BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Liang C, Wang KY, Yu Z, Xu B. Development of a novel mouse constipation model. World J Gastroenterol 2016; 22(9): 2799-2810 [PMID: 26973418 DOI: 10.3748/wjg.v22.i9.2799]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i9/2799.htm
Number Citing Articles
1
C. Liang, K.-Y. Wang, M.-R. Gong, Q. Li, Z. Yu, B. Xu. Electro-acupuncture at ST37 and ST25 induce different effects on colonic motility via the enteric nervous system by affecting excitatory and inhibitory neuronsNeurogastroenterology & Motility 2018; 30(7): e13318 doi: 10.1111/nmo.13318
2
Ji Won Park, Ji Eun Kim, Yun Ju Choi, Mi Ju Kang, Hyeon Jun Choi, Su Ji Bae, Jin Tae Hong, Ho Lee, Dae Youn Hwang. Deficiency of complement component 3 may be linked to the development of constipation in FVB/N‐C3 em1Hlee /Korl mice The FASEB Journal 2021; 35(1) doi: 10.1096/fj.202000376R
3
Gabriella E. DiCarlo, Samuel J. Mabry, Xixi Cao, Clara McMillan, Tiffany G. Woynaroski, Fiona E. Harrison, India A. Reddy, Heinrich J. G. Matthies, Charles R. Flynn, Mark T. Wallace, Hui Wu, Aurelio Galli. Autism-Associated Variant in the SLC6A3 Gene Alters the Oral Microbiome and Metabolism in a Murine ModelFrontiers in Psychiatry 2021; 12 doi: 10.3389/fpsyt.2021.655451
4
Jin Bu, Xian Qiao, Yunduan He, Jinsong Liu. Colonic electrical stimulation improves colonic transit in rotenone-induced Parkinson's disease model through affecting enteric neuronsLife Sciences 2019; 231: 116581 doi: 10.1016/j.lfs.2019.116581
5
Yuntian Hong, Xianghai Ren, Weicheng Liu, Kongliang Sun, Baoxiang Chen, Bo Liu, Xueqiao Yu, Quanjiao Chen, Qun Qian, Xiaoyu Xie, Congqing Jiang. miR-128 participates in the pathogenesis of chronic constipation by regulating the p38α/M-CSF inflammatory signaling pathwayAmerican Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 2021; 321(4): G436 doi: 10.1152/ajpgi.00114.2021
6
Bo Zhang, Mingdong Huo, Zhicheng Chen, Feng Gao, Yan Liu, Xingxin Zhou, Rafał Filip. Long-Term Administration of Anthraquinone Rhein on Induction of Constipation in Sprague-Dawley Rats via SCF/c-Kit Signaling PathwaysCanadian Journal of Gastroenterology and Hepatology 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/6649199
7
Chao Liang, Kaiyue Wang, Bin Xu, Zhi Yu. Electroacupuncture at acupoint ST 37(Shangjuxu) improves function of the enteric nervous system in a novel mouse constipation modelBMC Complementary and Alternative Medicine 2016; 16(1) doi: 10.1186/s12906-016-1377-5
8
Rieko Mukai, Osamu Handa, Yuji Naito, Shun Takayama, Yosuke Suyama, Chihiro Ushiroda, Atsushi Majima, Yasuko Hirai, Katsura Mizushima, Tetsuya Okayama, Kazuhiro Katada, Kazuhiro Kamada, Kazuhiko Uchiyama, Takeshi Ishikawa, Tomohisa Takagi, Yoshito Itoh. High-Fat Diet Causes Constipation in Mice via Decreasing Colonic MucusDigestive Diseases and Sciences 2020; 65(8): 2246 doi: 10.1007/s10620-019-05954-3
9
Zhi Yu. Neuromechanism of acupuncture regulating gastrointestinal motilityWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(23): 3182-3200 doi: 10.3748/wjg.v26.i23.3182