BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang J, Zhu XN, Zhu LL, Chen W, Ma YH, Gan T, Yang JL. Efficacy and safety of endoscopic submucosal tunnel dissection for superficial esophageal squamous cell carcinoma and precancerous lesions. World J Gastroenterol 2018; 24(26): 2878-2885 [PMID: 30018482 DOI: 10.3748/wjg.v24.i26.2878]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i26/2878.htm
Number Citing Articles
1
Wei Peng, Shali Tan, Yutang Ren, Huan Li, Yan Peng, Xiangsheng Fu, Xiaowei Tang. Efficacy and safety of endoscopic submucosal tunnel dissection for superficial esophageal neoplastic lesions: a systematic review and meta-analysisJournal of Cardiothoracic Surgery 2020; 15(1) doi: 10.1186/s13019-020-1074-9
2
Di Sun, Qiang Shi, ZhiPeng Qi, Bing Li, Shilun Cai, Pinghong Zhou, Yunshi Zhong. Simultaneous endoscopic submucosal dissection for synchronous multiple early esophageal squamous cell carcinoma: a propensity score-matched analysisSurgical Endoscopy 2022; 36(1): 109 doi: 10.1007/s00464-020-08243-7
3
Kenneth J Chang. Endoscopic foregut surgery and interventions: The future is now. The state-of-the-art and my personal journeyWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(1): 1-41 doi: 10.3748/wjg.v25.i1.1
4
Peiwen Li, Bin Ma, Shulei Gong, Xinyu Zhang, Wenya Li. Endoscopic submucosal tunnel dissection for superficial esophageal neoplastic lesions: a meta-analysisSurgical Endoscopy 2020; 34(3): 1214 doi: 10.1007/s00464-019-06875-y
5
Xiaoqing Yang, Qingyang Lu, Yunfei Xu, Can Liu, Qing Sun. Clinicopathologic significance of CXCR4 expressions in patients with esophageal squamous cell carcinomaPathology - Research and Practice 2020; 216(1): 152787 doi: 10.1016/j.prp.2019.152787
6
Tarso Magno Leite RIBEIRO, Vitor N ARANTES, Jonas Augusto RAMOS, Peter V DRAGANOV, Dennis YANG, Roberto Gardone GUIMARÃES. ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL DISSECTION WITH CIRCUMFERENTIAL INCISION VERSUS TUNNELING METHOD FOR TREATMENT OF SUPERFICIAL ESOPHAGEAL CANCERArquivos de Gastroenterologia 2021; 58(2): 195 doi: 10.1590/s0004-2803.202100000-35
7
Bin Wu, Zhenhua Wang, Qiang Zhang. Age at Initiation and Frequency of Screening to Prevent Esophageal Squamous Cell Carcinoma in High-risk Regions: an Economic EvaluationCancer Prevention Research 2020; 13(6): 543 doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-19-0477
8
Ning-Li Chai, Hui-Kai Li, En-Qiang Linghu, Zhao-Shen Li, Shu-Tian Zhang, Yu Bao, Wei-Gang Chen, Philip WY Chiu, Tong Dang, Wei Gong, Shu-Tang Han, Jian-Yu Hao, Shui-Xiang He, Bing Hu, Bing Hu, Xiao-Jun Huang, Yong-Hui Huang, Zhen-Dong Jin, Mouen A Khashab, James Lau, Peng Li, Rui Li, De-Liang Liu, Hai-Feng Liu, Jun Liu, Xiao-Gang Liu, Zhi-Guo Liu, Ying-Cai Ma, Gui-Yong Peng, Long Rong, Wei-Hong Sha, Pateek Sharma, Jian-Qiu Sheng, Shui-Sheng Shi, Dong Wan Seo, Si-Yu Sun, Gui-Qi Wang, Wen Wang, Qi Wu, Hong Xu, Mei-Dong Xu, Ai-Ming Yang, Fang Yao, Hong-Gang Yu, Ping-Hong Zhou, Bin Zhang, Xiao-Feng Zhang, Ya-Qi Zhai. Consensus on the digestive endoscopic tunnel techniqueWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(7): 744-776 doi: 10.3748/wjg.v25.i7.744
9
Yang Yang, Yuchen Su, Xiaobin Zhang, Jun Liu, Hong Zhang, Bin Li, Rong Hua, Lijie Tan, Hezhong Chen, Zhigang Li. Esophagectomy versus definitive chemoradiotherapy for patients with clinical stage N0 and pathological stage T1b esophageal squamous cell carcinoma after endoscopic submucosal dissection: study protocol for a multicenter randomized controlled trial (Ad-ESD Trial)Trials 2020; 21(1) doi: 10.1186/s13063-020-04461-5
10
Yuyong Tan, Jiaxi Lu, Liang Lv, Meixian Le, Deliang Liu. Current status of endoscopic submucosal tunnel dissection for treatment of superficial gastrointestinal neoplastic lesionsExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2020; 14(6): 453 doi: 10.1080/17474124.2020.1766967