BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Na-Ling Kang, Jie-Min Zhang, Yu-Rui Liu, Su Lin, Jing Dong, Jia-Ji Jiang, Yue-Yong Zhu, Da-Wu Zeng. Novel predictive models using serum ceruloplasmin levels for hepatic steatosis in patients with chronic hepatitis B infectionClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2020; 44(1): 57 doi: 10.1016/j.clinre.2019.04.001
2
Krishna Sumanth Nallagangula, Shashidhar Kurpad Nagaraj, Lakshmaiah Venkataswamy, Muninarayana Chandrappa. Liver fibrosis: a compilation on the biomarkers status and their significance during disease progressionFuture Science OA 2018; 4(1): FSO250 doi: 10.4155/fsoa-2017-0083
3
Na-Ling Kang, Jie-Min Zhang, Meng-Xin Lin, Xu-Dong Chen, Zu-Xiong Huang, Yue-Yong Zhu, Yu-Rui Liu, Da-Wu Zeng. Serum ceruloplasmin can predict liver fibrosis in hepatitis B virus-infected patientsWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(27): 3948 doi: 10.3748/wjg.v26.i27.3948
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
4
Minhui Dong, Jingwen Wu, Xueping Yu, Jing Li, Sisi Yang, Xun Qi, Richeng Mao, Yongmei Zhang, Jie Yu, Haoxiang Zhu, Feifei Yang, Yanli Qin, Jiming Zhang. Validation and comparison of seventeen noninvasive models for evaluating liver fibrosis in Chinese hepatitis B patientsLiver International 2018; 38(9): 1562 doi: 10.1111/liv.13688
5
Takashi Himoto, Tsutomu Masaki. Current Trends of Essential Trace Elements in Patients with Chronic Liver DiseasesNutrients 2020; 12(7): 2084 doi: 10.3390/nu12072084
6
Na-Ling Kang, Jie-Min Zhang, Meng-Xin Lin, Xu-Dong Chen, Zu-Xiong Huang, Yue-Yong Zhu, Yu-Rui Liu, Da-Wu Zeng. Serum ceruloplasmin can predict liver fibrosis in hepatitis B virus-infected patientsWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(27): 3952-3962 doi: 10.3748/wjg.v26.i27.3952