BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wei J, Wu ND, Liu BR. Regional but fatal: Intraperitoneal metastasis in gastric cancer. World J Gastroenterol 2016; 22(33): 7478-7485 [PMID: 27672270 DOI: 10.3748/wjg.v22.i33.7478]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i33/7478.htm
Number Citing Articles
1
Joseph Sirody, Amy H. Kaji, Daielle M. Hari, Kathryn T. Chen. Patterns of gastric cancer metastasis in the United StatesThe American Journal of Surgery 2022; 224(1): 445 doi: 10.1016/j.amjsurg.2022.01.024
2
Fu-Chun Huo, Zhi-Man Zhu, Wen-Tao Zhu, Qiu-Ying Du, Jia Liang, Jie Mou. METTL3-mediated m6A methylation of SPHK2 promotes gastric cancer progression by targeting KLF2Oncogene 2021; 40(16): 2968 doi: 10.1038/s41388-021-01753-1
3
Cong Luo, Yang Tao, Yuwei Zhang, Yinyin Zhu, Derry Ng Minyao, Maria Haleem, Changzheng Dong, Lina Zhang, Xiaohong Zhang, Jinshun Zhao, Qi Liao. Regulatory network analysis of high expressed long non-coding RNA LINC00941 in gastric cancerGene 2018; 662: 103 doi: 10.1016/j.gene.2018.04.023
4
Yuxin Zhong, Jing Zhang, Xiaofeng Bai, Yuemin Sun, Hao Liu, Shuai Ma, Yang Li, Wenzhe Kang, Fuhai Ma, Weikun Li, Yantao Tian. <p>Lobaplatin in Prophylactic Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy for Advanced Gastric Cancer: Safety and Efficacy Profiles</p>Cancer Management and Research 2020; : 5141 doi: 10.2147/CMAR.S249838
5
Si-Qi Ding, Xue-Ping Zhang, Jun-Peng Pei, Xiao Bai, Jin-Jie Ma, Chun-Dong Zhang, Dong-Qiu Dai. Role of N6-methyladenosine RNA modification in gastric cancerCell Death Discovery 2023; 9(1) doi: 10.1038/s41420-023-01485-z
6
Minkyu Jung, Yanping Yang, Jaclyn E. McCloskey, Marjan Zaman, Yogindra Vedvyas, Xianglan Zhang, Dessislava Stefanova, Katherine D. Gray, Irene M. Min, Raza Zarnegar, Yoon Young Choi, Jae-Ho Cheong, Sung Hoon Noh, Sun Young Rha, Hyun Cheol Chung, Moonsoo M. Jin. Chimeric Antigen Receptor T Cell Therapy Targeting ICAM-1 in Gastric CancerMolecular Therapy - Oncolytics 2020; 18: 587 doi: 10.1016/j.omto.2020.08.009
7
Naiqing Ding, Zhengyun Zou, Huizi Sha, Shu Su, Hanqing Qian, Fanyan Meng, Fangjun Chen, Shiyao Du, Shujuan Zhou, Hong Chen, Lianru Zhang, Ju Yang, Jia Wei, Baorui Liu. iRGD synergizes with PD-1 knockout immunotherapy by enhancing lymphocyte infiltration in gastric cancerNature Communications 2019; 10(1) doi: 10.1038/s41467-019-09296-6
8
M. D. Ray. Multidisciplinary Approach to Surgical Oncology Patients2021; : 325 doi: 10.1007/978-981-15-7699-7_40
9
Paolo Aurello, Niccolò Petrucciani, Laura Antolino, Diego Giulitti, Francesco D'Angelo, Giovanni Ramacciato. Follow-up after curative resection for gastric cancer: Is it time to tailor it?World Journal of Gastroenterology 2017; 23(19): 3379-3387 doi: 10.3748/wjg.v23.i19.3379
10
Hiroyuki Arai, Satoru Iwasa, Narikazu Boku, Masahiro Kawahira, Hirofumi Yasui, Toshiki Masuishi, Kei Muro, Keiko Minashi, Shuichi Hironaka, Naoki Fukuda, Daisuke Takahari, Takako Eguchi Nakajima. Fluoropyrimidine with or without platinum as first-line chemotherapy in patients with advanced gastric cancer and severe peritoneal metastasis: a multicenter retrospective studyBMC Cancer 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12885-019-5720-3
11
Jinglei Qu, Xin He, Ying Luo, Ping Yu, Ying Chen, Jing Liu, Xin Wang, Chang Wang, Tingting Liang, Yuxian Bai, Yu Han, Li Man, Chuanchun Leng, Caiyun Zhou, Lijie He, Xin Wang, Yunpeng Liu, Xiujuan Qu. Evaluation of second-line apatinib plus irinotecan as a treatment for advanced gastric adenocarcinoma or gastroesophageal conjunction adenocarcinoma: a prospective, multicenter phase II trialFrontiers in Oncology 2023; 13 doi: 10.3389/fonc.2023.1072943
12
Li-Qun Ren, Qi Li, Yang Zhang. Luteolin Suppresses the Proliferation of Gastric Cancer Cells and Acts in Synergy with OxaliplatinBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/9396512
13
Zhiqiang Wang, Gongxing Chen, Qilong Wang, Wei Lu, Meidong Xu. Identification and validation of a prognostic 9-genes expression signature for gastric cancerOncotarget 2017; 8(43): 73826 doi: 10.18632/oncotarget.17764
14
Lukas F. Liesenfeld, Benedikt Wagner, H. Christian Hillebrecht, Maik Brune, Christoph Eckert, Johannes Klose, Thomas Schmidt, Markus W. Büchler, Martin Schneider. HIPEC-Induced Acute Kidney Injury: A Retrospective Clinical Study and Preclinical ModelAnnals of Surgical Oncology 2022; 29(1): 139 doi: 10.1245/s10434-021-10376-5
15
Jieheng Lin, Jianying Yang, Wenping Wang, Xiaotong Lin, Yang Cao. Clinical Complete Remission of An Advanced Gastric Adenocarcinoma After Camrelizumab Plus Chemotherapy Followed by Camrelizumab Plus Capecitabine: A Case ReportFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.775147
16
Emerson Lucena da Silva, Felipe Pantoja Mesquita, Adrhyann Jullyanne de Sousa Portilho, Emanuel Cintra Austregésilo Bezerra, Julio Paulino Daniel, Elenn Suzany Pereira Aranha, Sarah Farran, Marne Carvalho de Vasconcellos, Maria Elisabete Amaral de Moraes, Caroline Aquino Moreira-Nunes, Raquel Carvalho Montenegro. Differences in glucose concentration shows new perspectives in gastric cancer metabolismToxicology in Vitro 2022; 82: 105357 doi: 10.1016/j.tiv.2022.105357
17
Min Shi, Zhongyin Yang, Sheng Lu, Wentao Liu, Zhentian Ni, Xuexin Yao, Zichen Hua, Runhua Feng, Yanan Zheng, Zhenqiang Wang, Birendra Kumar Sah, Mingmin Chen, Zhenglun Zhu, Changyu He, Chen Li, Jun Zhang, Chao Yan, Min Yan, Zhenggang Zhu. Oxaliplatin plus S-1 with intraperitoneal paclitaxel for the treatment of Chinese advanced gastric cancer with peritoneal metastasesBMC Cancer 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12885-021-09027-5
18
Beihui Xue, Jia Jiang, Lei Chen, Sunjie Wu, Xuan Zheng, Xiangwu Zheng, Kun Tang. Development and Validation of a Radiomics Model Based on 18F-FDG PET of Primary Gastric Cancer for Predicting Peritoneal MetastasisFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.740111
19
Shin Saito, Hironori Yamaguchi, Hideyuki Ohzawa, Hideyo Miyato, Rihito Kanamaru, Kentaro Kurashina, Yoshinori Hosoya, Alan Kawarai Lefor, Naohiro Sata, Joji Kitayama. Intraperitoneal Administration of Paclitaxel Combined with S-1 Plus Oxaliplatin as Induction Therapy for Patients with Advanced Gastric Cancer with Peritoneal MetastasesAnnals of Surgical Oncology 2021; 28(7): 3863 doi: 10.1245/s10434-020-09388-4
20
Nannan Liu, Yun Wu, Weipeng Cheng, Yuxuan Wu, Liguo Wang, Liwei Zhuang. Identification of novel prognostic biomarkers by integrating multi-omics data in gastric cancerBMC Cancer 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12885-021-08210-y
21
YuQin Sun, YueQing Chen, Wei Zhuang, ShunYong Fang, QiuXian Chen, MingQiao Lian, ChenBin Lv, JianMing Weng, Ran Wei, Yao Lin, LiSheng Cai, QingShui Wang. Gastric cancer peritoneal metastasis related signature predicts prognosis and sensitivity to immunotherapy in gastric cancerJournal of Cellular and Molecular Medicine 2023;  doi: 10.1111/jcmm.17922
22
Yosuke Tanaka, Fumiko Chiwaki, Shinya Kojima, Masahito Kawazu, Masayuki Komatsu, Toshihide Ueno, Satoshi Inoue, Shigeki Sekine, Keisuke Matsusaki, Hiromichi Matsushita, Narikazu Boku, Yae Kanai, Yasushi Yatabe, Hiroki Sasaki, Hiroyuki Mano. Multi-omic profiling of peritoneal metastases in gastric cancer identifies molecular subtypes and therapeutic vulnerabilitiesNature Cancer 2021; 2(9): 962 doi: 10.1038/s43018-021-00240-6
23
V. A. Solodkiy, D. K. Fomin, S. V. Goncharov, S. A. Kukushkina. Modern approaches to the treatment of peritoneal carcinomatosis from gastric cancer (literature review)Siberian journal of oncology 2022; 21(1): 122 doi: 10.21294/1814-4861-2022-21-1-122-129
24
Zhong-Yin Yang, Fei Yuan, Sheng Lu, Wei Xu, Jun-Wei Wu, Wen-Qi Xi, Min Shi, Zhen-Qiang Wang, Zhen-Tian Ni, Chang-Yu He, Xue-Xin Yao, Ya-Nan Zheng, Zheng-Lun Zhu, Wen-Tao Liu, Jun Zhang, Huan Zhang, Chen Li, Chao Yan, Min Yan, Zheng-Gang Zhu. Efficacy and Safety of Conversion Therapy by Intraperitoneal and Intravenous Paclitaxel Plus Oral S-1 in Gastric Cancer Patients With Peritoneal Metastasis: A Prospective Phase II StudyFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.905922
25
Marta Tkacz, Maciej Tarnowski, Agata Poniewierska-Baran, Karol Serwin, Anna Madej-Michniewicz, Anna Deskur, Bogusław Czerny, Teresa Starzyńska. Impact of Selected Serum Factors on Metastatic Potential of Gastric Cancer CellsDiagnostics 2022; 12(3): 700 doi: 10.3390/diagnostics12030700
26
Volkan Kizilgoz, Mecit Kantarci, Gokhan Tonkaz, Akin Levent, Hayri Ogul. Incidental findings on prostate MRI: a close look at the field of view in this anatomical regionActa Radiologica 2023; 64(4): 1676 doi: 10.1177/02841851221131243
27
Jianing Yan, Yongfu Shao, Haoxuan Lu, Qihua Ye, Guoliang Ye, Junming Guo. Hsa_circ_0001020 Serves as a Potential Biomarker for Gastric Cancer Screening and PrognosisDigestive Diseases and Sciences 2022; 67(8): 3753 doi: 10.1007/s10620-021-07211-y
28
Lisi Zeng, Quanxing Liao, Xiaohui Zeng, Jiacai Ye, Xianzi Yang, Siyu Zhu, Hongsheng Tang, Gaojie Liu, Weiwen Cui, Shaohua Ma, Shuzhong Cui. Noncoding RNAs and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in advanced gastric cancerBioengineered 2022; 13(2): 2623 doi: 10.1080/21655979.2021.2021348
29
Ali Alemdar, Mehmet Güray Duman, Selma Şengiz Erhan, Ali Güner, İsmayil Yılmaz. Extensive Peritoneal Lavage (EIPL) with Saline After Curative D2 Gastric Resection For Treatment of Locally Advanced Gastric Cancer PatientsThe Journal of Tepecik Education and Research Hospital 2023; 33(1): 85 doi: 10.4274/terh.galenos.2022.82997
30
Katarzyna Gęca, Karol Rawicz-Pruszyński, Jerzy Mielko, Radosław Mlak, Katarzyna Sędłak, Wojciech P. Polkowski. Rapid Detection of Free Cancer Cells in Intraoperative Peritoneal Lavage Using One-Step Nucleic Acid Amplification (OSNA) in Gastric Cancer PatientsCells 2020; 9(10): 2168 doi: 10.3390/cells9102168
31
Hiroyuki Arai, Yu Sunakawa, Takako Eguchi Nakajima. Co-operative groups in the development of chemotherapy for gastric cancerJapanese Journal of Clinical Oncology 2019; 49(3): 210 doi: 10.1093/jjco/hyy176
32
Zhen Wang, Jun-qiang Chen, Jin-lu Liu, Lei Tian. Issues on peritoneal metastasis of gastric cancer: an updateWorld Journal of Surgical Oncology 2019; 17(1) doi: 10.1186/s12957-019-1761-y
33
Hiroyuki Arai, Masahiro Kawahira, Hirofumi Yasui, Toshiki Masuishi, Kei Muro, Takako Eguchi Nakajima. Second-line chemotherapy using taxane in patients with advanced gastric cancer who presented with severe peritoneal metastasis: a multicenter retrospective studyInternational Journal of Clinical Oncology 2021; 26(2): 355 doi: 10.1007/s10147-020-01802-x
34
Su Shao, Xue Yang, You-Ni Zhang, Xue-Jun Wang, Ke Li, Ya-Long Zhao, Xiao-Zhou Mou, Pei-Yang Hu. Oncolytic Virotherapy in Peritoneal Metastasis Gastric Cancer: The Challenges and AchievementsFrontiers in Molecular Biosciences 2022; 9 doi: 10.3389/fmolb.2022.835300
35
Zhixing Ge, Junhua Zhao, Haibo Yu, Wenguang Yang, Peilin Zhou, Zhenning Wang, Lianqing Liu. Biomimetic construction of peritoneum to imitate peritoneal metastasis using digital micromirror device-based optical projection lithographyLab on a Chip 2020; 20(17): 3109 doi: 10.1039/D0LC00361A
36
Leela Rani Avula, Brendan Hagerty, Christine Alewine. Molecular mediators of peritoneal metastasis in pancreatic cancerCancer and Metastasis Reviews 2020; 39(4): 1223 doi: 10.1007/s10555-020-09924-4
37
Luai Al-Marzouki, Vivian S. Stavrakos, Sanjima Pal, Betty Giannias, France Bourdeau, Roni Rayes, Nicholas Bertos, Sara Najmeh, Jonathan D. Spicer, Jonathan Cools-Lartigue, Swneke D. Bailey, Lorenzo Ferri, Veena Sangwan. Soluble factors in malignant ascites promote the metastatic adhesion of gastric adenocarcinoma cellsGastric Cancer 2023; 26(1): 55 doi: 10.1007/s10120-022-01338-1