BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Tsai CK, Yeh TS, Wu RC, Lai YC, Chiang MH, Lu KY, Hung CY, Ho HY, Cheng ML, Lin G. Metabolomic alterations and chromosomal instability status in gastric cancer. World J Gastroenterol 2018; 24(33): 3760-3769 [PMID: 30197481 DOI: 10.3748/wjg.v24.i33.3760]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i33/3760.htm
Number Citing Articles
1
Yue Wang, Fan Yang, Jiaqi Shang, Haitao He, Qing Yang. Integrative analysis reveals the prognostic value and functions of splicing factors implicated in hepatocellular carcinomaScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-94701-8
2
Zhaohong Xi, Min Wang, Junquan Xia, Hui Li, Yongzhi Hua, Tingting Xu, Zhentao An, Yaozhou Tian. Explore the effects of Shidan granules on chronic atrophic gastritis using LC–MS based plasma metabolomics studyBiomedical Chromatography 2021; 35(9) doi: 10.1002/bmc.5129
3
Fang Yuan, Seongho Kim, Xinmin Yin, Xiang Zhang, Ikuko Kato. Integrating Two-Dimensional Gas and Liquid Chromatography-Mass Spectrometry for Untargeted Colorectal Cancer Metabolomics: A Proof-of-Principle StudyMetabolites 2020; 10(9): 343 doi: 10.3390/metabo10090343
4
Yaowen Zhang, Jianpo Wang, Ningtao Dai, Peng Han, Jian Li, Jiangman Zhao, Weilan Yuan, Jiahuan Zhou, Fuyou Zhou. Alteration of plasma metabolites associated with chemoradiosensitivity in esophageal squamous cell carcinoma via untargeted metabolomics approachBMC Cancer 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12885-020-07336-9
5
Lili Yuan, Zhe Wang, Dongyang Zhang, Jiahe Wang. Metabonomic study of the intervention effects of Parthenolide on anti-thyroid cancer activityJournal of Chromatography B 2020; 1150: 122179 doi: 10.1016/j.jchromb.2020.122179
6
Zhenhua Yin, Dejun Wu, Jianping Shi, Xiyi Wei, Nuyun Jin, Xiaolan Lu, Xiaohan Ren. Identification of ALDH3A2 as a novel prognostic biomarker in gastric adenocarcinoma using integrated bioinformatics analysisBMC Cancer 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12885-020-07493-x
7
Joanna Nizioł, Jan Sunner, Iwona Beech, Krzysztof Ossoliński, Anna Ossolińska, Tadeusz Ossoliński, Aneta Płaza, Tomasz Ruman. Localization of Metabolites of Human Kidney Tissue with Infrared Laser-Based Selected Reaction Monitoring Mass Spectrometry Imaging and Silver-109 Nanoparticle-Based Surface Assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry ImagingAnalytical Chemistry 2020; 92(6): 4251 doi: 10.1021/acs.analchem.9b04580
8
Yiming Hao, Renling Zhang, Robert Morris, Feng Cheng, Zhujing Zhu, Yifeng Xu, Yiqin Wang. Metabolome and microbiome alterations in tongue coating of gastric precancerous lesion patientsExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2021; 15(8): 949 doi: 10.1080/17474124.2021.1850259
9
Cheng-Yu Hung, Ta-Sen Yeh, Cheng-Kun Tsai, Ren-Chin Wu, Ying-Chieh Lai, Meng-Han Chiang, Kuan-Ying Lu, Chia-Ni Lin, Mei-Ling Cheng, Gigin Lin. Glycerophospholipids pathways and chromosomal instability in gastric cancer: Global lipidomics analysisWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2019; 11(3): 181-194 doi: 10.4251/wjgo.v11.i3.181
10
Yin He, Zhi-Xian Liu, Ze-Hang Jiang, Xiao-Sheng Wang. Identification of genomic features associated with immunotherapy response in gastrointestinal cancersWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2019; 11(4): 270-280 doi: 10.4251/wjgo.v11.i4.270