BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Ran Xue, Kai Jia, Jianxin Wang, Lixin Yang, Yanbin Wang, Lingyun Gao, Jianyu Hao. A Rising Star in Pancreatic Diseases: Pancreatic Stellate CellsFrontiers in Physiology 2018; 9 doi: 10.3389/fphys.2018.00754
2
Travis D. Hull, Gilles Benichou, Joren C. Madsen. Why some organ allografts are tolerated better than othersCurrent Opinion in Organ Transplantation 2019; 24(1): 49 doi: 10.1097/MOT.0000000000000594
3
David Roife, Bhaswati Sarcar, Jason B. Fleming. Tumor MicroenvironmentAdvances in Experimental Medicine and Biology 2020; 1263: 67 doi: 10.1007/978-3-030-44518-8_6
4
Jian Niu, Wang Yue, Zhu Le-Le, Liu Bin, Xin Hu. Mesenchymal stem cells inhibit T cell activation by releasing TGF-β1 from TGF-β1/GARP complexOncotarget 2017; 8(59): 99784 doi: 10.18632/oncotarget.21549
5
Yaping Xu, Yihao Huang, Wanqiong Xu, Xiaohui Zheng, Xue Yi, Liyue Huang, Yuxiao Wang, Kangni Wu. <p>Activated Hepatic Stellate Cells (HSCs) Exert Immunosuppressive Effects in Hepatocellular Carcinoma by Producing Complement C3</p>OncoTargets and Therapy 2020; : 1497 doi: 10.2147/OTT.S234920
6
The Many Roles of Cell Adhesion Molecules in Hepatic FibrosisCells 2019; 8(12): 1503 doi: 10.3390/cells8121503
7
Dongmei Yang, Li Li, Shanjun Qian, Lixin Liu. Evodiamine ameliorates liver fibrosis in rats via TGF-β1/Smad signaling pathwayJournal of Natural Medicines 2018; 72(1): 145 doi: 10.1007/s11418-017-1122-5
8
Xinyang Li, Jun Shen, Zhihua Ran. Crosstalk between the gut and the liver via susceptibility loci: Novel advances in inflammatory bowel disease and autoimmune liver diseaseClinical Immunology 2017; 175: 115 doi: 10.1016/j.clim.2016.10.006
9
Huifang Huang, Zhihua Deng. Adoptive transfer of regulatory T cells stimulated by Allogeneic Hepatic Stellate Cells mitigates liver injury in mice with concanavalin A-induced autoimmune hepatitisBiochemical and Biophysical Research Communications 2019; 512(1): 14 doi: 10.1016/j.bbrc.2019.02.147
10
Xuemei Sun, Xiukun Huang, Xunshuai Zhu, Lin Liu, Siyan Mo, Hongyuan Wang, Xiugui Wei, Shunyu Lu, Facheng Bai, Dandan Wang, Xing Lin, Jun Lin. HBOA ameliorates CCl4-incuded liver fibrosis through inhibiting TGF-β1/Smads, NF-κB and ERK signaling pathwaysBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 115: 108901 doi: 10.1016/j.biopha.2019.108901
11
Xiaoyan Li, Yujie Su, Xuefeng Hua, Chan Xie, Jing Liu, Yuehua Huang, Liang Zhou, Min Zhang, Xu Li, Zhiliang Gao. Levels of hepatic Th17 cells and regulatory T cells upregulated by hepatic stellate cells in advanced HBV-related liver fibrosisJournal of Translational Medicine 2017; 15(1) doi: 10.1186/s12967-017-1167-y