BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Han F, Shrestha S, Huang H, Lv HY, Nie C, Lin L, Lu ML. Expression of annexin II in gastric carcinoma and its role in gastric cancer metastasis. World J Gastroenterol 2017; 23(38): 7009-7015 [PMID: 29097873 DOI: 10.3748/wjg.v23.i38.7009]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i38/7009.htm
Number Citing Articles
1
Ruyue Fan, Xiurui Han, Di Xiao, Lihua He, Yanan Gong, Lu Sun, Dongjie Fan, Yuanhai You, Tong Wang, Xiaomei Yan, Maojun Zhang, Jianzhong Zhang. Identification of Functional Interactome of Gastric Cancer Cells with Helicobacter pylori Outer Membrane Protein HpaA by HPLC-MS/MSBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/1052926
2
Li-Wei Qiu, Yi-Fei Liu, Xiao-Qing Cao, Yan Wang, Xiao-Hong Cui, Xian Ye, Shuo-Wen Huang, Hong-Jun Xie, Hai-Jian Zhang. Annexin A2 promotion of hepatocellular carcinoma tumorigenesis <i>via</i> the immune microenvironmentWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(18): 2126-2137 doi: 10.3748/wjg.v26.i18.2126
3
Hannah M. Nazri, Maria Imran, Roman Fischer, Raphael Heilig, Sanjiv Manek, Rebecca A. Dragovic, Benedikt M. Kessler, Krina T. Zondervan, Thomas T. Tapmeier, Christian M. Becker. Characterization of exosomes in peritoneal fluid of endometriosis patientsFertility and Sterility 2020; 113(2): 364 doi: 10.1016/j.fertnstert.2019.09.032
4
Rui Xie, Jia Liu, Xuefeng Yu, Chunfeng Li, Yufeng Wang, Wei Yang, Jiahe Hu, Ping Liu, Hong Sui, Peiqiang Liang, Xinyan Huang, Lijuan Wang, Yuxian Bai, Yingwei Xue, Jiuxin Zhu, Tianyi Fang. ANXA2 Silencing Inhibits Proliferation, Invasion, and Migration in Gastric Cancer CellsJournal of Oncology 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/4035460
5
Yong-ying Qin, Su-ning Huang, Gang Chen, Yu-yan Pang, Xiao-jiao Li, Wen-wen Xing, Dan-ming Wei, Yun He, Min-hua Rong, Xiao-zhun Tang. Clinicopathological value and underlying molecular mechanism of annexin A2 in 992 cases of thyroid carcinomaComputational Biology and Chemistry 2020; 86: 107258 doi: 10.1016/j.compbiolchem.2020.107258