BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Hsieh CC, Hung CH, Lu L, Qian S. Hepatic immune tolerance induced by hepatic stellate cells. World J Gastroenterol 2015; 21(42): 11887-11892 [PMID: 26576077 DOI: 10.3748/wjg.v21.i42.11887]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i42/11887.htm
Number Citing Articles
1
David Roife, Bhaswati Sarcar, Jason B. Fleming. Tumor MicroenvironmentAdvances in Experimental Medicine and Biology 2020; 1263: 67 doi: 10.1007/978-3-030-44518-8_6
2
Jian Niu, Wang Yue, Zhu Le-Le, Liu Bin, Xin Hu. Mesenchymal stem cells inhibit T cell activation by releasing TGF-β1 from TGF-β1/GARP complexOncotarget 2017; 8(59): 99784 doi: 10.18632/oncotarget.21549
3
Ze-Long Liu, Jing-Hua Liu, Daniel Staiculescu, Jiang Chen. Combination of molecularly targeted therapies and immune checkpoint inhibitors in the new era of unresectable hepatocellular carcinoma treatmentTherapeutic Advances in Medical Oncology 2021; 13: 175883592110180 doi: 10.1177/17588359211018026
4
Yaping Xu, Yihao Huang, Wanqiong Xu, Xiaohui Zheng, Xue Yi, Liyue Huang, Yuxiao Wang, Kangni Wu. <p>Activated Hepatic Stellate Cells (HSCs) Exert Immunosuppressive Effects in Hepatocellular Carcinoma by Producing Complement C3</p>OncoTargets and Therapy 2020; : 1497 doi: 10.2147/OTT.S234920
5
The Many Roles of Cell Adhesion Molecules in Hepatic FibrosisCells 2019; 8(12): 1503 doi: 10.3390/cells8121503
6
Shahram Golbabapour, Kamran Bagheri-Lankarani, Saeid Ghavami, Bita Geramizadeh. Autoimmune Hepatitis and Stellate Cells: An Insight into the Role of AutophagyCurrent Medicinal Chemistry 2020; 27(35): 6073 doi: 10.2174/0929867326666190402120231
7
Demetrios Moris, Lina Lu, Shiguang Qian. Mechanisms of liver-induced toleranceCurrent Opinion in Organ Transplantation 2017; 22(1): 71 doi: 10.1097/MOT.0000000000000380
8
Ran Xue, Kai Jia, Jianxin Wang, Lixin Yang, Yanbin Wang, Lingyun Gao, Jianyu Hao. A Rising Star in Pancreatic Diseases: Pancreatic Stellate CellsFrontiers in Physiology 2018; 9 doi: 10.3389/fphys.2018.00754
9
Travis D. Hull, Gilles Benichou, Joren C. Madsen. Why some organ allografts are tolerated better than others: new insights for an old questionCurrent Opinion in Organ Transplantation 2019; 24(1): 49 doi: 10.1097/MOT.0000000000000594
10
Toti L, Manzia TM, Sensi B, Blasi F, Baiocchi L, Lenci I, Angelico R, Tisone G. Towards Tolerance in Liver Transplantation.Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2021; : 101770 doi: 10.1016/j.bpg.2021.101770
11
Dongmei Yang, Li Li, Shanjun Qian, Lixin Liu. Evodiamine ameliorates liver fibrosis in rats via TGF-β1/Smad signaling pathwayJournal of Natural Medicines 2018; 72(1): 145 doi: 10.1007/s11418-017-1122-5
12
Xinyang Li, Jun Shen, Zhihua Ran. Crosstalk between the gut and the liver via susceptibility loci: Novel advances in inflammatory bowel disease and autoimmune liver diseaseClinical Immunology 2017; 175: 115 doi: 10.1016/j.clim.2016.10.006
13
Huifang Huang, Zhihua Deng. Adoptive transfer of regulatory T cells stimulated by Allogeneic Hepatic Stellate Cells mitigates liver injury in mice with concanavalin A-induced autoimmune hepatitisBiochemical and Biophysical Research Communications 2019; 512(1): 14 doi: 10.1016/j.bbrc.2019.02.147
14
Xuemei Sun, Xiukun Huang, Xunshuai Zhu, Lin Liu, Siyan Mo, Hongyuan Wang, Xiugui Wei, Shunyu Lu, Facheng Bai, Dandan Wang, Xing Lin, Jun Lin. HBOA ameliorates CCl4-incuded liver fibrosis through inhibiting TGF-β1/Smads, NF-κB and ERK signaling pathwaysBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 115: 108901 doi: 10.1016/j.biopha.2019.108901
15
Xiaoyan Li, Yujie Su, Xuefeng Hua, Chan Xie, Jing Liu, Yuehua Huang, Liang Zhou, Min Zhang, Xu Li, Zhiliang Gao. Levels of hepatic Th17 cells and regulatory T cells upregulated by hepatic stellate cells in advanced HBV-related liver fibrosisJournal of Translational Medicine 2017; 15(1) doi: 10.1186/s12967-017-1167-y