BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Qin QX, Cheng XM, Lu LZ, Wei YF, Wang DC, Li HH, Li GH, Liang HB, Li SY, Chen L, Liang ZJ. Biomarkers and potential pathogenesis of colorectal cancer-related ischemic stroke. World J Gastroenterol 2018; 24(43): 4950-4958 [PMID: 30487704 DOI: 10.3748/wjg.v24.i43.4950]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i43/4950.htm
Number Citing Articles
1
Chan Liu, Yueguo Ning, Xiaoming Chen, Qian Zhu. D-Dimer level was associated with prognosis in metastatic colorectal cancerMedicine 2020; 99(7): e19243 doi: 10.1097/MD.0000000000019243
2
Siting Wu, Zengluan Xing, Jiacai Lin, Hui Liu, Fang Cui, Rui Xu. Clinical practice: intravenous thrombolysis in a patient with active cancer who experienced wake-up strokeJournal of International Medical Research 2021; 49(3): 030006052110001 doi: 10.1177/03000605211000155
3
Xuemei Quan, Qixiong Qin, Ya Chen, Yunfei Wei, Xianlong Xie, Dacheng Wang, Haihua Li, Shengyu Li, Daobin Cheng, Zhijian Liang. Independent risk factors and the potential predictors of bladder cancer-related ischemic strokeJournal of International Medical Research 2020; 48(4): 030006052091922 doi: 10.1177/0300060520919227
4
Zizhao Yang, Fei Wei, Bin Zhang, Yun Luo, Xiaoyan Xing, Min Wang, Rongchang Chen, Guibo Sun, Xiaobo Sun. Cellular Immune Signal Exchange From Ischemic Stroke to Intestinal Lesions Through Brain-Gut AxisFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.688619
5
Dan Peng, Yaqian Huang, Yi Wang, Zhichao Huang, Yafang Zhu, Rongfang Shi, Yongrong Sun, Yan Qin, Yongjun Cao, Xia Zhang. Combined prognostic significance of white blood cell count and D-dimer on in-hospital outcomes of acute ischemic strokeNutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases 2023; 33(1): 177 doi: 10.1016/j.numecd.2022.10.008
6
Duogang Xu, Yulei He, Changkang Liao, Jing Tan. Combining KRAS gene status with preoperative D‑dimer levels as a predictive marker of venous thromboembolism risk in patients with resectable colorectal cancer: A prospective cohort studyBiomedical Reports 2024; 20(6) doi: 10.3892/br.2024.1784
7
Gengyu Cen, Yiting Song, Shijian Chen, Liuyu Liu, Jun Wang, Jian Zhang, Jing Li, Guohui Li, Haihua Li, Hongbin Liang, Zhijian Liang. The investigation on the hypercoagulability of hepatocellular carcinoma‐related cerebral infarction with thromboelastographyBrain and Behavior 2023; 13(4) doi: 10.1002/brb3.2961
8
Xi Li, Chunshui Ye, Min Wang, Patrick Kwan, Xin Tian, Yanke Zhang. Crosstalk Between the Nervous System and Colorectal CancerNeuroscience Bulletin 2024;  doi: 10.1007/s12264-024-01238-7
9
Jiacai Lin, Siting Wu, Rui Xu, Qiang Shi, Chenglin Tian, Fang Cui, Xue Shao, Hui Liu. Clinical Characteristics and Risk Factors of Lung Cancer-Associated Acute Ischemic StrokeBioMed Research International 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/6021037
10
Tesseki Izumi, Hitoki Nanaura, Naohiko Iguchi, Maki Ozaki, Kazuma Sugie. Serum Alkaline Phosphatase in Cryptogenic Stroke Cases with Active CancerInternal Medicine 2022; 61(5): 639 doi: 10.2169/internalmedicine.7550-21
11
Yayuan Liu, Lizhi Lu, Xuemin Cheng, Qixiong Qin, Yunfei Wei, Dacheng Wang, Haihua Li, Guohui Li, Hongbin Liang, Shengyu Li, Zhijian Liang. The Index of Esophageal Cancer Related Ischemic Stroke: A Retrospective Patient Control StudyNeuropsychiatric Disease and Treatment 2022; : 477 doi: 10.2147/NDT.S355878