BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Kateryna Nesteruk, Vincent T. Janmaat, Hui Liu, Timo L.M. Ten Hagen, Maikel P. Peppelenbosch, Gwenny M. Fuhler. Forced expression of HOXA13 confers oncogenic hallmarks to esophageal keratinocytesBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease 2020; 1866(8): 165776 doi: 10.1016/j.bbadis.2020.165776
2
Meiling Fang, Yuantai Wan, Jinjun Li. Research Progress of HOXA13/HOTTIP Gene and Digestive Tract CancerJournal of Cancer Therapy 2017; 8(13): 1234 doi: 10.4236/jct.2017.813104
3
Yukinori Yamagata, Kazuyuki Saito, Shinichi Ban, Akiko Fujii, Masatoshi Oya. The origin of p40-negative and CDX2-positive primary squamous cell carcinoma of the stomach: case reportWorld Journal of Surgical Oncology 2019; 17(1) doi: 10.1186/s12957-019-1594-8
4
Mohammed A. Mansour, Takeshi Senga. HOXD8 exerts a tumor-suppressing role in colorectal cancer as an apoptotic inducerThe International Journal of Biochemistry & Cell Biology 2017; 88: 1 doi: 10.1016/j.biocel.2017.04.011
5
Kobra Foroughi, Mohammad Amini, Amir Atashi, Habibollah Mahmoodzadeh, Ute Hamann, Mehdi Manoochehri. Tissue-Specific Down-Regulation of the Long Non-Coding RNAs PCAT18 and LINC01133 in Gastric Cancer DevelopmentInternational Journal of Molecular Sciences 2018; 19(12): 3881 doi: 10.3390/ijms19123881
6
Junhui Yu, Dong Liu, Xuejun Sun, Kui Yang, Jianfeng Yao, Chen Cheng, Chunbao Wang, Jianbao Zheng. CDX2 inhibits the proliferation and tumor formation of colon cancer cells by suppressing Wnt/β-catenin signaling via transactivation of GSK-3β and Axin2 expressionCell Death & Disease 2019; 10(1) doi: 10.1038/s41419-018-1263-9
7
Reihaneh Alsadat Mahmoudian, Bahareh Bahadori, Abolfazl Rad, Mohammad Reza Abbaszadegan, Mohammad Mahdi Forghanifard. MEIS1 knockdown may promote differentiation of esophageal squamous carcinoma cell line KYSE‐30 Molecular Genetics & Genomic Medicine 2019; : e746 doi: 10.1002/mgg3.746
8
Fang-Teng Liu, Han-Min Chen, Ying Xiong, Zheng-Ming Zhu. Deregulated HOXB7 expression predicts poor prognosis of patients with malignancies of digestive systemMinerva Chirurgica 2019; 74(5) doi: 10.23736/S0026-4733.17.07325-4
9
Guodong Wang, Jian Liu, Yi Cai, Jie Chen, Wenbing Xie, Xiangqian Kong, Wenjie Huang, Hao Guo, Xiaodi Zhao, Yuanyuan Lu, Lu Niu, Xiaowei Li, Haijia Zhang, Chao Lei, Zhijie Lei, Jipeng Yin, Hao Hu, Fan Yu, Yongzhan Nie, Limin Xia, Kaichun Wu. Loss of Barx1 promotes hepatocellular carcinoma metastasis through up-regulating MGAT5 and MMP9 expression and indicates poor prognosisOncotarget 2017; 8(42): 71867 doi: 10.18632/oncotarget.18288
10
Yuan Yuan, Sanyuan Sun, Nanlin Jiao, Yongqian Shu, Youwei Zhang. Upregulation of HOXA10 Protein Expression Predicts Poor Prognosis for Colorectal CancerGenetic Testing and Molecular Biomarkers 2018; 22(6): 390 doi: 10.1089/gtmb.2017.0240
11
Simone Aparecida de Bessa Garcia, Mafalda Araújo, Tiago Pereira, João Mouta, Renata Freitas. HOX genes function in Breast Cancer developmentBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer 2020; 1873(2): 188358 doi: 10.1016/j.bbcan.2020.188358
12
Tao Fu, Xin Ji, Zhaode Bu, Ji Zhang, Xiaojiang Wu, Xianglong Zong, Biao Fan, Ziyu Jia, Jiafu Ji. Identification of key long non-coding RNAs in gastric adenocarcinomaCancer Biomarkers 2020; 27(4): 541 doi: 10.3233/CBM-192389
13
Nathan Powers, Ajay Srivastava. The Air Sac Primordium of Drosophila: A Model for Invasive DevelopmentInternational Journal of Molecular Sciences 2018; 19(7): 2074 doi: 10.3390/ijms19072074