BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ma DW, Youn YH, Jung DH, Park JJ, Kim JH, Park H. Risk factors of electrocoagulation syndrome after esophageal endoscopic submucosal dissection. World J Gastroenterol 2018; 24(10): 1144-1151 [PMID: 29563758 DOI: 10.3748/wjg.v24.i10.1144]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i10/1144.htm
Number Citing Articles
1
Dian Zhao, Ying Liu, Lei Wang, Guifang Xu, Ying Lv, Tingsheng Ling, Xiaoqi Zhang, Ying Liang, Erhua Wang, Yiyang Zhang, Xiaoping Zou, Bin Zhang. Factors influencing development of non-cardiac chest pain after endoscopic submucosal dissection for esophageal neoplasms: a retrospective case–control study of 309 patients from a single centerDiseases of the Esophagus 2021; 34(10) doi: 10.1093/dote/doaa126
2
Jiayu Qiu, Qingping Ouyang, Yanxia Zhang, Jun Xu, Yingping Xie, Wenjun Wei, Xiaolin Pan. Post-endoscopic submucosal dissection electrocoagulation syndrome: a clinical overviewExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2022; 16(11-12): 1079 doi: 10.1080/17474124.2022.2156858
3
Takafumi Omori, Kohei Funasaka, Noriyuki Horiguchi, Toshiaki Kamano, Mitsuo Nagasaka, Yoshihito Nakagawa, Ryoji Miyahara, Senju Hashimoto, Tomoyuki Shibata, Naoki Ohmiya, Yoshiki Hirooka. Injury to the muscle layer, increasing the risk of post‐colorectal endoscopic submucosal dissection electrocoagulation syndromeJournal of Gastroenterology and Hepatology 2023; 38(1): 87 doi: 10.1111/jgh.16021
4
Brian P.H. Chan, Tyler M. Berzin. The Endoscopy Patient as a Vector and VictimGastrointestinal Endoscopy Clinics of North America 2020; 30(4): 745 doi: 10.1016/j.giec.2020.06.007
5
Makoto Sakai, Makoto Sohda, Hideyuki Saito, Yasunari Ubukata, Nobuhiro Nakazawa, Kengo Kuriyama, Keigo Hara, Akihiko Sano, Kyoichi Ogata, Takehiko Yokobori, Hiroyuki Kuwano, Ken Shirabe, Hiroshi Saeki. Chest Pain after Endoscopic Submucosal Dissection for Esophageal Cancer: The Simple and Clinically Useful Surrogate Marker for Transmural Thermal Injury by ElectrocoagulationDigestion 2021; 102(4): 607 doi: 10.1159/000510353
6
Han Jo Jeon, Hyuk Soon Choi, Jae Min Lee, Eun Sun Kim, Bora Keum, Yoon Tae Jeen, Hong Sik Lee, Hoon Jai Chun, Seung Jeong, Hong Bae Kim, Jong Hyuk Kim. Assessment of efficacy and safety of advanced endoscopic irreversible electroporation catheter in the esophagusScientific Reports 2023; 13(1) doi: 10.1038/s41598-023-33635-9
7
Hayato Yamaguchi, Masakatsu Fukuzawa, Takashi Kawai, Kumiko Uchida, Yohei Koyama, Akira Madarame, Takashi Morise, Akihiko Sugimoto, Shin Kono, Sakiko Naito, Takao Itoi. Efficacy of endoscopic clip closure for nonperforated muscle layer exposure during esophageal endoscopic submucosal dissectionDiseases of the Esophagus 2022;  doi: 10.1093/dote/doac009
8
Tetsuya Yoshizaki, Masanori Matsumoto, Tomoya Sako, Yuzo Kodama, Akihiko Okada. Efficacy of lidocaine injection method for esophageal endoscopic submucosal dissection: single-center, double-blind, randomized controlled trialSurgical Endoscopy 2023; 37(3): 1962 doi: 10.1007/s00464-022-09716-7
9
Hidenori Kimura, Yohei Yabuuchi, Akifumi Notsu, Yoichi Yamamoto, Masao Yoshida, Noboru Kawata, Kohei Takizawa, Yoshihiro Kishida, Kenichiro Imai, Sayo Ito, Kinichi Hotta, Hirotoshi Ishiwatari, Hiroyuki Matsubayashi, Hiroyuki Ono. Features of post‐endoscopic submucosal dissection electrocoagulation syndrome for early gastric neoplasmJournal of Gastroenterology and Hepatology 2021; 36(11): 3164 doi: 10.1111/jgh.15583
10
Yan Ke, Sanne N. van Munster, Liyan Xue, Shun He, Yueming Zhang, Lizhou Dou, Yong Liu, Xudong Liu, Yumeng Liu, Wei Li, Ning Lv, Sanford M. Dawsey, Bas L.A.M. Weusten, Jacques J.G.H.M. Bergman, Guiqi Wang. Prospective study of endoscopic focal cryoballoon ablation for esophageal squamous cell neoplasia in ChinaGastrointestinal Endoscopy 2019; 90(2): 204 doi: 10.1016/j.gie.2019.03.017