BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Lv L, Wang FY, Ma XX, Li ZH, Huang SP, Shi ZH, Ji HJ, Bian LQ, Zhang BH, Chen T, Yin XL, Tang XD. Efficacy and safety of Xiangsha Liujunzi granules for functional dyspepsia: A multi-center randomized double-blind placebo-controlled clinical study. World J Gastroenterol 2017; 23(30): 5589-5601 [PMID: 28852318 DOI: 10.3748/wjg.v23.i30.5589]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i30/5589.htm
Number Citing Articles
1
Luo Xiaoying, Yang Yang, Mao Xinyong, Song Gengqing, Liu Qian, Jiang Tianyuan, Wei Wei. Traditional Chinese medicine compounds for the treatment of functional dyspepsia: an updated meta-analysis of randomized, double-blind, placebo-controlled trialsDigital Chinese Medicine 2021; 4(4): 273 doi: 10.1016/j.dcmed.2021.12.003
2
Alireza Heiran, Kamran Bagheri Lankarani, Ryan Bradley, Alireza Simab, Mehdi Pasalar. Efficacy of herbal treatments for functional dyspepsia: A systematic review and meta‐analysis of randomized clinical trialsPhytotherapy Research 2022; 36(2): 686 doi: 10.1002/ptr.7333
3
Jingyi Zhao, Luqing Zhao, Shengsheng Zhang, Chunyang Zhu. Modified Liu-Jun-Zi decoction alleviates visceral hypersensitivity in functional dyspepsia by regulating EC cell-5HT3r signaling in duodenumJournal of Ethnopharmacology 2020; 250: 112468 doi: 10.1016/j.jep.2019.112468
4
Yi Yu, Xiao-Li Xie, Jie Wu, Zhong-Yue Li, Zhi-Gang He, Chun-Jie Liang, Zhong-Qin Jin, Ai-Zhen Wang, Jian Gu, Ying Huang, Hong Mei, Wei Shi, Si-Yuan Hu, Xun Jiang, Juan Du, Chi-Jun Hu, Li Gu, Mao-Lin Jiang, Zhi-Qin Mao, Chun-Di Xu. Efficacy and Safety of Shenqu Xiaoshi Oral Liquid Compared With Domperidone Syrup in Children With Functional DyspepsiaFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.831912
5
Rupu He, Ruyun Ma, Zheng Jin, Yanning Zhu, Fude Yang, Fangdi Hu, Jianye Dai. Proteomics and Metabolomics Unveil Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. Ameliorates Gastric Precancerous Lesions via Regulating Energy MetabolismFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.933096
6
Xu-dong Tang, Xiang-xue Ma. A Breakthrough Point in Integrative Medical Research: Challenge of Treating Overlapping Symptoms in Functional Gastrointestinal DisordersChinese Journal of Integrative Medicine 2022; 28(6): 554 doi: 10.1007/s11655-022-3534-7
7
Junying Wei, Qiong Man, Feifei Guo, Minghua Xian, Tingting Wang, Chunyu Tang, Yi Zhang, Defeng Li, Daifeng Tang, Hongjun Yang, Luqi Huang. Precise and systematic survey of the efficacy of multicomponent drugs against functional dyspepsiaScientific Reports 2019; 9(1) doi: 10.1038/s41598-019-47300-7
8
Wenting Xu, Rui Zhao, Bin Yuan, Michael Roth. The Therapeutic Effect of Traditional LiuJunZi Decoction on Ovalbumin-Induced Asthma in Balb/C MiceCanadian Respiratory Journal 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/6406295
9
Simeng Yao, Zhongyu Huang, Xianhua Liu, Qiaofeng Yan, Jing Tang, Fengbin Liu, Zhengkun Hou, Daniela Rigano. Interpretation of a Quantitative Diagnosis Model of Traditional Chinese Medicine Syndromes Based on Computer Adaptive TestingEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/3203158
10
Yun-jae Cho, Hanul Lee, Hae In Jeong, Hyun-Jin Lee, Chang-Yul Keum, Aram Han, Na-Yeon Ha, Jinsung Kim. Herbal Medicine for Functional Dyspepsia with Psychological Symptoms: A Systematic Review and Meta-AnalysisThe Journal of Internal Korean Medicine 2021; 42(4): 488 doi: 10.22246/jikm.2021.42.4.488
11
Kai-Lee Wang, Ying-Chun Yu, Hsin-Yuan Chen, Yi-Fen Chiang, Mohamed Ali, Tzong-Ming Shieh, Shih-Min Hsia. Recent Advances in Glycyrrhiza glabra (Licorice)-Containing Herbs Alleviating Radiotherapy- and Chemotherapy-Induced Adverse Reactions in Cancer TreatmentMetabolites 2022; 12(6): 535 doi: 10.3390/metabo12060535
12
Jiaqi Zhang, Xue Wang, Fengyun Wang, Xudong Tang. Xiangsha Liujunzi Decoction improves gastrointestinal motility in functional dyspepsia with spleen deficiency syndrome by restoring mitochondrial quality control homeostasisPhytomedicine 2022; 105: 154374 doi: 10.1016/j.phymed.2022.154374
13
Jae-hong Lee, Soo-ho Cho, Seok-jae Ko, Jin-sung Kim, Jae-woo Park. Study on the Possibility of Quantitative Measurement of Abdominal Examinations in Korean Medicine - A Focus on Diagnosis of Abdominal Coldness in Functional Dyspepsia Patients -The Journal of Internal Korean Medicine 2018; 39(4): 495 doi: 10.22246/jikm.2018.39.4.495
14
Niandi Tan, Kok Ann Gwee, Jan Tack, Mengyu Zhang, Yuwen Li, Minhu Chen, Yinglian Xiao. Herbal medicine in the treatment of functional gastrointestinal disorders: A systematic review with meta‐analysisJournal of Gastroenterology and Hepatology 2020; 35(4): 544 doi: 10.1111/jgh.14905
15
Yan-Dong Wen, Fang Lu, Ying-Pan Zhao, Ping Wang, Qian Yang, Jun-Xiang Li, Hui-Zhen Li, Li-Li Chi, Zheng-Hua Zhou, Yan-Ping Tang, Jin-Kang Xu, Yang Zhao, Xu-Dong Tang. Epigastric pain syndrome: What can traditional Chinese medicine do? A randomized controlled trial of Biling Weitong GranulesWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(28): 4170-4181 doi: 10.3748/wjg.v26.i28.4170
16
Wenjing Ni, Tao Liu, Yujing Liu, Lu Lu, Bingduo Zhou, Yancheng Dai, Hang Zhao, Hanchen Xu, Guang Ji. Sijunzi decoction granules in the prevention and treatment of recurrence of colorectal adenoma: Study protocol for a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trialFrontiers in Pharmacology 2023; 14 doi: 10.3389/fphar.2023.1175811
17
Yanxiang Ha, Po Huang, Yumeng Yan, Xiaolong Xu, Bo Li, Yuhong Guo, Qingquan Liu. A Systematic Review and Meta-Analysis on a Disease in TCM: Astragalus Injection for Gathering Qi DepressionEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/2803478
18
Xinyi Huang, Tadayuki Oshima, Toshihiko Tomita, Hirokazu Fukui, Hiroto Miwa. Meta-Analysis: Placebo Response and Its Determinants in Functional DyspepsiaAmerican Journal of Gastroenterology 2021; 116(11): 2184 doi: 10.14309/ajg.0000000000001397
19
Jingjie Wu, Yao Wei, Yaoxin Chen, Yu Long, Nierui Huang, Yingbing Mei. Chinese patent medicine for functional dyspepsia effectsMedicine 2021; 100(47): e27761 doi: 10.1097/MD.0000000000027761
20
Qing Su, Sheng-Liang Chen, Hua-Hong Wang, Lie-Xin Liang, Ning Dai, Bin Lyu, Jun Zhang, Rong-Quan Wang, Ya-Li Zhang, Yue Yu, Jin-Song Liu, Xiao-Hua Hou. A Randomized, Double-Blind, Multicenter, Placebo-Controlled Trial of Qi-Zhi-Wei-Tong Granules on Postprandial Distress Syndrome-Predominant Functional DyspepsiaChinese Medical Journal 2018; 131(13): 1549 doi: 10.4103/0366-6999.235118
21
Xiaoying Zhang, Shiyu Wang, Yanjun Jin, Jinyu Wang, Ruixuan Wang, Xihan Yang, Shuanglin Zhang, Tingxu Yan, Ying Jia. Wei-Tong-Xin ameliorated cisplatin-induced mitophagy and apoptosis in gastric antral mucosa by activating the Nrf2/HO-1 pathwayJournal of Ethnopharmacology 2023; 308: 116253 doi: 10.1016/j.jep.2023.116253
22
Seok‐Jae Ko, Jiseon Park, Min‐ji Kim, Jinsung Kim, Jae‐Woo Park. Effects of the herbal medicine Rikkunshito, for functional dyspepsia: A systematic review and meta‐analysisJournal of Gastroenterology and Hepatology 2021; 36(1): 64 doi: 10.1111/jgh.15208
23
Ning Dai, Jinghong Hu, Yan Liu, Dongyu Ge, Ruijuan Dong, Fengzhi Wu, Jiaojiao Yu, Mindan Chen, Deborah C. Ma, Feng Li. Effects of Xiangsha Liujunzi decoction drug serum on gastric antrum smooth muscle cells from rats with functional dyspepsia by regulating gastrointestinal hormonesJournal of Traditional Chinese Medical Sciences 2020; 7(1): 45 doi: 10.1016/j.jtcms.2020.01.007
24
Kok‐Ann Gwee, Gerald Holtmann, Jan Tack, Hidekazu Suzuki, Jinsong Liu, Yinglian Xiao, Min‐Hu Chen, Xiaohua Hou, Deng‐Chyang Wu, Clarissa Toh, Fang Lu, Xu‐Dong Tang. Herbal medicines in functional dyspepsia—Untapped opportunities not without risksNeurogastroenterology & Motility 2021; 33(2) doi: 10.1111/nmo.14044
25
Lijing Yan, Lijin Yu, Linlin Zhao, Dongsheng Wang, Dilan Qin, Haiwei Fan, Ling Cheng, Musen Qiu, Xiao Chen, Lu Zhou, Juan Qiu, Jiamei Yao, Wenbo Wang, Xinjian Qiu. Efficacy of Weikang Pian in Patients with Functional Dyspepsia: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Clinical TrialEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/4827046
26
Leonard Ho, Claire CW Zhong, Charlene HL Wong, Justin CY Wu, Karina KH Chan, Irene XY Wu, Ting Hung Leung, Vincent CH Chung. Herbal medicine for functional dyspepsia: Network meta-analysis of placebo-controlled randomised trialsJournal of Ethnopharmacology 2022; 283: 114665 doi: 10.1016/j.jep.2021.114665
27
Chang-gue Son. A Case of the Therapeutic Effect of Nangan-jeon on Refractory Functional Dyspepsia Caused by “Liver-Kidney Deficiency Cold”The Journal of Internal Korean Medicine 2021; 42(3): 437 doi: 10.22246/jikm.2021.42.3.437
28
Jiaqi Zhang, Xue Wang, Xiaoshuang Shi, Jingyi Xie, Min Zhang, Jinxin Ma, Fengyun Wang, Xudong Tang. Combination of 15 lipid metabolites and motilin to diagnose spleen-deficiency FDChinese Medicine 2019; 14(1) doi: 10.1186/s13020-019-0238-9