BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang YW, Huang LY, Song CL, Zhuo CH, Shi DB, Cai GX, Xu Y, Cai SJ, Li XX. Laparoscopic vs open abdominoperineal resection in the multimodality management of low rectal cancers. World J Gastroenterol 2015; 21(35): 10174-10183 [PMID: 26401082 DOI: 10.3748/wjg.v21.i35.10174]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i35/10174.htm
Number Citing Articles
1
Zhuan-Peng Chen, Jian-Chang Wei, Qiang Wang, Ping Yang, Wang-Lin Li, Feng He, Hua‑Cui Chen, He Hu, Jun-Bin Zhong, Jie Cao. Long non‑coding RNA 00152 functions as a competing endogenous RNA to regulate NRP1 expression by sponging with miRNA‑206 in colorectal cancerInternational Journal of Oncology 2018;  doi: 10.3892/ijo.2018.4451
2
Jin-Wei Niu, Wu Ning, Zhi-Ze Liu, Dong-Po Pei, Fan-Qiang Meng, Lei Zhou. Prognosis Comparisons of Laparoscopy versus Open Surgery for Rectal Cancer Patients after Preoperative Chemoradiotherapy: A Meta-AnalysisOncology Research and Treatment 2021; 44(5): 261 doi: 10.1159/000508431
3
Lei Liu, Longbo Zheng, Maoshen Zhang, Jilin Hu, Yun Lu, Dongsheng Wang. Incidence and risk factors for parastomal hernia with a permanent colostomyJournal of Surgical Oncology 2022; 126(3): 535 doi: 10.1002/jso.26919
4
Tatsuya Manabe, Yusuke Mizuuchi, Yasuhiro Tsuru, Hiroshi Kitagawa, Takaaki Fujimoto, Yasuo Koga, Masafumi Nakamura, Hirokazu Noshiro. Retrospective analysis of risk factors for postoperative perineal hernia after endoscopic abdominoperineal excision for rectal cancerBMC Surgery 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12893-022-01538-7
5
Dimitrios Mantas, Ioannis D. Kostakis, Zoi Garoufalia. Laparoscopic Colon Surgery2021; : 15 doi: 10.1007/978-3-030-56728-6_2
6
Jun-Jie Zhang, Bao-Ling Guo, Qiu-Xiang Zheng, Zhi-Yong Chen. The Effectiveness and Safety of Open Versus laparoscopic Surgery for Rectal Cancer after Preoperative Chemo-radiotherapy: A Meta-AnalysisCombinatorial Chemistry & High Throughput Screening 2019; 22(3): 153 doi: 10.2174/1386207322666190415102505
7
Lior Segev, Gal Schtrechman, Matthew F. Kalady, David Liska, I. Emre Gorgun, Michael A. Valente, Aviram Nissan, Scott R. Steele. Long-term Outcomes of Minimally Invasive Versus Open Abdominoperineal Resection for Rectal Cancer: A Single Specialized Center ExperienceDiseases of the Colon & Rectum 2022; 65(3): 361 doi: 10.1097/DCR.0000000000002067
8
Dr. Arun Peter Mathew, Dr. Mira Sudam Wagh. Abdominoperineal Excision in current eraCancer Treatment and Research Communications 2022; 32: 100580 doi: 10.1016/j.ctarc.2022.100580
9
Qing-Bin Wu, Xiang-Bing Deng, Xu-Bing Zhang, Ling-Hong Kong, Zong-Guang Zhou, Zi-Qiang Wang. Short-Term and Long-Term Outcomes of Laparoscopic Versus Open Surgery for Low Rectal CancerJournal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques 2018; 28(6): 637 doi: 10.1089/lap.2017.0630
10
Robert K. Cleary, Arden M. Morris, George J. Chang, Amy L. Halverson. Controversies in Surgical Oncology: Does the Minimally Invasive Approach for Rectal Cancer Provide Equivalent Oncologic Outcomes Compared with the Open Approach?Annals of Surgical Oncology 2018; 25(12): 3587 doi: 10.1245/s10434-018-6740-y
11
Si Yu, Yong Ji, Tedong Luo, Pengjie Xu, Zuojun Zhen, Jianzhong Deng. A modified technique of transanal specimen extraction in the laparoscopic anterior rectal resection for upper rectal or lower sigmoid colon cancer: a retrospective studyBMC Surgery 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12893-021-01085-7
12
Xubing Zhang, Qingbin Wu, Tao Hu, Chaoyang Gu, Liang Bi, Ziqiang Wang. Laparoscopic Versus Conventional Open Abdominoperineal Resection for Rectal Cancer: An Updated Systematic Review and Meta-AnalysisJournal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques 2018; 28(5): 526 doi: 10.1089/lap.2017.0593
13
Yumei Zhang, Zhiyu Chen, Jin Li. The current status of treatment for colorectal cancer in ChinaMedicine 2017; 96(40): e8242 doi: 10.1097/MD.0000000000008242
14
Emre Gorgun, Turgut Bora Cengiz, Ilker Ozgur, Beatrice Dionigi, Matthew F. Kalady, Scott R. Steele. Outcomes and Cost Analysis of Robotic Versus Laparoscopic Abdominoperineal Resection for Rectal Cancer: A Case-Matched StudyDiseases of the Colon & Rectum 2022; 65(10): 1279 doi: 10.1097/DCR.0000000000002394
15
Daiki Yasukawa, Tomohide Hori, Yoshio Kadokawa, Shigeru Kato, Yuki Aisu, Suguru Hasegawa. Trans-perineal minimally invasive surgery during laparoscopic abdominoperineal resection for low rectal cancerSurgical Endoscopy 2019; 33(2): 437 doi: 10.1007/s00464-018-6316-8
16
Xialin Yan, Hao Su, Sen Zhang, Leqi Zhou, Jiaoyang Lu, Xiao Yang, Jianwen Li, Pei Xue, Zirui He, Mingliang Wang, Aiguo Lu, Junjun Ma, Lu Zang, Zhenghao Cai, Jing Sun, Hiju Hong, Minhua Zheng, Bo Feng. Pelvic peritoneum closure reduces postoperative complications of laparoscopic abdominoperineal resection: 6-year experience in single centerSurgical Endoscopy 2021; 35(1): 406 doi: 10.1007/s00464-020-07414-w
17
Anna J. Black, Ahmer Karimuddin, Manoj Raval, Terry Phang, Carl J. Brown. The impact of laparoscopic technique on the rate of perineal hernia after abdominoperineal resection of the rectumSurgical Endoscopy 2021; 35(6): 3014 doi: 10.1007/s00464-020-07746-7
18
Xubing Zhang, Qingbin Wu, Chaoyang Gu, Tao Hu, Liang Bi, Ziqiang Wang. Comparison of short and long-time outcomes between laparoscopic and conventional open multivisceral resection for primary T4b colorectal cancerAsian Journal of Surgery 2019; 42(1): 401 doi: 10.1016/j.asjsur.2018.06.010
19
Ionica Daniel Vilcea, Cecil Sorin Mirea. Multidisciplinary Treatment of Colorectal Cancer2021; : 93 doi: 10.1007/978-3-030-58846-5_12
20
Sergio W. Larach, Beatriz Martín-Pérez. Transanal Minimally Invasive Surgery (TAMIS) and Transanal Total Mesorectal Excision (taTME)2019; : 3 doi: 10.1007/978-3-030-11572-2_1
21
Ling Wang, Ke‐Chun Yu, Yun‐qing Hou, Min Guo, Fan Yao, Zhen‐Xia Chen. Gut microbiome in tumorigenesis and therapy of colorectal cancerJournal of Cellular Physiology 2023; 238(1): 94 doi: 10.1002/jcp.30917
22
Vitold E. Pozhar. Spectral Endoscopy: Technical Means and MethodsLight & Engineering 2022; (06-2022): 7 doi: 10.33383/2022-090