BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Casaccia M, Santori G, Bottino G, Diviacco P, Andorno E. Laparoscopic resection vs laparoscopic radiofrequency ablation for the treatment of small hepatocellular carcinomas: A single-center analysis. World J Gastroenterol 2017; 23(4): 653-660 [PMID: 28216972 DOI: 10.3748/wjg.v23.i4.653]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i4/653.htm
Number Citing Articles
1
Roberto Santambrogio, Matteo Barabino, Savino Bruno, Nicolò Mariani, Nirvana Maroni, Emanuela Bertolini, Giuseppe Franceschelli, Enrico Opocher. Surgical Resection vs. Ablative Therapies Through a Laparoscopic Approach for Hepatocellular Carcinoma: a Comparative StudyJournal of Gastrointestinal Surgery 2018; 22(4): 650 doi: 10.1007/s11605-017-3648-y
2
Ze-Feng Shen, Xiao Liang. Current status of radical laparoscopy for treating hepatocellular carcinoma with portal hypertensionWorld Journal of Clinical Cases 2021; 9(11): 2419-2432 doi: 10.12998/wjcc.v9.i11.2419
3
Hao-Yang Tan, Jun-Fei Gong, Fei Yu, Wen-Hao Tang, Kang Yang. Long-Term Efficacy of Laparoscopic Radiofrequency Ablation in Early Hepatocellular Carcinoma: A Systematic Review and Meta-AnalysisJournal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques 2019; 29(6): 770 doi: 10.1089/lap.2018.0642
4
Mou-Bo Si, Pei-Jing Yan, Xiang-Yong Hao, Zhen-Ying Du, Hong-Wei Tian, Jia Yang, Cai-Wen Han, Ke-Hu Yang, Tian-Kang Guo. Efficacy and safety of radiofrequency ablation versus minimally invasive liver surgery for small hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysisSurgical Endoscopy 2019; 33(8): 2419 doi: 10.1007/s00464-019-06784-0
5
Shan Jin, Shisheng Tan, Wen Peng, Ying Jiang, Chunshan Luo. Radiofrequency ablation versus laparoscopic hepatectomy for treatment of hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysisWorld Journal of Surgical Oncology 2020; 18(1) doi: 10.1186/s12957-020-01966-w
6
Yoshinari Takaoka, Naoki Morimoto, Kouichi Miura, Hiroaki Nomoto, Kozue Murayama, Takuya Hirosawa, Shunji Watanabe, Takeshi Fujieda, Mamiko Ttsukui, Hirotoshi Kawata, Toshiro Niki, Norio Isoda, Makoto Iijima, Hironori Yamamoto. A successful treatment for hepatocellular carcinoma with Osler–Rendu–Weber disease using radiofrequency ablation under laparoscopyClinical Journal of Gastroenterology 2018; 11(6): 501 doi: 10.1007/s12328-018-0877-x
7
Xiaozheng Lu, Zhijun Li, Yahui Liu, Zishuai Wang, Fenghui Peng, Qiong Yu, Xueqi Fu, Bai Ji. The Long-Term Efficacy of Radiofrequency Ablation Versus Laparoscopic Hepatectomy for Small Hepatocellular Carcinoma in East Asia: A Systematic Review and Meta-AnalysisIranian Red Crescent Medical Journal 2020; 22(7) doi: 10.5812/ircmj.102876