BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhu L, Li JY, Zhang YM, Kang HX, Chen H, Su H, Li J, Tang WF. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of Shengjiang decoction in rats with acute pancreatitis for protecting against multiple organ injury. World J Gastroenterol 2017; 23(46): 8169-8181 [PMID: 29290653 DOI: 10.3748/wjg.v23.i46.8169]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i46/8169.htm
Number Citing Articles
1
Yi-Fan Miao, Juan Li, Yu-Mei Zhang, Lv Zhu, Huan Chen, Ling Yuan, Jing Hu, Xiao-Lin Yi, Qiu-Ting Wu, Mei-Hua Wan, Wen-Fu Tang. Sheng-jiang powder ameliorates obesity-induced pancreatic inflammatory injury <i>via</i> stimulating activation of the AMPK signalling pathway in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(39): 4448-4461 doi: 10.3748/wjg.v24.i39.4448
2
Qian Hu, Jiaqi Yao, Xiajia Wu, Juan Li, Guixiang Li, Wenfu Tang, Jingping Liu, Meihua Wan. Emodin attenuates severe acute pancreatitis-associated acute lung injury by suppressing pancreatic exosome-mediated alveolar macrophage activationActa Pharmaceutica Sinica B 2022; 12(10): 3986 doi: 10.1016/j.apsb.2021.10.008
3
Jia-Qi Yao, Lin Zhu, Yi-Fan Miao, Lv Zhu, Huan Chen, Ling Yuan, Jing Hu, Xiao-Lin Yi, Qiu-Ting Wu, Xi-Jing Yang, Mei-Hua Wan, Wen-Fu Tang. Optimal dosing time of Dachengqi decoction for protection of extrapancreatic organs in rats with experimental acute pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(22): 3056-3075 doi: 10.3748/wjg.v26.i22.3056
4
Haijuan Zhi, Yanping Deng, Bingpeng Yan, Zhenwei Li, Sumei Han, Yibei Zhang, Jinjun Hou, Wanying Wu, Dean Guo. Study on the herb-herb interaction of Danqi Tongmai Tablet based on the pharmacokinetics of twelve notoginsenoides in acute myocardial ischemia and sham ratsJournal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2019; 166: 52 doi: 10.1016/j.jpba.2018.12.043
5
Guan-wen Gong, Wei-hong Tang, Zhuo Zhou, Yan-wen Jiang, Cui-zhong Wang, Hui Cheng, Yuan Cao, Zhi-wei Jiang. Potential efficacious materials investigation of Yi-Yi Mixture based on Metabolome-oriented network pharmacology strategyJournal of Chromatography B 2022; 1197: 123199 doi: 10.1016/j.jchromb.2022.123199
6
Lianghui Zhan, Jinbao Pu, Yijuan Hu, Pan Xu, Weiqing Liang, Chunlian Ji, Ali Imran. Uncovering the Pharmacology of Xiaochaihu Decoction in the Treatment of Acute Pancreatitis Based on the Network PharmacologyBioMed Research International 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/6621682
7
Feng-ling Zhang, Xiao-jie Yin, Yun-liang Yan, Qiao-feng Wu. Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Huanglian-Houpo Decoction Based on Berberine Hydrochloride and Magnolol Against H1N1 Influenza VirusEuropean Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 2022; 47(1): 57 doi: 10.1007/s13318-021-00724-x
8
Jiaqi Yao, Yifan Miao, Yumei Zhang, Lv Zhu, Huan Chen, Xiajia Wu, Yue Yang, Xiaoyu Dai, Qian Hu, Meihua Wan, Wenfu Tang. Dao-Chi Powder Ameliorates Pancreatitis-Induced Intestinal and Cardiac Injuries via Regulating the Nrf2-HO-1-HMGB1 Signaling Pathway in RatsFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.922130
9
Yi-Fan Miao, Hong-Xin Kang, Juan Li, Yu-Mei Zhang, Hong-Yu Ren, Lv Zhu, Huan Chen, Ling Yuan, Hang Su, Mei-Hua Wan, Wen-Fu Tang. Effect of Sheng-jiang powder on multiple-organ inflammatory injury in acute pancreatitis in rats fed a high-fat dietWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(6): 683-695 doi: 10.3748/wjg.v25.i6.683
10
Jing Hu, Hongxin Kang, Huan Chen, Jiaqi Yao, Xiaolin Yi, Wenfu Tang, Meihua Wan. Targeting neutrophil extracellular traps in severe acute pancreatitis treatmentTherapeutic Advances in Gastroenterology 2020; 13: 175628482097491 doi: 10.1177/1756284820974913
11
Juan Li, Lv Zhu, Yu-mei Zhang, Huan Chen, Yi-fan Miao, Hong-xin Kang, Hong-yu Ren, Mei-hua Wan, Dan Long, Wen-fu Tang. Sheng-Jiang Powder Ameliorates High Fat Diet Induced Nonalcoholic Fatty Liver Disease via Inhibiting Activation of Akt/mTOR/S6 Pathway in RatsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/6190254
12
Dongling Liu, Linlin Wen, Zhandong Wang, Yang Hai, Dan Yang, Yanying Zhang, Min Bai, Bing Song, Yongfeng Wang. The Mechanism of Lung and Intestinal Injury in Acute Pancreatitis: A ReviewFrontiers in Medicine 2022; 9 doi: 10.3389/fmed.2022.904078
13
Yining Liu, Liming Xu, Qiongyan Fang, Hui Rong, Huaiyu Zheng. Network pharmacology-based investigation and experimental validation of the therapeutic potential and molecular mechanism of Danshen Chuanxiongqin injection in acute pancreatitisTechnology and Health Care 2024; : 1 doi: 10.3233/THC-231086