BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chen LD, Ruan SM, Liang JY, Yang Z, Shen SL, Huang Y, Li W, Wang Z, Xie XY, Lu MD, Kuang M, Wang W. Differentiation of intrahepatic cholangiocarcinoma from hepatocellular carcinoma in high-risk patients: A predictive model using contrast-enhanced ultrasound. World J Gastroenterol 2018; 24(33): 3786-3798 [PMID: 30197484 DOI: 10.3748/wjg.v24.i33.3786]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i33/3786.htm
Number Citing Articles
1
Wei Li, Xiao-Zhou Lv, Xin Zheng, Si-Min Ruan, Hang-Tong Hu, Li-Da Chen, Yang Huang, Xin Li, Chu-Qing Zhang, Xiao-Yan Xie, Ming Kuang, Ming-De Lu, Bo-Wen Zhuang, Wei Wang. Machine Learning-Based Ultrasomics Improves the Diagnostic Performance in Differentiating Focal Nodular Hyperplasia and Atypical Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.544979
2
Wei Zheng, Qing Li, Xue-bin Zou, Jian-wei Wang, Feng Han, Fei Li, Li-shu Huang, An-hua Li, Jian-hua Zhou. Evaluation of Contrast-enhanced US LI-RADS version 2017: Application on 2020 Liver Nodules in Patients with Hepatitis B InfectionRadiology 2020; 294(2): 299 doi: 10.1148/radiol.2019190878
3
Emilio Quaia. State of the Art: LI-RADS for Contrast-enhanced USRadiology 2019; 293(1): 4 doi: 10.1148/radiol.2019190005
4
Jia-Yan Huang, Jia-Wu Li, Wen-Wu Ling, Tao Li, Yan Luo, Ji-Bin Liu, Qiang Lu. Can contrast enhanced ultrasound differentiate intrahepatic cholangiocarcinoma from hepatocellular carcinoma?World Journal of Gastroenterology 2020; 26(27): 3938-3951 doi: 10.3748/wjg.v26.i27.3938
5
Tommaso Vincenzo Bartolotta, Adele Taibbi, Massimo Midiri, Roberto Lagalla. Contrast-enhanced ultrasound of hepatocellular carcinoma: where do we stand?Ultrasonography 2019; 38(3): 200 doi: 10.14366/usg.18060
6
Dongsheng Zuo, Kefeng Yang, Size Wu. Diagnostic performance of intravascular perfusion based contrast-enhanced ultrasound LI-RADS in the evaluation of hepatocellular carcinomaClinical Hemorheology and Microcirculation 2021; 78(4): 429 doi: 10.3233/CH-211164
7
Wei Wang, Jian-Chao Zhang, Wen-Shuo Tian, Li-Da Chen, Qiao Zheng, Hang-Tong Hu, Shan-Shan Wu, Yu Guo, Xiao-Yan Xie, Ming-De Lu, Ming Kuang, Long-Zhong Liu, Si-Min Ruan. Shear wave elastography-based ultrasomics: differentiating malignant from benign focal liver lesionsAbdominal Radiology 2021; 46(1): 237 doi: 10.1007/s00261-020-02614-3
8
C.A. Marschner, L. Zhang, V. Schwarze, W. Völckers, M.F. Froelich, N. von Münchhausen, M.L. Schnitzer, T. Geyer, M.P. Fabritius, J. Rübenthaler, D.-A. Clevert. The diagnostic value of contrast-enhanced ultrasound (CEUS) for assessing hepatocellular carcinoma compared to histopathology; a retrospective single-center analysis of 119 patients1Clinical Hemorheology and Microcirculation 2021; 76(4): 453 doi: 10.3233/CH-209221
9
Tommaso Vincenzo Bartolotta, Maria Chiara Terranova, Cesare Gagliardo, Adele Taibbi. CEUS LI-RADS: a pictorial reviewInsights into Imaging 2020; 11(1) doi: 10.1186/s13244-019-0819-2
10
Soyoung Park, Myung-Won You, Hyo-Jin Kang, Sung Kyoung Moon, Seong Jin Park. Contrast-Enhanced Ultrasound for Focal Hepatic LesionsUltrasound Quarterly 2020; 36(3): 224 doi: 10.1097/RUQ.0000000000000475
11
Zheng Yang, Kun Lv, Yanan Zhao, Minqiang Pan, Chao Zhang, Shumei Wei. Sarcomatoid hepatocellular carcinoma mimicking hepatic abscessMedicine 2020; 99(39): e22489 doi: 10.1097/MD.0000000000022489
12
Yi-Xin Hu, Jing-Xian Shen, Jing Han, Si-Yue Mao, Ru-Shuang Mao, Qing Li, Fei Li, Zhi-Xing Guo, Jian-Hua Zhou. Diagnosis of Non-Hepatocellular Carcinoma Malignancies in Patients With Risks for Hepatocellular Carcinoma: CEUS LI-RADS Versus CT/MRI LI-RADSFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.641195
13
Qian Li, Feng Che, Yi Wei, Han-Yu Jiang, Yun Zhang, Bin Song. Role of noninvasive imaging in the evaluation of intrahepatic cholangiocarcinoma: from diagnosis and prognosis to treatment responseExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2021; : 1 doi: 10.1080/17474124.2021.1974294
14
Lang Chen, Furong Zeng, Lei Yao, Tongdi Fang, Mengting Liao, Jing Long, Liang Xiao, Guangtong Deng. Nomogram based on inflammatory indices for differentiating intrahepatic cholangiocarcinoma from hepatocellular carcinomaCancer Medicine 2020; 9(4): 1451 doi: 10.1002/cam4.2823