BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhang D, Ren YB, Wei K, Hong J, Yang YT, Wu LJ, Zhang J, Shi Z, Wu HG, Ma XP. Herb-partitioned moxibustion alleviates colon injuries in ulcerative colitis rats. World J Gastroenterol 2018; 24(30): 3384-3397 [PMID: 30122878 DOI: 10.3748/wjg.v24.i30.3384]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i30/3384.htm
Number Citing Articles
1
Ya-Ying Lin, Ji-Meng Zhao, Ya-Jie Ji, Zhe Ma, Han-Dan Zheng, Yan Huang, Yun-Hua Cui, Yuan Lu, Huan-Gan Wu. Typical ulcerative colitis treated by herbs-partitioned moxibustion: A case reportWorld Journal of Clinical Cases 2020; 8(8): 1515-1524 doi: 10.12998/wjcc.v8.i8.1515
2
Ji Zhang, Xue-jun Wang, Li-jie Wu, Ling Yang, Yan-ting Yang, Dan Zhang, Jue Hong, Xi-ying Li, Xiao-qing Dong, Xiao-cong Guo, Rong Han, Xiaopeng Ma, Jean Kanellopoulos. Herb-partitioned moxibustion alleviates colonic inflammation in Crohn’s disease rats by inhibiting hyperactivation of the NLRP3 inflammasome via regulation of the P2X7R-Pannexin-1 signaling pathwayPLOS ONE 2021; 16(5): e0252334 doi: 10.1371/journal.pone.0252334
3
Wenyan Gao, Changhong Wang, Li Yu, Tianjiao Sheng, Zhuolin Wu, Xiaoqian Wang, Dongqi Zhang, Yifan Lin, Yang Gong. Chlorogenic Acid Attenuates Dextran Sodium Sulfate-Induced Ulcerative Colitis in Mice through MAPK/ERK/JNK PathwayBioMed Research International 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/6769789
4
Guona Li, Chen Zhao, Jing Xu, Yan Huang, Yu Qiao, Feng Li, Guangbin Peng, Shiyu Zheng, Lu Zhu, Ling Yang, Zhaoqin Wang, Huangan Wu. Moxibustion alleviates intestinal inflammation in ulcerative colitis rats by modulating long non-coding RNA LOC108352929 and inhibiting Phf11 expressionHeliyon 2024; 10(5): e26898 doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e26898
5
Han Li, Xiao-feng Ye, Yang-shuai Su, Wei He, Jian-bin Zhang, Qi Zhang, Li-bin Zhan, Xiang-hong Jing. Mechanism of Acupuncture and Moxibustion on Promoting Mucosal Healing in Ulcerative ColitisChinese Journal of Integrative Medicine 2023; 29(9): 847 doi: 10.1007/s11655-022-3531-x
6
Alain Couvineau, Thierry Voisin, Pascal Nicole, Valérie Gratio, Catalina Abad, Yossan-Var Tan. Orexins as Novel Therapeutic Targets in Inflammatory and Neurodegenerative DiseasesFrontiers in Endocrinology 2019; 10 doi: 10.3389/fendo.2019.00709
7
Xiao Yan, Fengjun Ma, Yanpu Yu, Dongqing Du, Zhilei Wang, Chen Chen, Xiaobin Zhang, Xiao Sun, Zhibin Dong, Yuxia Ma, Yuning Ma. Effects of herb-partitioned moxibustion for ulcerative colitisMedicine 2020; 99(31): e21319 doi: 10.1097/MD.0000000000021319
8
Zhenzhen Fang, Huangan Wu, Luyi Wu, Yanan Liu, Ling Yang, Chen Zhao, Zhe Ma, Yan Huang, Wenjia Wang. Exploring the mechanism by which acupuncture and moxibustion reduce colonic mucosal inflammation in rats with ulcerative colitis (UC) based on the P2X7R-NLRP3 inflammasome pathwayJournal of Acupuncture and Tuina Science 2023; 21(5): 356 doi: 10.1007/s11726-023-1364-6
9
Huimin Jin, Yuqian Feng, Yuying Xiang, Yiting Zhang, Wurong Du, Harpreet S. Wasan, Shanming Ruan, Dawei Huang, Mohammad Hashem Hashempur. Efficacy and Safety of Acupuncture-Moxibustion Therapy on Chemotherapy-Induced Leukopenia: A Systematic Review and Meta-AnalysisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/5691468
10
Hao Jiang, Rongrong Li, Fan Zhang, Feini Zhou, Jiangnan Lin, Ning Kong, Haitao Chen, Lingnan Guo, Chenxiao Ye, Fuhao Li, Maosheng Xu, Vladimir Jakovljevic. Electroacupuncture Alleviates 46-Trinitrobenzene Sulfonic Acid-Induced Visceral Pain via the Glutamatergic Pathway in the Prefrontal CortexOxidative Medicine and Cellular Longevity 2023; 2023: 1 doi: 10.1155/2023/4463063
11
Beomku Kang, Won-Mo Jung, Hyejung Lee, Younbyoung Chae. Psychophysical and psychophysiological effects of heat stimulation by electric moxibustionComplementary Therapies in Medicine 2019; 42: 400 doi: 10.1016/j.ctim.2018.12.018