BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ma HQ, Yu TT, Zhao XJ, Zhang Y, Zhang HJ. Fecal microbial dysbiosis in Chinese patients with inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol 2018; 24(13): 1464-1477 [PMID: 29632427 DOI: 10.3748/wjg.v24.i13.1464]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i13/1464.htm
Number Citing Articles
1
Dandan Zhang, Hao Wan, Ran Zhao, Yu Zhang, Hong Chen. Eudragit S100 coated iron oxide-chitosan nanocomposites for colon targeting of 5-aminosalicylic acid ameliorate ulcerative colitis by improving intestinal barrier function and inhibiting NLRP3 inflammasomeInternational Immunopharmacology 2024; 139: 112661 doi: 10.1016/j.intimp.2024.112661
2
Laila Aldars-García, María Chaparro, Javier P. Gisbert. Systematic Review: The Gut Microbiome and Its Potential Clinical Application in Inflammatory Bowel DiseaseMicroorganisms 2021; 9(5): 977 doi: 10.3390/microorganisms9050977
3
Akihito Endo, Katsuaki Hirano, Riichi Ose, Shintaro Maeno, Takumi Tochio. Impact of kestose supplementation on the healthy adult microbiota in in vitro fecal batch culturesAnaerobe 2020; 61: 102076 doi: 10.1016/j.anaerobe.2019.102076
4
Xinyun Qiu, Xiaojing Zhao, Xiufang Cui, Xiaqiong Mao, Nana Tang, Chunhua Jiao, Di Wang, Yue Zhang, Ziping Ye, Hongjie Zhang. Characterization of fungal and bacterial dysbiosis in young adult Chinese patients with Crohn’s diseaseTherapeutic Advances in Gastroenterology 2020; 13: 175628482097120 doi: 10.1177/1756284820971202
5
Qi Sun, Min Du, Yifei Kang, Mei-Jun Zhu. Prebiotic effects of goji berry in protection against inflammatory bowel diseaseCritical Reviews in Food Science and Nutrition 2023; 63(21): 5206 doi: 10.1080/10408398.2021.2015680
6
Angélica Cruz-Lebrón, Leticia D’argenio Garcia, Aarthi Talla, Samira Joussef-Piña, Miguel E Quiñones-Mateu, Rafick-Pierre Sékaly, Karina Inacio Ladislau de Carvalho, Alan D Levine. Decreased Enteric Bacterial Composition and Diversity in South American Crohn’s Disease Vary With the Choice of Treatment Strategy and Time Since DiagnosisJournal of Crohn's and Colitis 2020; 14(6): 791 doi: 10.1093/ecco-jcc/jjz189
7
Liang Dai, Yingjue Tang, Wenjun Zhou, Yanqi Dang, Qiaoli Sun, Zhipeng Tang, Mingzhe Zhu, Guang Ji. Gut Microbiota and Related Metabolites Were Disturbed in Ulcerative Colitis and Partly Restored After Mesalamine TreatmentFrontiers in Pharmacology 2021; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.620724
8
Ibrahim Masoodi, Ali S. Alshanqeeti, Shameem Ahmad, Essam J. Alyamani, Abed A. Al-Lehibi, Adel N. Qutub, Khalid N. Alsayari, Ahmed O. Alomair. Microbial dysbiosis in inflammatory bowel diseases: results of a metagenomic study in Saudi ArabiaMinerva Gastroenterologica e Dietologica 2019; 65(3) doi: 10.23736/S1121-421X.19.02576-5
9
Roseanna C. Wheatley, Elaine Kilgour, Timothy Jacobs, Angela Lamarca, Richard A. Hubner, Juan W. Valle, Mairéad G. McNamara. Potential influence of the microbiome environment in patients with biliary tract cancer and implications for therapyBritish Journal of Cancer 2022; 126(5): 693 doi: 10.1038/s41416-021-01583-8
10
Can Sheng, Li Lin, Hua Lin, Xiaoni Wang, Ying Han, Shu-Lin Liu. Altered Gut Microbiota in Adults with Subjective Cognitive Decline: The SILCODE StudyJournal of Alzheimer's Disease 2021; 82(2): 513 doi: 10.3233/JAD-210259
11
Yuhui Du, Qiongli Neng, Yu Li, Yongbo Kang, Liqiong Guo, Xinwei Huang, Minghui Chen, Fan Yang, Jingan Hong, Shuai Zhou, Jianhua Zhao, Fubing Yu, Heng Su, Xiangyang Kong. Gastrointestinal Autonomic Neuropathy Exacerbates Gut Microbiota Dysbiosis in Adult Patients With Type 2 Diabetes MellitusFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2022; 11 doi: 10.3389/fcimb.2021.804733
12
Huiwei Dong, Rong Tan, Zhengshan Chen, Lifang Wang, Yuanyuan Song, Min Jin, Jing Yin, Haibei Li, Junwen Li, Dong Yang. The Effects of Immunosuppression on the Lung Microbiome and Metabolites in RatsFrontiers in Microbiology 2022; 13 doi: 10.3389/fmicb.2022.817159
13
Roberto de Paula do Nascimento, Ana Paula da Fonseca Machado, Julio Galvez, Cinthia Baú Betim Cazarin, Mario Roberto Maróstica Junior. Ulcerative colitis: Gut microbiota, immunopathogenesis and application of natural products in animal modelsLife Sciences 2020; 258: 118129 doi: 10.1016/j.lfs.2020.118129
14
Changlu Qi, Yiting Cai, Kai Qian, Xuefeng Li, Jialiang Ren, Ping Wang, Tongze Fu, Tianyi Zhao, Liang Cheng, Lei Shi, Xue Zhang. gutMDisorder v2.0: a comprehensive database for dysbiosis of gut microbiota in phenotypes and interventionsNucleic Acids Research 2023; 51(D1): D717 doi: 10.1093/nar/gkac871
15
Rui Lin, Meiyu Piao, Yan Song. Dietary Quercetin Increases Colonic Microbial Diversity and Attenuates Colitis Severity in Citrobacter rodentium-Infected MiceFrontiers in Microbiology 2019; 10 doi: 10.3389/fmicb.2019.01092
16
Yu-Fei Lin, Chang Mu Sung, Huei-Mien Ke, Chia-Jung Kuo, Wei-an Liu, Wen-Sy Tsai, Cheng-Yu Lin, Hao-Tsai Cheng, Meiyeh J Lu, Isheng. J. Tsai, Sen-Yung Hsieh. The rectal mucosal but not fecal microbiota detects subclinical ulcerative colitisGut Microbes 2021; 13(1) doi: 10.1080/19490976.2020.1832856
17
Hao-Ming Xu, Hong-Li Huang, Yan-Di Liu, Jia-Qi Zhu, You-Lian Zhou, Hui-Ting Chen, Jing Xu, Hai-Lan Zhao, Xue Guo, Wei Shi, Yu-Qiang Nie, Yong-Jian Zhou. Selection strategy of dextran sulfate sodium-induced acute or chronic colitis mouse models based on gut microbial profileBMC Microbiology 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12866-021-02342-8
18
J.L. de-León-Rendón, R.Y. López-Pérez, N.I. Gracida-Mancilla, B. Jiménez-Bobadilla, L. Alarcón-Bernés, S. Mendoza-Ramírez, J.A. Villanueva-Herrero. The controlling nutritional status score: A promising tool for nutritional screening and predicting severity in ulcerative colitis patientsRevista de Gastroenterología de México (English Edition) 2021; 86(2): 110 doi: 10.1016/j.rgmxen.2020.05.007
19
Ke Zhang, Rongnan Lin, Yujun Chang, Qing Zhou, Zhi Zhang. 16S-FASAS: an integrated pipeline for synthetic full-length 16S rRNA gene sequencing data analysisPeerJ 2022; 10: e14043 doi: 10.7717/peerj.14043
20
Frances Widjaja, Ivonne M. C. M. Rietjens. From-Toilet-to-Freezer: A Review on Requirements for an Automatic Protocol to Collect and Store Human Fecal Samples for Research PurposesBiomedicines 2023; 11(10): 2658 doi: 10.3390/biomedicines11102658
21
Dongyue Li, Youlin Yang, Xunhai Yin, Yang Liu, Hongyu Xu, Yu Ni, Ping Hang, Sijia Niu, Huichao Zhang, Wenbo Ding, Hongyu Kuang. Glucagon-like peptide (GLP) -2 improved colonizing bacteria and reduced severity of ulcerative colitis by enhancing the diversity and abundance of intestinal mucosaBioengineered 2021; 12(1): 5195 doi: 10.1080/21655979.2021.1958600
22
Siyu Luo, Huifeng Zhu, Junhui Zhang, Dong Wan. The Pivotal Role of Microbiota in Modulating the Neuronal–Glial–Epithelial UnitInfection and Drug Resistance 2021; : 5613 doi: 10.2147/IDR.S342782
23
Sambhawa Priya, Michael B. Burns, Tonya Ward, Ruben A. T. Mars, Beth Adamowicz, Eric F. Lock, Purna C. Kashyap, Dan Knights, Ran Blekhman. Identification of shared and disease-specific host gene–microbiome associations across human diseases using multi-omic integrationNature Microbiology 2022; 7(6): 780 doi: 10.1038/s41564-022-01121-z
24
Haojie Yang, Dan Gan, Ying Li, Xiaosu Wang, Lei Jin, Kaijian Qin, Can Cui, Jiong Wu, Zhenyi Wang. Quyushengxin Formula Causes Differences in Bacterial and Phage Composition in Ulcerative Colitis PatientsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/5859023
25
Giuseppe Lo Sasso, Lusine Khachatryan, Athanasios Kondylis, James N D Battey, Nicolas Sierro, Natalia A Danilova, Tatiana V Grigoryeva, Maria I Markelova, Dilyara R Khusnutdinova, Alexander V Laikov, Ilnur I Salafutdinov, Yulia D Romanova, Mariia N Siniagina, Ilya Yu Vasiliev, Eugenia A Boulygina, Valeriya V Solovyeva, Ekaterina E Garanina, Kristina V Kitaeva, Konstantin Y Ivanov, Darja S Chulpanova, Konstantin S Kletenkov, Alina R Valeeva, Alfiya Kh Odintsova, Maria D Ardatskaya, Rustam A Abdulkhakov, Nikolai V Ivanov, Manuel C Peitsch, Julia Hoeng, Sayar R Abdulkhakov. Inflammatory Bowel Disease–Associated Changes in the Gut: Focus on Kazan PatientsInflammatory Bowel Diseases 2021; 27(3): 418 doi: 10.1093/ibd/izaa188
26
Zili Lei, Yanhong Yang, Shaomin Liu, Yuting Lei, Lanxiang Yang, Xueying Zhang, Wanwan Liu, Huijuan Wu, Changyuan Yang, Jiao Guo. Dihydroartemisinin ameliorates dextran sulfate sodium induced inflammatory bowel diseases in miceBioorganic Chemistry 2020; 100: 103915 doi: 10.1016/j.bioorg.2020.103915
27
Rana Zareef, Nour Younis, Rami Mahfouz. Inflammatory bowel disease: A key role for microbiota?Meta Gene 2020; 25: 100713 doi: 10.1016/j.mgene.2020.100713
28
Yiyi Xie, Tingting Zhuang, Ying Ping, Yingzhi Zhang, Xuchu Wang, Pan Yu, Xiuzhi Duan. Elevated systemic immune inflammation index level is associated with disease activity in ulcerative colitis patientsClinica Chimica Acta 2021; 517: 122 doi: 10.1016/j.cca.2021.02.016
29
Huizhen Li, Haitao Li, Catherine Stanton, R. Paul Ross, Jianxin Zhao, Wei Chen, Bo Yang. Alleviative effects of exopolysaccharides from Limosilactobacillus mucosae CCFM1273 against ulcerative colitis via modulation of gut microbiota and inhibition of Fas/Fasl and TLR4/NF-κB pathwaysInternational Journal of Biological Macromolecules 2024; 260: 129346 doi: 10.1016/j.ijbiomac.2024.129346
30
Brigida Barberio, Sonia Facchin, Ilaria Patuzzi, Alexander C. Ford, Davide Massimi, Giorgio Valle, Eleonora Sattin, Barbara Simionati, Elena Bertazzo, Fabiana Zingone, Edoardo Vincenzo Savarino. A specific microbiota signature is associated to various degrees of ulcerative colitis as assessed by a machine learning approachGut Microbes 2022; 14(1) doi: 10.1080/19490976.2022.2028366
31
Fengqian Chen, Qi Liu, Yang Xiong, Li Xu. Current Strategies and Potential Prospects of Nanomedicine-Mediated Therapy in Inflammatory Bowel DiseaseInternational Journal of Nanomedicine 2021; : 4225 doi: 10.2147/IJN.S310952
32
J.L. de-León-Rendón, R.Y. López-Pérez, N.I. Gracida-Mancilla, B. Jiménez-Bobadilla, L. Alarcón-Bernés, S. Mendoza-Ramírez, J.A. Villanueva-Herrero. La escala control nutricional (CONUT): una herramienta prometedora para el cribado nutricional y como predictor de severidad en la colitis ulcerosa crónica idiopáticaRevista de Gastroenterología de México 2021; 86(2): 110 doi: 10.1016/j.rgmx.2020.05.012
33
Clément Julien, Emré Anakok, Xavier Treton, Maria Nachury, Stéphane Nancey, Anthony Buisson, Mathurin Fumery, Jérôme Filippi, Léon Maggiori, Yves Panis, Philippe Zerbib, Yves François, Anne Dubois, Charles Sabbagh, Amine Rahili, Philippe Seksik, Matthieu Allez, Jérémie H Lefevre, Pierre Cattan, Mircea Chirica, Nicolas Munoz-Bongrand, Hélène Corte, Nathan Beaupel, Jonathan Catry, Jean-Marc Gornet, Clotilde Baudry, Nelson Lourenco, Mariane Maillet, My-Linh Tran-Minh, Victor Chardiny, Joelle Bonnet, Leila Chedouba, Andrée Nisard, Laurent Beaugerie, Anne Bourrier, Isabelle Nion-Larmurier, Julien Kirchgesner, Cécilia Landman, Elodie Quevrain, Loic Brot, Najim Chafai, Yann Parc, Clothilde Debove, Magali Svreck, Camille Vincent, Nathalie Guedj, Marianne Ferron, Yoram Bouhnik, Olivier Corcos, Carmen Stefanescu, Sarah Khabil, Philippe Marteau, Xavier Dray, Ulrika Chaput, Gilles Bommelaer, Marion Goutte, Jérémie Denizot, Nicolas Barnich, Dilek Coban, Pierre Desreumaux, Benjamin Pariente, Coralie Sommeville, Jean-Louis Dupas, Julien Loreau, Franck Brazier, Denis Chatelain, Christophe Attencourt, Martine Leconte, Gilles Boschetti, Bernard Flourié, Eddy Cotte, Anne-Laure Charlois, Peggy Falgon, Helena Hadjisavvas, Driffa Moussata, Marion Chauvenet, Sarah Boyer, Xavier Hebuterne, Nadia Arab, Raja Barhoumi, Paul Hofmann, Sylvain Le Corff, Anna Bonnet, Laura Beyer-Berjot, Harry Sokol. Impact of the Ileal Microbiota on Surgical Site Infections in Crohn’s Disease: A Nationwide Prospective CohortJournal of Crohn's and Colitis 2022; 16(8): 1211 doi: 10.1093/ecco-jcc/jjac026
34
Nianfeng Zhang, Yao Wang, Juan Kan, Xiaonan Wu, Xin Zhang, Sixue Tang, Rui Sun, Jun Liu, Chunlu Qian, Changhai Jin. In vivo and in vitro anti-inflammatory effects of water-soluble polysaccharide from Arctium lappaInternational Journal of Biological Macromolecules 2019; 135: 717 doi: 10.1016/j.ijbiomac.2019.05.171
35
Harry Sokol, Loic Brot, Carmen Stefanescu, Claire Auzolle, Nicolas Barnich, Anthony Buisson, Mathurin Fumery, Benjamin Pariente, Lionel Le Bourhis, Xavier Treton, Stéphane Nancey, Matthieu Allez, Philippe Seksik. Prominence of ileal mucosa-associated microbiota to predict postoperative endoscopic recurrence in Crohn’s diseaseGut 2020; 69(3): 462 doi: 10.1136/gutjnl-2019-318719
36
Haifeng Lian, Xiaoying S. Zhong, Ying Xiao, Zhe Sun, Yuanyuan Shen, Kaile Zhao, Xingbin Ma, Yanmin Li, Qiong Niu, Max Liu, Don W. Powell, Chengxia Liu, Qingjie Li. Exosomal miR-29b of Gut Origin in Patients With Ulcerative Colitis Suppresses Heart Brain-Derived Neurotrophic FactorFrontiers in Molecular Biosciences 2022; 9 doi: 10.3389/fmolb.2022.759689
37
Yiyi Xie, Ying Ping, Pan Yu, Weiwei Liu, Xinan Chen, Qi Wang, Yuhua Chen, Xiuzhi Duan, Xuchu Wang. The rs9402373 polymorphism of CTGF gene may not be related to inflammatory bowel disease susceptibility in Chinese population based on ARMS-PCR genotypingHeliyon 2023; 9(6): e17003 doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e17003
38
Jiao Yu, Junwei Zhao, Huiqun Xie, Ming Cai, Liang Yao, Jinmiao Li, Lan Han, Weidong Chen, Nianjun Yu, Daiyin Peng. Dendrobium huoshanense polysaccharides ameliorate ulcerative colitis by improving intestinal mucosal barrier and regulating gut microbiotaJournal of Functional Foods 2022; 96: 105231 doi: 10.1016/j.jff.2022.105231
39
Ludovico Abenavoli, Lidia Giubilei, Anna Caterina Procopio, Rocco Spagnuolo, Francesco Luzza, Luigi Boccuto, Emidio Scarpellini. Gut Microbiota in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Patients with Inflammatory Bowel Diseases: A Complex InterplayNutrients 2022; 14(24): 5323 doi: 10.3390/nu14245323
40
Jianxia Ma, Ke Wang, Jun Wang, Qinlian Zeng, Kangwei Liu, Songbai Zheng, Yuanwen Chen, Jianfeng Yao. Microbial Disruptions in Inflammatory Bowel Disease: A Comparative AnalysisInternational Journal of General Medicine 2024; : 1355 doi: 10.2147/IJGM.S448359
41
Lianhua Zhang, Jie Lu. Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) polyphenols and inflammatory bowel diseases: Major phytochemicals, functional properties, and health effectsFitoterapia 2024; 177: 106074 doi: 10.1016/j.fitote.2024.106074
42
Alfonso Torres-Sánchez, Alicia Ruiz-Rodríguez, Pilar Ortiz, Margarita Aguilera. Key Stratification of Microbiota Taxa and Metabolites in the Host Metabolic Health–Disease BalanceInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(5): 4519 doi: 10.3390/ijms24054519
43
Siying Zhu, Muzhou Han, Simao Liu, Liqiaona Fan, Haiyun Shi, Peng Li. Composition and diverse differences of intestinal microbiota in ulcerative colitis patientsFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2022; 12 doi: 10.3389/fcimb.2022.953962
44
Kei Nomura, Dai Ishikawa, Koki Okahara, Shoko Ito, Keiichi Haga, Masahito Takahashi, Atsushi Arakawa, Tomoyoshi Shibuya, Taro Osada, Kyoko Kuwahara-Arai, Teruo Kirikae, Akihito Nagahara. Bacteroidetes Species Are Correlated with Disease Activity in Ulcerative ColitisJournal of Clinical Medicine 2021; 10(8): 1749 doi: 10.3390/jcm10081749
45
Stephanie A. Cevallos, Jee-Yon Lee, Connor R. Tiffany, Austin J. Byndloss, Luana Johnston, Mariana X. Byndloss, Andreas J. Bäumler, Sabine Ehrt, Michael Sigal, Xavier Nassif. Increased Epithelial Oxygenation Links Colitis to an Expansion of Tumorigenic BacteriamBio 2019; 10(5) doi: 10.1128/mBio.02244-19
46
Xiaojing Zhao, Linzhen Li, Xueting Li, Jiajia Li, Di Wang, Hongjie Zhang. The Relationship between Serum Bilirubin and Inflammatory Bowel DiseaseMediators of Inflammation 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/5256460
47
Xianzong Ma, Xiaojuan Lu, Wenyu Zhang, Lang Yang, Dezhi Wang, Junfeng Xu, Yan Jia, Xin Wang, Hui Xie, Shu Li, Mingjie Zhang, Yuqi He, Peng Jin, Jianqiu Sheng. Gut microbiota in the early stage of Crohn’s disease has unique characteristicsGut Pathogens 2022; 14(1) doi: 10.1186/s13099-022-00521-0
48
Sandra Vidal-Lletjós, Mireille Andriamihaja, Anne Blais, Marta Grauso, Patricia Lepage, Anne-Marie Davila, Roselyne Viel, Claire Gaudichon, Marion Leclerc, François Blachier, Annaïg Lan. Dietary Protein Intake Level Modulates Mucosal Healing and Mucosa-Adherent Microbiota in Mouse Model of ColitisNutrients 2019; 11(3): 514 doi: 10.3390/nu11030514
49
Lu Lu, Jiahuan Dong, Yujing Liu, Yufan Qian, Guangtao Zhang, Wenjun Zhou, Aiguang Zhao, Guang Ji, Hanchen Xu. New insights into natural products that target the gut microbiota: Effects on the prevention and treatment of colorectal cancerFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.964793
50
Guanglin Cui, Hanzhe Liu, Gang Xu, Jann-Birger Laugsand, Zhigang Pang. Exploring Links Between Industrialization, Urbanization, and Chinese Inflammatory Bowel DiseaseFrontiers in Medicine 2021; 8 doi: 10.3389/fmed.2021.757025