BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Hwang CS, Ahn S, Lee BE, Lee SJ, Kim A, Choi CI, Kim DH, Jeon TY, Kim GH, Song GA, Park DY. Risk of lymph node metastasis in mixed-type early gastric cancer determined by the extent of the poorly differentiated component. World J Gastroenterol 2016; 22(15): 4020-4026 [PMID: 27099445 DOI: 10.3748/wjg.v22.i15.4020]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i15/4020.htm
Number Citing Articles
1
Xiaolong Tang, Mengjun Zhang, Qingsi He, Guorui Sun, Chao Wang, Peng Gao, Hui Qu. Histological Differentiated/Undifferentiated Mixed Type Should Not Be Considered as a Non-Curative Factor of Endoscopic Resection for Patients With Early Gastric CancerFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.01743
2
Xiaoyuan Dong, Guorui Sun, Hui Qu, Qingsi He, Zhaofan Hao. Prognostic Significance of Signet-Ring Cell Components in Patients With Gastric Carcinoma of Different StagesFrontiers in Surgery 2021; 8 doi: 10.3389/fsurg.2021.642468
3
Chae H Kwon, Young K Kim, Sojeong Lee, Ahrong Kim, Hye J Park, Yuri Choi, Yeo J Won, Do Y Park, Gregory Y Lauwers. Gastric poorly cohesive carcinoma: a correlative study of mutational signatures and prognostic significance based on histopathological subtypesHistopathology 2018; 72(4): 556 doi: 10.1111/his.13383
4
Chang Seok Bang, Young Joo Yang, Jae Jun Lee, Gwang Ho Baik. Endoscopic Submucosal Dissection of Early Gastric Cancer with Mixed-Type Histology: A Systematic ReviewDigestive Diseases and Sciences 2020; 65(1): 276 doi: 10.1007/s10620-019-05761-w
5
S. Kumari, P. Kumar, M. Kumar, S. Singh, G. Narayan. Expression of p27 and p16 and their clinical significance in gastric cancerClinical and Translational Oncology 2021; 23(4): 856 doi: 10.1007/s12094-020-02479-4
6
Hwoon-Yong Jung. Current Status of Endoscopic Resection of Early Gastric Cancer in KoreaThe Korean Journal of Gastroenterology 2017; 70(3): 121 doi: 10.4166/kjg.2017.70.3.121
7
Ho Seok Seo, Go Eun Lee, Min Gon Kang, Kyu Hun Han, Eun Sun Jung, Kyo Young Song. Mixed Histology Is a Risk Factor for Lymph Node Metastasis in Early Gastric CancerJournal of Surgical Research 2019; 236: 271 doi: 10.1016/j.jss.2018.11.055
8
Qian Zhong, Qi Sun, Gui-Fang Xu, Xiu-Qin Fan, Yuan-Yuan Xu, Fei Liu, Shi-Yi Song, Chun-Yan Peng, Lei Wang. Differential analysis of lymph node metastasis in histological mixed-type early gastric carcinoma in the mucosa and submucosaWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(1): 87-95 doi: 10.3748/wjg.v24.i1.87
9
Bochao Zhao, Rui Huang, Huiwen Lu, Di Mei, Shiyang Bao, Huimian Xu, Baojun Huang. Risk of lymph node metastasis and prognostic outcome in early gastric cancer patients with mixed histologic typeCurrent Problems in Cancer 2020; 44(6): 100579 doi: 10.1016/j.currproblcancer.2020.100579
10
Koji Mikami, Yukiko Hirano, Kitaro Futami, Takafumi Maekawa. Expansion of lymph node metastasis in mixed-type submucosal invasive gastric cancerAsian Journal of Surgery 2018; 41(5): 462 doi: 10.1016/j.asjsur.2017.04.004
11
Noriyuki Uesugi, Tamotsu Sugai, Ryo Sugimoto, Makoto Eizuka, Yasuko Fujita, Ayaka Sato, Mitsumasa Osakabe, Kazuyuki Ishida, Keisuke Koeda, Akira Sasaki, Takayuki Matsumoto. Clinicopathological and molecular stability and methylation analyses of gastric papillary adenocarcinomaPathology 2017; 49(6): 596 doi: 10.1016/j.pathol.2017.07.004
12
Yutaka Okagawa, Tetsuya Sumiyoshi, Hitoshi Kondo, Yusuke Tomita, Takeshi Uozumi, Reiichi Iida, Hiroya Sakano, Kaho Tokuchi, Takashi Jin, Masahiro Yoshida, Akira Sakurada, Ryoji Fujii, Takeyoshi Minagawa, Kohtaro Morita, Kei Yane, Hideyuki Ihara, Michiaki Hirayama, Yumiko Oyamada, Shunichi Okushiba. Comparison of clinicopathological features and long-term prognosis between mixed predominantly differentiated-type and pure differentiated-type early gastric cancerBMC Cancer 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12885-021-07962-x
13
L. M. Mikhaleva, E. P. Akopyan, K. Yu. Midiber, O. A. Vasyukova. Mixed-type gastric carcinoma: classification, morphological diagnosis and prognosis of the diseaseClinical Medicine (Russian Journal) 2020; 98(3): 197 doi: 10.30629/0023-2149-2020-98-3-197-202
14
Ling Chen, Yao Hui Wang, Yu Qing Cheng, Ming Zhan Du, Jiong Shi, Xiang Shan Fan, Xiao Li Zhou, Yi Fen Zhang, Ling Chuan Guo, Gui Fang Xu, Ya Min He, Dan Zhou, Xiao Ping Zou, Qin Huang, The Jiangsu Province Early Gastric Team. Risk factors of lymph node metastasis in 1620 early gastric carcinoma radical resections in Jiangsu Province in China: A multicenter clinicopathological studyJournal of Digestive Diseases 2017; 18(10): 556 doi: 10.1111/1751-2980.12545
15
Feifei Zhang, Wenjie Wang, Yuan Long, Hui Liu, Jijun Cheng, Lin Guo, Rongyu Li, Chao Meng, Shan Yu, Qingchuan Zhao, Shun Lu, Lili Wang, Haitao Wang, Danyi Wen. Characterization of drug responses of mini patient-derived xenografts in mice for predicting cancer patient clinical therapeutic responseCancer Communications 2018; 38(1): 60 doi: 10.1186/s40880-018-0329-5
16
Tao Ji, Fan Zhou, John Wang, Li Zi. Risk factors for lymph node metastasis of early gastric cancers in patients younger than 40Medicine 2017; 96(37): e7874 doi: 10.1097/MD.0000000000007874