BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Miyazawa M, Matsuda M, Yano M, Hara Y, Arihara F, Horita Y, Matsuda K, Sakai A, Noda Y. Gastric adenocarcinoma of fundic gland type: Five cases treated with endoscopic resection. World J Gastroenterol 2015; 21(26): 8208-8214 [PMID: 26185396 DOI: 10.3748/wjg.v21.i26.8208]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i26/8208.htm
Number Citing Articles
1
Mark A Benedict, Gregory Y Lauwers, Dhanpat Jain. Gastric Adenocarcinoma of the Fundic Gland TypeAmerican Journal of Clinical Pathology 2018; 149(6): 461 doi: 10.1093/ajcp/aqy019
2
Xue Fan, Xue-Song Yang, Peng Bai, Yu-Bo Ren, Lei Zhang, Xin Li, Li Wang, Yan Wang, Yi-Ming Ding, Ran-Ran Zeng, Xiang-Chun Lin. Gastric adenocarcinoma of the fundic gland typeMedicine 2020; 99(21): e20361 doi: 10.1097/MD.0000000000020361
3
Atsushi Uchida, Masayoshi Ozawa, Yumi Ueda, Yoko Murai, Yuka Nishimura, Hiromi Ishimatsu, Yoshimi Okouchi, Kazuya Ishiguro, Yoshitaka Hamada, Rumiko Sasamoto, Masashi Watanabe, Naoki Sano, Ryoichi Miyamoto, Satoshi Inagawa, Kazunori Kikuchi. Gastric adenocarcinoma of fundic gland mucosa type localized in the submucosaMedicine 2018; 97(37): e12341 doi: 10.1097/MD.0000000000012341
4
Keitaro Takahashi, Mikihiro Fujiya, Shin Ichihara, Kentaro Moriichi, Toshikatsu Okumura. Inverted gastric adenocarcinoma of fundic gland mucosa type colliding with well differentiated adenocarcinomaMedicine 2017; 96(23): e7080 doi: 10.1097/MD.0000000000007080
5
Kim Vaiphei. Interpretation of Endoscopic Biopsy - Gastritis, Gastropathies and Beyond2022; : 149 doi: 10.1007/978-981-16-6026-9_15
6
Takashi Chiba, Katsuaki Kato, Takayuki Masuda, Shuichi Ohara, Noriyuki Iwama, Takenobu Shimada, Daisuke Shibuya. Clinicopathological features of gastric adenocarcinoma of the fundic gland (chief cell predominant type) by retrospective and prospective analyses of endoscopic findingsDigestive Endoscopy 2016; 28(7): 722 doi: 10.1111/den.12676
7
Chengfang Li, Xinglong Wu, Shuang Yang, Xiaorong Yang, Jin Yao, Hong Zheng. Gastric adenocarcinoma of the fundic gland type: clinicopathological features of eight patients treated with endoscopic submucosal dissectionDiagnostic Pathology 2020; 15(1) doi: 10.1186/s13000-020-01047-2
8
Min Zhang, Shuofeng Hu, Min Min, Yanli Ni, Zheng Lu, Xiaotian Sun, Jiaqi Wu, Bing Liu, Xiaomin Ying, Yan Liu. Dissecting transcriptional heterogeneity in primary gastric adenocarcinoma by single cell RNA sequencingGut 2021; 70(3): 464 doi: 10.1136/gutjnl-2019-320368
9
Fumiaki Ishibashi, Keita Fukushima, Takashi Ito, Konomi Kobayashi, Ryu Tanaka, Ryoichi Onizuka. Influence ofHelicobacter pyloriInfection on Endoscopic Findings of Gastric Adenocarcinoma of the Fundic Gland TypeJournal of Gastric Cancer 2019; 19(2): 225 doi: 10.5230/jgc.2019.19.e21
10
Yuzuru Tajima, Takashi Murakami, Tsuyoshi Saito, Takafumi Hiromoto, Yoichi Akazawa, Noriko Sasahara, Hiroyuki Mitomi, Takashi Yao, Sumio Watanabe. Distinct Involvement of the Sonic Hedgehog Signaling Pathway in Gastric Adenocarcinoma of Fundic Gland Type and Conventional Gastric AdenocarcinomaDigestion 2017; 96(2): 81 doi: 10.1159/000478999
11
Hiroya Ueyama, Takashi Yao, Yoichi Akazawa, Takuo Hayashi, Koichi Kurahara, Yumi Oshiro, Masayoshi Yamada, Ichiro Oda, Shin Fujioka, Chiaki Kusumoto, Masayoshi Fukuda, Kunihisa Uchita, Tomohiro Kadota, Yasuhiro Oono, Kazuhisa Okamoto, Kazunari Murakami, Yasumasa Matsuo, Motohiko Kato, Tadateru Maehata, Naohisa Yahagi, Yumiko Yasuhara, Tomoyuki Yada, Koji Uraushihara, Tetsumi Yamane, Taiji Matsuo, Masanori Ito, Yasuhiko Maruyama, Ayumi Osako, Shoko Ono, Mototsugu Kato, Kazuyoshi Yagi, Takashi Hashimoto, Natsumi Tomita, Sho Tsuyama, Tsuyoshi Saito, Kohei Matsumoto, Kenshi Matsumoto, Sumio Watanabe, Naomi Uemura, Tsutomu Chiba, Akihito Nagahara. Gastric epithelial neoplasm of fundic-gland mucosa lineage: proposal for a new classification in association with gastric adenocarcinoma of fundic-gland typeJournal of Gastroenterology 2021; 56(9): 814 doi: 10.1007/s00535-021-01813-z
12
Ya-Nan Yu, Xiao-Yan Yin, Qi Sun, Hua Liu, Qi Zhang, Yun-Qing Chen, Qing-Xi Zhao, Zi-Bin Tian. Gastric adenocarcinoma of fundic gland type after <i>Helicobacter pylori</i> eradication: A case reportWorld Journal of Clinical Cases 2019; 7(13): 1696-1702 doi: 10.12998/wjcc.v7.i13.1696
13
Masaki Miyazawa, Mitsuru Matsuda, Masaaki Yano, Yasumasa Hara, Fumitaka Arihara, Yosuke Horita, Koichiro Matsuda, Akito Sakai, Yatsugi Noda. Gastric adenocarcinoma of the fundic gland (chief cell-predominant type): A review of endoscopic and clinicopathological featuresWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(48): 10523-10531 doi: 10.3748/wjg.v22.i48.10523
14
N.V. Danilova, N.A. Oleynikova, P.G. Malkov. 2019 WHO classification of gastric epithelial tumors, 5th editionArkhiv patologii 2020; 82(4): 58 doi: 10.17116/patol20208204158
15
Yoshinori Sato, Takashi Fujino, Akira Kasagawa, Ryo Morita, Shun-ichiro Ozawa, Yasumasa Matsuo, Tadateru Maehata, Hiroshi Yasuda, Masayuki Takagi, Fumio Itoh. Twelve-year natural history of a gastric adenocarcinoma of fundic gland typeClinical Journal of Gastroenterology 2016; 9(6): 345 doi: 10.1007/s12328-016-0680-5
16
Keita Kai, Masaaki Satake, Osamu Tokunaga. Gastric adenocarcinoma of fundic gland type with signet-ring cell carcinoma component: A case report and review of the literatureWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(26): 2915-2920 doi: 10.3748/wjg.v24.i26.2915
17
Yasuhiro Okumura, Manabu Takamatsu, Manabu Ohashi, Yorimasa Yamamoto, Noriko Yamamoto, Hiroshi Kawachi, Satoshi Ida, Koshi Kumagai, Souya Nunobe, Naoki Hiki, Takeshi Sano. Gastric Adenocarcinoma of Fundic Gland Type with Aggressive Transformation and Lymph Node Metastasis: a Case ReportJournal of Gastric Cancer 2018; 18(4): 409 doi: 10.5230/jgc.2018.18.e22
18
Ou Chen, Ze-Yong Shao, Xiong Qiu, Guang-Ping Zhang. Multiple gastric adenocarcinoma of fundic gland type: A case reportWorld Journal of Clinical Cases 2019; 7(18): 2871-2878 doi: 10.12998/wjcc.v7.i18.2871
19
Xiang-yu Meng, Guang Yang, Cheng-ji Dong, Ru-yi Zheng. Gastric adenocarcinoma of the fundic gland: A review of clinicopathological characteristics, treatment and prognosisRare Tumors 2021; 13: 203636132110601 doi: 10.1177/20363613211060171
20
Huan Zhang, Shuyan Wang, Yongping Zhang, Fusang Ye, Chunnian Wang. Clinicopathological features of early stage gastric adenocarcinoma of fundic gland typeMedicine 2022; 101(2): e28469 doi: 10.1097/MD.0000000000028469