BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Xu BB, Zhao XL, Xu GP. Clinical study of anesthetization by dezocine combined with propofol for indolent colonoscopy. World J Gastroenterol 2016; 22(24): 5609-5615 [PMID: 27350739 DOI: 10.3748/wjg.v22.i24.5609]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i24/5609.htm
Number Citing Articles
1
Yongpeng Chen, Yi Lu, Xueyuan Xiang, Liping Fu, Yanan Liu, Chujun Li, Jiachen Sun. Efficacy and safety analysis of midazolam combined with dezocine sedation and analgesia colonoscopy in patients with inflammatory bowel disease: a prospective single-center open studyFrontiers in Pharmacology 2023; 14 doi: 10.3389/fphar.2023.1150045
2
Shuai Jiang, Cong-Ying Song, Meng-Xiao Feng, Yuan-Qiang Lu. Adult patients with allied disorders of Hirschsprung’s disease in emergency department: An 11-year retrospective studyWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2022; 14(7): 656-669 doi: 10.4240/wjgs.v14.i7.656
3
Rong-Rong Ye, Shuang Jiang, Xu Xu, Yan Lu, Yu-Jun Wang, Jing-Gen Liu. Dezocine as a potent analgesic: overview of its pharmacological characterizationActa Pharmacologica Sinica 2022; 43(7): 1646 doi: 10.1038/s41401-021-00790-6
4
Yongpeng Chen, Jiachen Sun, Yi Lu, Liping Fu, Xueyuan Xiang, Yanan Liu, Xianhua Zhuo, Mirigul Kurban, Chujun Li. Efficacy and safety of midazolam combined with dezocine for sedation and analgesia in digestive endoscopy: A prospective open single-center studyFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.945597
5
Lei Wang, Xudong Liu, Jianfeng Wang, Yingjiao Sun, Guozhuan Zhang, Lishuang Liang. Comparison of the efficacy and safety between dezocine injection and morphine injection for persistence of pain in Chinese cancer patients: a meta-analysisBioscience Reports 2017; 37(3) doi: 10.1042/BSR20170243
6
Xingwen Liu, Jing Hu, Liqun Gao, Xuewen Ji, Duxiu Zhai, Huixia Song, Xueying Wu, Liying Wang. Analgesic effect of preoperative dezocine-based local anesthesia in patients undergoing inguinal hernia repairJournal of International Medical Research 2018; 46(12): 4945 doi: 10.1177/0300060518781708
7
Xue Liu, Li Song, Xiaojun Ma, Yong Liu, Hui Huang, Yongsheng Xu, Wei Yan. Overexpression of RAPGEF3 enhances the therapeutic effect of dezocine in treatment of neuropathic painGenetics and Molecular Biology 2021; 44(4) doi: 10.1590/1678-4685-gmb-2020-0463
8
Yueyang Xin, Li Ma, Tianli Xie, Yuhui Liang, Miao Ma, Tiantian Chu, Cheng Liu, Aijun Xu. Comparative analysis of the effect of electromyogram to bispectral index and 95% spectral edge frequency under remimazolam and propofol anesthesia: a prospective, randomized, controlled clinical trialFrontiers in Medicine 2023; 10 doi: 10.3389/fmed.2023.1128030
9
Yueyang Xin, Tiantian Chu, Jinxu Wang, Aijun Xu. Sedative effect of remimazolam combined with alfentanil in colonoscopic polypectomy: a prospective, randomized, controlled clinical trialBMC Anesthesiology 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12871-022-01805-3