BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang CSE, Li WB, Wang HY, Ma YM, Zhao XH, Yang H, Qian JM, Li JN. VSL#3 can prevent ulcerative colitis-associated carcinogenesis in mice. World J Gastroenterol 2018; 24(37): 4254-4262 [PMID: 30310258 DOI: 10.3748/wjg.v24.i37.4254]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i37/4254.htm
Number Citing Articles
1
Xin Zhang, Qianhui Zou, Beita Zhao, Jingwen Zhang, Weiyang Zhao, Yitong Li, Ruihai Liu, Xuebo Liu, Zhigang Liu. Effects of alternate-day fasting, time-restricted fasting and intermittent energy restriction DSS-induced on colitis and behavioral disordersRedox Biology 2020; 32: 101535 doi: 10.1016/j.redox.2020.101535
2
Peng-Guang Yan, Jing-Nan Li. Advances in the understanding of the intestinal micro-environment and inflammatory bowel diseaseChinese Medical Journal 2020; 133(7): 834 doi: 10.1097/CM9.0000000000000718
3
Anne-Sophie Boucard, Myriam Thomas, Wilfried Lebon, Bruno Polack, Isabelle Florent, Philippe Langella, Luis G. Bermúdez-Humarán. Age and Giardia intestinalis Infection Impact Canine Gut MicrobiotaMicroorganisms 2021; 9(9): 1862 doi: 10.3390/microorganisms9091862
4
Yuxuan Ding, Mingjun Chen, Qiying Wang, Lu Gao, Yang Feng, Shida Wang, Zitian Song, Zhanqi Tong. Integrating Pharmacology and Microbial Network Analysis with Experimental Validation to Reveal the Mechanism of Composite Sophora Colon-Soluble Capsule against Ulcerative ColitisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/9521073
5
Georgios Aindelis, Katerina Chlichlia. Modulation of Anti-Tumour Immune Responses by Probiotic BacteriaVaccines 2020; 8(2): 329 doi: 10.3390/vaccines8020329
6
Juan Zhang, Li Cao, Yu Sun, De-Gang Qing, Xiao-Qin Xu, Jun-Chi Wang, Jian-Yong Si, Ning Li. The Regulatory Effects of Licochalcone A on the Intestinal Epithelium and Gut Microbiota in Murine ColitisMolecules 2021; 26(14): 4149 doi: 10.3390/molecules26144149
7
Lei Peng, Xiaoyu Gao, Long Nie, Jing Xie, Tianyi Dai, Chongying Shi, Liang Tao, Yan Wang, Yang Tian, Jun Sheng. Astragalin Attenuates Dextran Sulfate Sodium (DSS)-Induced Acute Experimental Colitis by Alleviating Gut Microbiota Dysbiosis and Inhibiting NF-κB Activation in MiceFrontiers in Immunology 2020; 11 doi: 10.3389/fimmu.2020.02058
8
Romina Levit, Graciela Savoy de Giori, Alejandra de Moreno de LeBlanc, Jean Guy LeBlanc. Beneficial effect of a mixture of vitamin-producing and immune-modulating lactic acid bacteria as adjuvant for therapy in a recurrent mouse colitis modelApplied Microbiology and Biotechnology 2019; 103(21-22): 8937 doi: 10.1007/s00253-019-10133-5
9
Ziwen Yuan, Lihong Yang, Xiaosong Zhang, Peng Ji, Yanming Wei. Therapeutic effect of n-butanol fraction of Huang-lian-Jie-du Decoction on ulcerative colitis and its regulation on intestinal flora in colitis miceBiomedicine & Pharmacotherapy 2020; 121: 109638 doi: 10.1016/j.biopha.2019.109638
10
Fang-Shu Cheng, Dan Pan, Bing Chang, Min Jiang, Li-Xuan Sang. Probiotic mixture VSL#3: An overview of basic and clinical studies in chronic diseasesWorld Journal of Clinical Cases 2020; 8(8): 1361-1384 doi: 10.12998/wjcc.v8.i8.1361
11
Zach Dwyer, Melany Chaiquin, Jeffrey Landrigan, Kiara Ayoub, Pragya Shail, Julianna Rocha, Christie L. Childers, Kenneth B. Storey, Dana J. Philpott, Hongyu Sun, Shawn Hayley. The impact of dextran sodium sulphate and probiotic pre-treatment in a murine model of Parkinson’s diseaseJournal of Neuroinflammation 2021; 18(1) doi: 10.1186/s12974-020-02062-2
12
Tianheng Hou, Xiaoyu Sun, Jing Zhu, Kam-Lun Hon, Peiyong Jiang, Ida Miu-Ting Chu, Miranda Sin-Man Tsang, Christopher Wai-Kei Lam, Huasong Zeng, Chun-Kwok Wong. IL-37 Ameliorating Allergic Inflammation in Atopic Dermatitis Through Regulating Microbiota and AMPK-mTOR Signaling Pathway-Modulated Autophagy MechanismFrontiers in Immunology 2020; 11 doi: 10.3389/fimmu.2020.00752
13
Minna Wu, Puze Li, Yunying An, Jie Ren, Dong Yan, Jiazeng Cui, Duan Li, Min Li, Mingyong Wang, Genshen Zhong. Phloretin ameliorates dextran sulfate sodium-induced ulcerative colitis in mice by regulating the gut microbiotaPharmacological Research 2019; 150: 104489 doi: 10.1016/j.phrs.2019.104489
14
Jian Liang, Hailun Li, Jianqiang Chen, Lian He, Xianhua Du, Lian Zhou, Qingping Xiong, Xiaoping Lai, Yiqi Yang, Song Huang, Shaozhen Hou. Dendrobium officinale polysaccharides alleviate colon tumorigenesis via restoring intestinal barrier function and enhancing anti-tumor immune responsePharmacological Research 2019; 148: 104417 doi: 10.1016/j.phrs.2019.104417
15
Alyssa A. Leystra, Margie L. Clapper. Gut Microbiota Influences Experimental Outcomes in Mouse Models of Colorectal CancerGenes 2019; 10(11): 900 doi: 10.3390/genes10110900
16
Harpreet Kaur, Kumi Nagamoto-Combs, Svetlana Golovko, Mikhail Y. Golovko, Marilyn G. Klug, Colin Kelly Combs. Probiotics ameliorate intestinal pathophysiology in a mouse model of Alzheimer’s diseaseNeurobiology of Aging 2020; 92: 114 doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2020.04.009
17
Mengjiao Guo, Mingtao Li, Chengcheng Zhang, Xiaorong Zhang, Yantao Wu. Dietary Administration of the Bacillus subtilis Enhances Immune Responses and Disease Resistance in ChickensFrontiers in Microbiology 2020; 11 doi: 10.3389/fmicb.2020.01768
18
Ghalia Khoder, Farah Al-Yassir, Asma Al Menhali, Prashanth Saseedharan, Subi Sugathan, Catherine Tomasetto, Sherif M. Karam. Probiotics Upregulate Trefoil Factors and Downregulate Pepsinogen in the Mouse StomachInternational Journal of Molecular Sciences 2019; 20(16): 3901 doi: 10.3390/ijms20163901
19
Guitao Huang, Zhineng Wang, Guangxu Wu, Ruifen Zhang, Lihong Dong, Fei Huang, Mingwei Zhang, Dongxiao Su. Lychee (Litchi chinensis Sonn.) Pulp Phenolics Activate the Short-Chain Fatty Acid-Free Fatty Acid Receptor Anti-inflammatory Pathway by Regulating Microbiota and Mitigate Intestinal Barrier Damage in Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis in MiceJournal of Agricultural and Food Chemistry 2021; 69(11): 3326 doi: 10.1021/acs.jafc.0c07407
20
Yue Hu, Jiansong Chen, Yiyue Xu, Hongli Zhou, Ping Huang, Yubin Ma, Minzhao Gao, Shaoyun Cheng, Haiyun Zhou, Zhiyue Lv. Alterations of Gut Microbiome and Metabolite Profiling in Mice Infected by Schistosoma japonicumFrontiers in Immunology 2020; 11 doi: 10.3389/fimmu.2020.569727
21
Fangze Zhang, Cuili Ma, Bin Zhang, Liqi Bi. Dynamic changes in gut microbiota under the influence of smoking and TNF-α-blocker in patients with ankylosing spondylitisClinical Rheumatology 2020; 39(9): 2653 doi: 10.1007/s10067-020-05032-4
22
Yan Liu, Liyong Luo, Yakun Luo, Jun Zhang, Xinghua Wang, Kang Sun, Liang Zeng. Prebiotic Properties of Green and Dark Tea Contribute to Protective Effects in Chemical-Induced Colitis in Mice: A Fecal Microbiota Transplantation StudyJournal of Agricultural and Food Chemistry 2020; 68(23): 6368 doi: 10.1021/acs.jafc.0c02336
23
Farah Al-Yassir, Ghalia Khoder, Subi Sugathan, Prashanth Saseedharan, Asma Al Menhali, Sherif M. Karam. Modulation of Stem Cell Progeny by Probiotics during Regeneration of Gastric Mucosal ErosionsBiology 2021; 10(7): 596 doi: 10.3390/biology10070596
24
Nana Wang, Song Wang, Baofeng Xu, Fei Liu, Guicheng Huo, Bailiang Li. Alleviation Effects of Bifidobacterium animalis subsp. lactis XLTG11 on Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis in MiceMicroorganisms 2021; 9(10): 2093 doi: 10.3390/microorganisms9102093
25
Xiali Qin, Yu Gu, Tianyu Liu, Chen Wang, Weilong Zhong, Bangmao Wang, Hailong Cao. Gut mycobiome: A promising target for colorectal cancerBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer 2021; 1875(1): 188489 doi: 10.1016/j.bbcan.2020.188489
26
Dominika Jakubczyk, Katarzyna Leszczyńska, Sabina Górska. The Effectiveness of Probiotics in the Treatment of Inflammatory Bowel Disease (IBD)—A Critical ReviewNutrients 2020; 12(7): 1973 doi: 10.3390/nu12071973
27
Miyu Taniguchi, Takashi Kuda, Moemi Takei, Hajime Takahashi, Bon Kimura. Effects of fermented Aphanizomenon flos-aquae on the caecal microbiome of mice fed a high-sucrose and low-dietary fibre dietJournal of Applied Phycology 2021; 33(1): 397 doi: 10.1007/s10811-020-02306-x
28
Roya Ghanavati, Fahime Mohammadi, Abdolreza Javadi, Zahra Shahosseini, Malihe Talebi, Mahdi Rohani. The effects of a mixture of Lactobacillus species on colorectal tumor cells activity through modulation of Hes1 pathwayPharmaNutrition 2020; 13: 100207 doi: 10.1016/j.phanu.2020.100207
29
Cuiling Guo, Dandan Guo, Liu Fang, Tingting Sang, Jianjun Wu, Chengjie Guo, Yujie Wang, Ying Wang, Chaojie Chen, Jiajun Chen, Rong Chen, Xingya Wang. Ganoderma lucidum polysaccharide modulates gut microbiota and immune cell function to inhibit inflammation and tumorigenesis in colonCarbohydrate Polymers 2021; 267: 118231 doi: 10.1016/j.carbpol.2021.118231