BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Casaccia M, Santori G, Bottino G, Diviacco P, Andorno E. Laparoscopic resection vs laparoscopic radiofrequency ablation for the treatment of small hepatocellular carcinomas: A single-center analysis. World J Gastroenterol 2017; 23(4): 653-660 [PMID: 28216972 DOI: 10.3748/wjg.v23.i4.653]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i4/653.htm
Number Citing Articles
1
Roberto Santambrogio, Matteo Barabino, Savino Bruno, Nicolò Mariani, Nirvana Maroni, Emanuela Bertolini, Giuseppe Franceschelli, Enrico Opocher. Surgical Resection vs. Ablative Therapies Through a Laparoscopic Approach for Hepatocellular Carcinoma: a Comparative StudyJournal of Gastrointestinal Surgery 2018; 22(4): 650 doi: 10.1007/s11605-017-3648-y
2
Ze-Feng Shen, Xiao Liang. Current status of radical laparoscopy for treating hepatocellular carcinoma with portal hypertensionWorld Journal of Clinical Cases 2021; 9(11): 2419-2432 doi: 10.12998/wjcc.v9.i11.2419
3
Hao-Yang Tan, Jun-Fei Gong, Fei Yu, Wen-Hao Tang, Kang Yang. Long-Term Efficacy of Laparoscopic Radiofrequency Ablation in Early Hepatocellular Carcinoma: A Systematic Review and Meta-AnalysisJournal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques 2019; 29(6): 770 doi: 10.1089/lap.2018.0642
4
Elijah Ndhlovu, Bi-Xiang Zhang, Xiao-Ping Chen, Peng Zhu. Thermal ablation for hepatic tumors in high-risk locationsClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2024; 48(3): 102300 doi: 10.1016/j.clinre.2024.102300
5
Xiaozheng Lu, Zhijun Li, Yahui Liu, Zishuai Wang, Fenghui Peng, Qiong Yu, Xueqi Fu, Bai Ji. The Long-Term Efficacy of Radiofrequency Ablation Versus Laparoscopic Hepatectomy for Small Hepatocellular Carcinoma in East Asia: A Systematic Review and Meta-AnalysisIranian Red Crescent Medical Journal 2020; 22(7) doi: 10.5812/ircmj.102876
6
Tong Zhang, He Hu, Yushan Jia, Yang Gao, Fene Hao, Jing Wu, Zhenxing Yang, Jialiang Ren, Zhihao Li, Aishi Liu, Hui Wu. Efficacy and safety of radiofrequency ablation and surgery for hepatocellular carcinoma in patients with cirrhosis: A meta-analysisMedicine 2022; 101(52): e32470 doi: 10.1097/MD.0000000000032470
7
Ros Wade, Emily South, Sumayya Anwer, Sahar Sharif-Hurst, Melissa Harden, Helen Fulbright, Robert Hodgson, Sofia Dias, Mark Simmonds, Ian Rowe, Patricia Thornton, Alison Eastwood. Ablative and non-surgical therapies for early and very early hepatocellular carcinoma: a systematic review and network meta-analysisHealth Technology Assessment 2023; : 1 doi: 10.3310/GK5221
8
Mahmoud Shaaban Abdelgalil, Basma Ehab Amer, Noha Yasen, Mohamed El-Samahy, Ahmed K. Awad, Bahaa Elfakharany, Omar Saeed, Mohamed Abd-ElGawad. Efficacy and safety of laparoscopic liver resection versus radiofrequency ablation in patients with early and small hepatocellular carcinoma: an updated meta-analysis and meta-regression of observational studiesWorld Journal of Surgical Oncology 2024; 22(1) doi: 10.1186/s12957-023-03292-3
9
Sha Yang, Huapeng Lin, Jianning Song. Efficacy and safety of various primary treatment strategies for very early and early hepatocellular carcinoma: a network meta-analysisCancer Cell International 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12935-021-02365-1
10
Seong Eun Ko, Min Woo Lee, Soohyun Ahn, Hyunchul Rhim, Tae Wook Kang, Kyoung Doo Song, Jong Man Kim, Gyu-Seong Choi, Dong Ik Cha, Ji Hye Min, Dong Hyun Sinn, Moon Seok Choi, Hyo Keun Lim. Laparoscopic Hepatic Resection Versus Laparoscopic Radiofrequency Ablation for Subcapsular Hepatocellular Carcinomas Smaller Than 3 cm: Analysis of Treatment Outcomes Using Propensity Score MatchingKorean Journal of Radiology 2022; 23(6): 615 doi: 10.3348/kjr.2021.0786
11
Mou-Bo Si, Pei-Jing Yan, Xiang-Yong Hao, Zhen-Ying Du, Hong-Wei Tian, Jia Yang, Cai-Wen Han, Ke-Hu Yang, Tian-Kang Guo. Efficacy and safety of radiofrequency ablation versus minimally invasive liver surgery for small hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysisSurgical Endoscopy 2019; 33(8): 2419 doi: 10.1007/s00464-019-06784-0
12
Shan Jin, Shisheng Tan, Wen Peng, Ying Jiang, Chunshan Luo. Radiofrequency ablation versus laparoscopic hepatectomy for treatment of hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysisWorld Journal of Surgical Oncology 2020; 18(1) doi: 10.1186/s12957-020-01966-w
13
Yoshinari Takaoka, Naoki Morimoto, Kouichi Miura, Hiroaki Nomoto, Kozue Murayama, Takuya Hirosawa, Shunji Watanabe, Takeshi Fujieda, Mamiko Ttsukui, Hirotoshi Kawata, Toshiro Niki, Norio Isoda, Makoto Iijima, Hironori Yamamoto. A successful treatment for hepatocellular carcinoma with Osler–Rendu–Weber disease using radiofrequency ablation under laparoscopyClinical Journal of Gastroenterology 2018; 11(6): 501 doi: 10.1007/s12328-018-0877-x