BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Hong Xiang, Guijun Wang, Jialin Qu, Shilin Xia, Xufeng Tao, Bing Qi, Qingkai Zhang, Dong Shang. Yin-Chen-Hao Tang Attenuates Severe Acute Pancreatitis in Rat: An Experimental Verification of In silico Network Target PredictionFrontiers in Pharmacology 2016; 7 doi: 10.3389/fphar.2016.00378
2
Yi Yang, Qilin Huang, Chen Luo, Yi Wen, Ruohong Liu, Hongyu Sun, Lijun Tang. MicroRNAs in acute pancreatitis: From pathogenesis to novel diagnosis and therapyJournal of Cellular Physiology 2020; 235(3): 1948 doi: 10.1002/jcp.29212
3
Hong Xiang, Xufeng Tao, Shilin Xia, Jialin Qu, Huiyi Song, Jianjun Liu, Dong Shang. Targeting MicroRNA Function in Acute PancreatitisFrontiers in Physiology 2017; 8 doi: 10.3389/fphys.2017.00726
4
Chang Gao, Jie Zhai, Shengyuan Dang, Shimin Zheng. Analysis of alternative splicing in chicken embryo fibroblasts in response to reticuloendotheliosis virus infectionAvian Pathology 2018; 47(6): 585 doi: 10.1080/03079457.2018.1511047
5
Hong Xiang, Qingkai Zhang, Bing Qi, Xufeng Tao, Shilin Xia, Huiyi Song, Jialin Qu, Dong Shang. Chinese Herbal Medicines Attenuate Acute Pancreatitis: Pharmacological Activities and MechanismsFrontiers in Pharmacology 2017; 8 doi: 10.3389/fphar.2017.00216
6
Xiaofen Zhang, Taishan Gao, Yanhua Wang. Geniposide alleviates lipopolysaccharide (LPS)-induced inflammation by downregulation of miR-27a in rat pancreatic acinar cell AR42JBiological Chemistry 2019; 400(8): 1059 doi: 10.1515/hsz-2018-0422
7
Lijian Cui, Ruixia Liu, Chunyun Li, Xiaozheng Yu, Xiaoya Liu, Fei Hou, Cheng Chi, Chenghong Yin, Chao Wang. Angiotensin-(1–7) attenuates caerulein-induced pancreatic acinar cell apoptosisMolecular Medicine Reports 2017; 16(3): 3455 doi: 10.3892/mmr.2017.6982