BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Xu BB, Zhao XL, Xu GP. Clinical study of anesthetization by dezocine combined with propofol for indolent colonoscopy. World J Gastroenterol 2016; 22(24): 5609-5615 [PMID: 27350739 DOI: 10.3748/wjg.v22.i24.5609]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i24/5609.htm
Number Citing Articles
1
Rong-Rong Ye, Shuang Jiang, Xu Xu, Yan Lu, Yu-Jun Wang, Jing-Gen Liu. Dezocine as a potent analgesic: overview of its pharmacological characterizationActa Pharmacologica Sinica 2021;  doi: 10.1038/s41401-021-00790-6
2
Lei Wang, Xudong Liu, Jianfeng Wang, Yingjiao Sun, Guozhuan Zhang, Lishuang Liang. Comparison of the efficacy and safety between dezocine injection and morphine injection for persistence of pain in Chinese cancer patients: a meta-analysisBioscience Reports 2017; 37(3) doi: 10.1042/BSR20170243
3
Xingwen Liu, Jing Hu, Liqun Gao, Xuewen Ji, Duxiu Zhai, Huixia Song, Xueying Wu, Liying Wang. Analgesic effect of preoperative dezocine-based local anesthesia in patients undergoing inguinal hernia repairJournal of International Medical Research 2018; 46(12): 4945 doi: 10.1177/0300060518781708
4
Xue Liu, Li Song, Xiaojun Ma, Yong Liu, Hui Huang, Yongsheng Xu, Wei Yan. Overexpression of RAPGEF3 enhances the therapeutic effect of dezocine in treatment of neuropathic painGenetics and Molecular Biology 2021; 44(4) doi: 10.1590/1678-4685-gmb-2020-0463