BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ma DW, Youn YH, Jung DH, Park JJ, Kim JH, Park H. Risk factors of electrocoagulation syndrome after esophageal endoscopic submucosal dissection. World J Gastroenterol 2018; 24(10): 1144-1151 [PMID: 29563758 DOI: 10.3748/wjg.v24.i10.1144]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i10/1144.htm
Number Citing Articles
1
Dian Zhao, Ying Liu, Lei Wang, Guifang Xu, Ying Lv, Tingsheng Ling, Xiaoqi Zhang, Ying Liang, Erhua Wang, Yiyang Zhang, Xiaoping Zou, Bin Zhang. Factors influencing development of non-cardiac chest pain after endoscopic submucosal dissection for esophageal neoplasms: a retrospective case–control study of 309 patients from a single centerDiseases of the Esophagus 2021; 34(10) doi: 10.1093/dote/doaa126
2
Brian P.H. Chan, Tyler M. Berzin. The Endoscopy Patient as a Vector and VictimGastrointestinal Endoscopy Clinics of North America 2020; 30(4): 745 doi: 10.1016/j.giec.2020.06.007
3
Hidenori Kimura, Yohei Yabuuchi, Akifumi Notsu, Yoichi Yamamoto, Masao Yoshida, Noboru Kawata, Kohei Takizawa, Yoshihiro Kishida, Kenichiro Imai, Sayo Ito, Kinichi Hotta, Hirotoshi Ishiwatari, Hiroyuki Matsubayashi, Hiroyuki Ono. Features of post‐endoscopic submucosal dissection electrocoagulation syndrome for early gastric neoplasmJournal of Gastroenterology and Hepatology 2021;  doi: 10.1111/jgh.15583
4
Yan Ke, Sanne N. van Munster, Liyan Xue, Shun He, Yueming Zhang, Lizhou Dou, Yong Liu, Xudong Liu, Yumeng Liu, Wei Li, Ning Lv, Sanford M. Dawsey, Bas L.A.M. Weusten, Jacques J.G.H.M. Bergman, Guiqi Wang. Prospective study of endoscopic focal cryoballoon ablation for esophageal squamous cell neoplasia in ChinaGastrointestinal Endoscopy 2019; 90(2): 204 doi: 10.1016/j.gie.2019.03.017