juan-Juan Li, Miao Cheng, Xiao-Ming Meng, Cheng Huang, Jun Li. Advancements in the Alcohol-Associated Liver Disease ModelBiomolecules 2022; 12(8): 1035 doi: 10.3390/biom12081035
5
Hong-Ju Sun, Bo Jiao, Yan Wang, Yue-Hua Zhang, Ge Chen, Zi-Xuan Wang, Hong Zhao, Qing Xie, Xiao-Hua Song. Necroptosis contributes to non-alcoholic fatty liver disease pathoetiology with promising diagnostic and therapeutic functionsWorld Journal of Gastroenterology 2024; 30(14): 1968-1981 doi: 10.3748/wjg.v30.i14.1968
6
Ying Zhou, Ruoman Wu, Xinqi Wang, Xiaofeng Bao, Chunfeng Lu. Roles of necroptosis in alcoholic liver disease and hepatic pathogenesisCell Proliferation 2022; 55(3) doi: 10.1111/cpr.13193
7
Zhiyu Yang, Qiaoyun Xia, Di Lu, Han Yue, Jianmin Zhang, Yalong Li, Bingyong Zhang, Xiuling Li, Mingbo Cao. Human mesenchymal stem cells treatment improved hepatic lesions and reversed gut microbiome disorder in non-alcoholic steatohepatitisAging 2020; 12(21): 21660 doi: 10.18632/aging.103962
8
Yaqing Wang, Hui Wang, Pengwei Deng, Tingting Tao, Haitao Liu, Shuo Wu, Wenwen Chen, Jianhua Qin. Modeling Human Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) with an Organoids-on-a-Chip SystemACS Biomaterials Science & Engineering 2020; 6(10): 5734 doi: 10.1021/acsbiomaterials.0c00682
9
Ju Hee Oh, Sunyou Park, Eunmi Hong, Myeong A. Choi, Ye-Mi Kwon, Jin-wan Park, A. Hyeon Lee, Gye Ryeol Park, Hye Young Kim, Seung Min Lee, Ju Yeon Lee, Sang Hyun Bae, Ji Hoon Lee, Jung Yeol Lee, Dae Won Jun. Novel Inhibitor of Mixed-Lineage Kinase Domain-Like Protein: The Antifibrotic Effects of a Necroptosis AntagonistACS Pharmacology & Translational Science 2023; 6(10): 1471 doi: 10.1021/acsptsci.3c00131
10
Xiaoqin Wu, Laura E Nagy, Jérémie Gautheron. Mediators of necroptosis: from cell death to metabolic regulationEMBO Molecular Medicine 2024; 16(2): 219 doi: 10.1038/s44321-023-00011-z
11
Waqar Khalid Saeed, Dae Won Jun, Kiseok Jang, Dong Hee Koh. Necroptosis signaling in liver diseases: An updatePharmacological Research 2019; 148: 104439 doi: 10.1016/j.phrs.2019.104439
12
Yuxin Luo, Jinbo Guo, Wenxiu Jia, Mengyao Wu, Fengrong Yin, Guochao Niu, David Q. Shih, Stephan R. Targan, Xiaolan Zhang, Ramoji Kosuru. TNF-Like Ligand 1 Aberrance Aggravates Nonalcoholic Steatohepatitis via M1 Macrophage PolarizationOxidative Medicine and Cellular Longevity 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/3877617
13
Jianan Zhao, Yiyang Hu, Jinghua Peng. Targeting programmed cell death in metabolic dysfunction-associated fatty liver disease (MAFLD): a promising new therapyCellular & Molecular Biology Letters 2021; 26(1) doi: 10.1186/s11658-021-00254-z
14
Sabira Mohammed, Nidheesh Thadathil, Phoebe Ohene-Marfo, Albert L. Tran, Michael Van Der Veldt, Constantin Georgescu, Sangphil Oh, Evan H. Nicklas, Dawei Wang, Nair Hariprasad Haritha, Wenyi Luo, Ralf Janknecht, Benjamin F. Miller, Jonathan D. Wren, Willard M. Freeman, Sathyaseelan S. Deepa. Absence of Either Ripk3 or Mlkl Reduces Incidence of Hepatocellular Carcinoma Independent of Liver FibrosisMolecular Cancer Research 2023; 21(9): 933 doi: 10.1158/1541-7786.MCR-22-0820
15
Yue Li, Xintao Zhu, Guozhen Wang, Huasheng Tong, Lei Su, Xu Li. Proteomic analysis of extracellular vesicles released from heat-stroked hepatocytes reveals promotion of programmed cell death pathwayBiomedicine & Pharmacotherapy 2020; 129: 110489 doi: 10.1016/j.biopha.2020.110489
16
Yi‐Meng Li, Ke‐xin Hao, Hong Xie, Jian‐Guo Jiang. The Hypoglycemic Activities and Underlying Mechanisms of Two Saponins‐Rich Components from Fried Ziziphus jujuba Mill. KernelMolecular Nutrition & Food Research 2023; 67(12) doi: 10.1002/mnfr.202200364
17
Zhun Xiao, Minghao Liu, Fangming Yang, Guangwei Liu, Jiangkai Liu, Wenxia Zhao, Suping Ma, Zhongping Duan. Programmed cell death and lipid metabolism of macrophages in NAFLDFrontiers in Immunology 2023; 14 doi: 10.3389/fimmu.2023.1118449
18
Zirui Ye, Nana Zhang, Hong Lei, Huimin Yao, Jingya Fu, Nan Zhang, Lexuan Xu, Guxiang Zhou, Zhijun Liu, Yi Lv. Immunogenic necroptosis in liver diseases: mechanisms and therapeutic potentialJournal of Molecular Medicine 2023; 101(11): 1355 doi: 10.1007/s00109-023-02363-y